Sněmovní tisk 627
Vl.n.z. o ochraně státních hranic - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 10. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 627/0 dne 13. 10. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 10. 2015 (usnesení č. 208). Určil zpravodaje: MUDr. Miloslav Janulík a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 12. 2015 na 36. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1014).

 • V
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 14. 1. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 627/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 627/2, který byl rozeslán 2. 3. 2016 v 7:47.

 • G
  • Výbor pro bezpečnost vydal usnesení garančního výboru, které bylo 29. 3. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 627/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 4. 2016 na 44. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1160).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 2. 5. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 259, dokument 259/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 5. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 11. 5. 2016 a přijal usnesení č. 7, které bylo rozdáno jako tisk 259/2 (záznam z jednání).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 18. 5. 2016 a přijal usnesení č. 143, které bylo rozdáno jako tisk 259/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 5. 2016 na 24. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 429).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 6. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 6. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 6. 2016.

Zákon vyhlášen 17. 6. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 72 pod číslem 191/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
3815Martin Lank09276-12596.doc (92 KB) / PDF (276 KB, 9 stran)1. 3. 2016 v 13:30:37
3821Václav Klučka09282-12603.doc (34 KB) / PDF (196 KB, 2 strany)1. 3. 2016 v 13:57:52


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Hranice státní

Deskriptory EUROVOCu: hranice, letiště, pohraniční oblast, Schengenská dohoda, spolupráce ve vnitrostátních záležitostech

Navržené změny předpisů (10):

CitaceZměnaPředpisOd
200/1990novelizujeZákon České národní rady o přestupcích627/0
326/1999novelizujeZákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů627/0
329/1999novelizujeZákon o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech)627/0
379/2007novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony627/0
274/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky627/0
301/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení627/0
314/2015novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony627/1
216/2002rušíZákon o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic)627/0
481/2004rušíZákon, kterým se mění zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic)627/0
178/2007rušíZákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve znění zákona č. 481/2004 Sb.627/0


ISP (login)