Sněmovní tisk 811
Novela z. - transplantační zákon - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 5. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 811/0 dne 11. 5. 2016.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 5. 2016 (usnesení č. 278). Určil zpravodaje: doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

  • 1

    Čtení proběhlo 9. 9. 2016 na 49. schůzi.
    Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1343).

  • V
    • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 18. 10. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 811/1 (doporučuje schválit).
  • 2

    2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 12. 2016 na 53. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 12. 2016 na 53. schůzi.
    K návrhu zákona nebyly podány žádné pozměňovací návrhy.
    Garanční výbor nebude návrh projednávat.

  • 3

    3. Čtení proběhlo 13. 1. 2017 na 54. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 95, usnesení č. 1517).

Senát

  • PS

    Poslanecká sněmovna postoupila dne 13. 2. 2017 návrh zákona Senátu jako tisk 52, dokument 52/0.

  • O

    Organizační výbor dne 14. 2. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku.

  • V
    • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 22. 2. 2017 a přijal usnesení č. 24, které bylo rozdáno jako tisk 52/1 (schvaluje).
  • S

    Návrh projednán dne 9. 3. 2017 na 5. schůzi Senátu.
    Senát návrh schválil (usnesení č. 123).

Prezident republiky

  • P

    Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 3. 2017.
    Prezident zákon podepsal.
    Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 3. 2017.

Sbírka zákonů

  • VL

    Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 3. 2017.

Zákon vyhlášen 5. 4. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 39 pod číslem 100/2017 Sb.Deskriptory EUROVOCu: bioetika, kmenová buňka, lékařství, transplantace orgánů

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)