Sněmovní tisk 927
Novela z. - stavební zákon - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 10. 2016.
Zástupce navrhovatele: min. pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 9. 5. 2017 návrh zákona Senátu jako tisk 108, dokument 108/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 5. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, Ústavně-právní výbor, Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 17. 5. 2017 a přijal usnesení č. 50 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 17. 5. 2017 a přijal usnesení č. 44, které bylo rozdáno jako tisk 108/2 (zamítá).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 5. 2017 a přijal usnesení č. 81, které bylo rozdáno jako tisk 108/3 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 30. 5. 2017 a přijal usnesení č. 4, které bylo rozdáno jako tisk 108/1 (záznam z jednání).
  • Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova projednal návrh dne 30. 5. 2017 a přijal usnesení č. 22, které bylo rozdáno jako tisk 108/4 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 7. 6. 2017 na 7. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 180).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 9. 6. 2017 poslancům jako tisk 927/7.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 9. 6. 2017 poslancům jako tisk 927/8.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 27. 6. 2017 na 59. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 36, usnesení č. 1714).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 7. 2017.
  Prezident zákon podepsal 13. 7. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 7. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 7. 2017.

Zákon vyhlášen 31. 7. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 82 pod číslem 225/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
5088Karel Rais10549-14753.docx (64 KB) / PDF (264 KB, 4 strany)18. 10. 2016 v 09:45:58
5124Matěj Fichtner10585-14796.docx (27 KB) / PDF (230 KB, 2 strany)23. 10. 2016 v 13:50:53
5125Matěj Fichtner10586-14797.docx (27 KB) / PDF (230 KB, 2 strany)23. 10. 2016 v 14:06:42
5126Matěj Fichtner10587-14798.docx (24 KB) / PDF (154 KB, 1 strana)23. 10. 2016 v 19:58:26
5127Matěj Fichtner10588-14799.docx (17 KB) / PDF (165 KB, 1 strana)23. 10. 2016 v 19:59:50
5236Karel Rais10697-15006.docx (52 KB) / PDF (268 KB, 7 stran)15. 11. 2016 v 09:25:26
5471Ivan Adamec10932-15391.docx (25 KB) / PDF (248 KB, 3 strany)16. 12. 2016 v 13:18:25
5690Ivan Adamec11151-15748.docx (25 KB) / PDF (232 KB, 4 strany)8. 2. 2017 v 09:07:36
5724Jiří Petrů11185-15812.docx (20 KB) / PDF (143 KB, 2 strany)15. 2. 2017 v 08:44:14
5725Jiří Petrů11186-15813.docx (19 KB) / PDF (105 KB, 1 strana)15. 2. 2017 v 08:45:05
5726Jiří Petrů11187-15814.docx (19 KB) / PDF (103 KB, 1 strana)15. 2. 2017 v 08:45:33
5727Jiří Petrů11188-15815.docx (19 KB) / PDF (98 KB, 1 strana)15. 2. 2017 v 08:45:59
5760Jiří Petrů11221-15876.doc (55 KB) / PDF (264 KB, 7 stran)20. 2. 2017 v 20:14:16
5766Matěj Fichtner11227-15881.docx (21 KB) / PDF (214 KB, 2 strany)21. 2. 2017 v 11:03:47
5770Helena Langšádlová11231-15887.doc (33 KB) / PDF (188 KB, 2 strany)21. 2. 2017 v 12:23:51
5806František Adámek11267-15930.docx (22 KB) / PDF (101 KB, 1 strana)21. 2. 2017 v 16:21:14
5839Jiří Petrů11300-15979.doc (34 KB) / PDF (201 KB, 2 strany)22. 2. 2017 v 16:50:39
5881Věra Kovářová11342-16032.doc (97 KB) / PDF (274 KB, 5 stran)24. 2. 2017 v 12:47:23
5883Karel Rais11344-16034.docx (51 KB) / PDF (274 KB, 4 strany)26. 2. 2017 v 07:46:35
5887Karel Rais11348-16038.docx (51 KB) / PDF (274 KB, 4 strany)28. 2. 2017 v 06:59:03
5898Petr Bendl11359-16049.docx (20 KB) / PDF (123 KB, 1 strana)28. 2. 2017 v 12:12:56
5899Petr Bendl11360-16050.docx (12 KB) / PDF (100 KB, 1 strana)28. 2. 2017 v 12:14:33
5904Jaroslav Foldyna11365-16055.docx (94 KB) / PDF (430 KB, 10 stran)28. 2. 2017 v 12:50:34
5905Jan Zahradník11366-16056.doc (33 KB) / PDF (167 KB, 2 strany)28. 2. 2017 v 12:53:21
5910Ladislav Okleštěk11371-16061.docx (53 KB) / PDF (322 KB, 13 stran)
11371-16062.docx (39 KB) / PDF (212 KB, 3 strany)
28. 2. 2017 v 13:45:38
5913Ladislav Okleštěk11374-16065.docx (46 KB) / PDF (300 KB, 11 stran)28. 2. 2017 v 13:54:49
5918Josef Uhlík11379-16069.doc (56 KB) / PDF (284 KB, 4 strany)28. 2. 2017 v 14:19:22
5921Martin Novotný11382-16073.docx (21 KB) / PDF (145 KB, 1 strana)28. 2. 2017 v 14:57:24
5933Václav Snopek11394-16085.docx (29 KB) / PDF (245 KB, 5 stran)
11394-16086.docx (40 KB) / PDF (241 KB, 8 stran)
28. 2. 2017 v 15:43:39
5936František Adámek11397-16089.docx (42 KB) / PDF (201 KB, 5 stran)28. 2. 2017 v 16:37:15
5937Petr Kudela11398-16090.doc (28 KB) / PDF (183 KB, 2 strany)28. 2. 2017 v 16:44:23
5939Petr Kudela11400-16092.doc (32 KB) / PDF (237 KB, 2 strany)28. 2. 2017 v 17:13:21
5940Petr Kudela11401-16093.doc (42 KB) / PDF (242 KB, 3 strany)28. 2. 2017 v 17:13:22
5941Petr Kudela11402-16094.doc (70 KB) / PDF (289 KB, 7 stran)28. 2. 2017 v 17:13:23
5944Věra Kovářová11405-16097.doc (98 KB) / PDF (274 KB, 5 stran)28. 2. 2017 v 18:31:22


Deskriptory EUROVOCu: stavební politika, stavební právo, územní plánování, územní samospráva

Navržené změny předpisů (46):

CitaceZměnaPředpisOd
133/1985novelizujeZákon České národní rady o požární ochraně927/0
20/1987novelizujeZákon České národní rady o státní památkové péči927/0
44/1988novelizujeZákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)927/0
62/1988novelizujeZákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu927/0
114/1992novelizujeZákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny927/0
334/1992novelizujeZákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu927/0
338/1992novelizujeZákon České národní rady o dani z nemovitostí927/0
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů927/0
266/1994novelizujeZákon o dráhách927/0
114/1995novelizujeZákon o vnitrozemské plavbě927/0
289/1995novelizujeZákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)927/0
13/1997novelizujeZákon o pozemních komunikacích927/0
49/1997novelizujeZákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů927/0
151/1997novelizujeZákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)927/0
166/1999novelizujeZákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)927/0
189/1999novelizujeZákon o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy)927/0
131/2000novelizujeZákon o hlavním městě Praze927/0
239/2000novelizujeZákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů927/0
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů927/0
406/2000novelizujeZákon o hospodaření energií927/0
458/2000novelizujeZákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)927/0
100/2001novelizujeZákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)927/0
164/2001novelizujeZákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)927/0
185/2001novelizujeZákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů927/0
254/2001novelizujeZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)927/0
274/2001novelizujeZákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)927/0
312/2001novelizujeZákon o státních hranicích a o změně zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státních hranicích)927/0
449/2001novelizujeZákon o myslivosti927/0
76/2002novelizujeZákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)927/0
139/2002novelizujeZákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů927/0
150/2002novelizujeZákon soudní řád správní927/0
22/2004novelizujeZákon o místním referendu a o změně některých zákonů927/5
235/2004novelizujeZákon o dani z přidané hodnoty927/0
500/2004novelizujeZákon správní řád927/0
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích927/0
127/2005novelizujeZákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)927/0
251/2005novelizujeZákon o inspekci práce927/0
183/2006novelizujeZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)927/0
184/2006novelizujeZákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)927/3
157/2009novelizujeZákon o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů927/0
416/2009novelizujeZákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury927/0
17/2012novelizujeZákon o Celní správě České republiky927/0
201/2012novelizujeZákon o ochraně ovzduší927/0
503/2012novelizujeZákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů927/0
256/2013novelizujeZákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon)927/0
224/2015novelizujeZákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)927/0


ISP (login)