Sněmovní tisk 12
Novela z. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 11. 2017.
Zástupce navrhovatele: min. pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 12/0 dne 28. 11. 2017.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 11. 2017 (usnesení č. 4). Určil zpravodaje: Ing. Adam Kalous a navrhl Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 12. 12. 2017 na 4. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 56).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27. 2. 2018 na 7. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 2. 2018 na 7. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 12/2, který byl rozeslán 28. 2. 2018 v 8:32.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 4. 2018 na 12. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 57, usnesení č. 194).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 27. 4. 2018 návrh zákona Senátu jako tisk 268, dokument 268/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 5. 2018 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 16. 5. 2018 a přijal usnesení č. 101, které bylo rozdáno jako tisk 268/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 5. 2018 na 15. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 417).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 18. 5. 2018 poslancům jako tisk 12/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 18. 5. 2018 poslancům jako tisk 12/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 29. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 125, usnesení č. 238).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 5. 2018.
  Prezident zákon podepsal 5. 6. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 6. 2018.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 6. 2018.

Zákon vyhlášen 15. 6. 2018 ve Sbírce zákonů v částce 56 pod číslem 111/2018 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
381Petr Třešňák12605-18322.docx (20 KB) / PDF (300 KB, 2 strany) 26. 2. 2018 v 19:29:40


Deskriptory EUROVOCu: cestovní kancelář, cestovní ruch, ochrana spotřebitele, oprávnění k výkonu služby, organizovaná cesta, politika cestovního ruchu, povinné pojištění, předmět podnikání, živnost

Navržené změny předpisů (4):

CitaceZměnaPředpisOd
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)12/0
159/1999novelizujeZákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů12/0
211/2000novelizujeZákon o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů12/0
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník12/0


ISP (login)