Sněmovní tisk 750
Novela z. o pojišťovnictví - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 3. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 750/0 dne 29. 3. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 31. 3. 2016 (usnesení č. 264). Určil zpravodaje: Ing. Ladislav Šincl a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 13. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1165).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 28. 4. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 750/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 5. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 750/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 31. 5. 2016 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 31. 5. 2016 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 750/3, který byl rozeslán 1. 6. 2016 v 12:06.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 9. 6. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 750/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 7. 2016 na 48. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1286).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 28. 7. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 314, dokument 314/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 8. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 8. 2016 a přijal usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako tisk 314/1 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 24. 8. 2016 na 27. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 524).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 8. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 9. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 9. 2016.

Zákon vyhlášen 23. 9. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 118 pod číslem 304/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
4384Václav Votava09845-13507.docx (13 KB) / PDF (161 KB, 1 strana)20. 5. 2016 v 08:33:34
4455Zbyněk Stanjura09916-13598.docx (16 KB) / PDF (128 KB, 1 strana)31. 5. 2016 v 13:28:47
4464Zdeněk Syblík09925-13606.docx (18 KB) / PDF (128 KB, 1 strana)31. 5. 2016 v 14:35:42


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Pojišťovnictví

Deskriptory EUROVOCu: členský stát EU, pojištění, pojištění osob, pojistné právo, pojišťovna, správní kontrola, zajištění

Navržené změny předpisů (11):

CitaceZměnaPředpisOd
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)750/0
593/1992novelizujeZákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů750/0
168/1999novelizujeZákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)750/0
377/2005novelizujeZákon o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)750/0
340/2006novelizujeZákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů750/0
277/2009novelizujeZákon o pojišťovnictví750/0
433/2009rušíVyhláška o způsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny750/0
434/2009rušíVyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví750/0
359/2010rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 433/2009 Sb., o způsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny  750/0
424/2012rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 433/2009 Sb., o způsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny, ve znění vyhlášky č. 359/2010 Sb.750/0
326/2013rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví750/0


ISP (login)