Sněmovní tisk 869
Novela z. o podnikání na kapitálovém trhu - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 7. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 869/0 dne 14. 7. 2016.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 2. 8. 2016. Určil zpravodaje: Ing. Roman Kubíček, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 51)

 • 1

  Čtení proběhlo 9. 11. 2016 na 50. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1416).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 30. 11. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 869/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 3. 2017 na 55. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 3. 2017 na 55. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 869/2, který byl rozeslán 16. 3. 2017 v 8:24.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 24. 3. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 869/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 4. 2017 na 56. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1643).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 9. 5. 2017 návrh zákona Senátu jako tisk 126, dokument 126/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 5. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 5. 2017 a přijal usnesení č. 74, které bylo rozdáno jako tisk 126/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 7. 6. 2017 na 7. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 174).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 6. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 6. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 14. 7. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 73 pod číslem 204/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
5581Jaroslav Klaška11042-15573.doc (36 KB) / PDF (178 KB, 2 strany)20. 1. 2017 v 14:39:50
6043Zbyněk Stanjura11504-16245.docx (13 KB) / PDF (176 KB, 2 strany)14. 3. 2017 v 13:00:52


Deskriptory EUROVOCu: centrální banka, finanční instituce, finanční nástroj EU, implementující opatření státu, investiční politika, kapitálový trh, obchodní licence, oficiální trh, podnikavost, uplatňování právních předpisů EU

Navržené změny předpisů (12):

CitaceZměnaPředpisOd
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád)869/0
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)869/0
21/1992novelizujeZákon o bankách869/0
87/1995novelizujeZákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů869/0
15/1998novelizujeZákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů869/0
256/2004novelizujeZákon o podnikání na kapitálovém trhu869/0
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích869/0
40/2009novelizujeZákon trestní zákoník869/0
408/2010novelizujeZákon o finančním zajištění869/0
240/2013novelizujeZákon o investičních společnostech a investičních fondech869/0
143/2009rušíVyhláška o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti869/0
303/2010rušíVyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb869/0


ISP (login)