Sněmovní tisk 990
Novela z. o pobytu cizinců na území ČR - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 12. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 990/0 dne 13. 12. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 12. 2016 (usnesení č. 350). Určil zpravodaje: JUDr. Zuzka Bebarová Rujbrová a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 1. 2017 na 54. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1504).

 • V
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 31. 1. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 990/1 (pozměňovací návrhy).
 • L

  Projednávání proběhlo 21. 2. 2017 na 55. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 19 dní (usnesení č. 1556).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 2. 2017 na 55. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 2. 2017 na 55. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 990/2, který byl rozeslán 28. 2. 2017 v 16:15.

 • G
  • Výbor pro bezpečnost vydal usnesení garančního výboru, které bylo 14. 3. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 990/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 4. 2017 na 56. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1625).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 9. 5. 2017 návrh zákona Senátu jako tisk 111, dokument 111/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 5. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 17. 5. 2017 a přijal usnesení č. 48, které bylo rozdáno jako tisk 111/2 (zamítá).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 24. 5. 2017 a přijal usnesení č. 44, které bylo rozdáno jako tisk 111/1 (zamítá).
 • S

  Návrh projednán dne 31. 5. 2017 na 7. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 166).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 6. 6. 2017 poslancům jako tisk 990/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 6. 6. 2017 poslancům jako tisk 990/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 27. 6. 2017 na 59. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 34, usnesení č. 1713).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 7. 2017.
  Prezident zákon podepsal 13. 7. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 7. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 7. 2017.

Zákon vyhlášen 31. 7. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 81 pod číslem 222/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5813Václav Klučka11274-15942.docx (39 KB) / PDF (528 KB, 22 stran) 22. 2. 2017 v 09:40:54
5835Ludvík Hovorka11296-15974.doc (21 KB) / PDF (376 KB, 2 strany) 22. 2. 2017 v 16:02:23


Deskriptory EUROVOCu: budování podniku, Česká republika, cizí státní občan, cizinecké právo, občanství EU, podpora investic, povolení k pobytu, zahraniční investice, zahraniční podnik

Navržené změny předpisů (17):

CitaceZměnaPředpisOd
99/1963novelizujeObčanský soudní řád990/0
283/1993novelizujeZákon o státním zastupitelství990/0
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře990/0
325/1999novelizujeZákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu)990/0
326/1999novelizujeZákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů990/0
359/1999novelizujeZákon o sociálně-právní ochraně dětí990/0
301/2000novelizujeZákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů990/0
119/2002novelizujeZákon o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních)990/0
150/2002novelizujeZákon soudní řád správní990/0
18/2004novelizujeZákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)990/0
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti990/0
561/2004novelizujeZákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)990/0
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích990/0
108/2006novelizujeZákon o sociálních službách990/0
262/2006novelizujeZákon zákoník práce990/0
273/2008novelizujeZákon o Policii České republiky990/0
348/2008rušíVyhláška o výuce a zkouškách znalosti českého jazykapro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky990/0


ISP (login)