Sněmovní tisk 587
Vl.n.z., kterým se mění zák. v oblasti peněžního oběhu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 9. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 587/0 dne 3. 9. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 9. 2015 (usnesení č. 188). Určil zpravodaje: Ing. Adolf Beznoska a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 10. 2. 2016 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1074).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 2. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 587/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 1. 4. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 587/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 587/3, který byl rozeslán 19. 4. 2016 v 19:12.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 28. 4. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 587/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 6. 2016 na 47. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1246).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 16. 6. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 291, dokument 291/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 6. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 29. 6. 2016 a přijal usnesení č. 218, které bylo rozdáno jako tisk 291/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 7. 2016 na 26. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 493).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 15. 7. 2016 poslancům jako tisk 587/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 15. 7. 2016 poslancům jako tisk 587/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 6. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (usnesení č. 1306).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 9. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 9. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 9. 2016.

Zákon vyhlášen 3. 10. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 126 pod číslem 323/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
3969Adolf Beznoska09430-12810.docx (17 KB) / PDF (162 KB, 2 strany)22. 3. 2016 v 09:44:00
3970Adolf Beznoska09431-12811.docx (14 KB) / PDF (132 KB, 2 strany)22. 3. 2016 v 09:46:15
3972Adolf Beznoska09433-12812.docx (17 KB) / PDF (163 KB, 2 strany)22. 3. 2016 v 10:45:26
3973Adolf Beznoska09434-12813.docx (15 KB) / PDF (129 KB, 2 strany)22. 3. 2016 v 10:47:35
4078Václav Votava09539-13014.docx (15 KB) / PDF (155 KB, 1 strana)6. 4. 2016 v 12:26:24


Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Evropská unie, Měna

Deskriptory EUROVOCu: bankovnictví, elektronické bankovnictví, měnová politika, národní měna, odolnost materiálu, papírové peníze, peněžní zásoba, peníze, státní pokladna

Navržené změny předpisů (18):

CitaceZměnaPředpisOd
159/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/1998 Sb., a některé další zákony587/0
240/2000novelizujeZákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)587/0
362/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony587/0
482/2001novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů587/0
126/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře), ve znění zákona č. 15/2002 Sb., zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů587/0
257/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech587/0
354/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony587/0
444/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony587/0
254/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu587/0
40/2009novelizujeZákon trestní zákoník587/0
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech587/0
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu587/0
285/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku 587/0
136/2011novelizujeZákon o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů587/0
420/2011novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim587/0
278/2013novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnosti587/0
219/1995rušíDevizový zákon587/0
206/2011rušíZákon, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů587/0


ISP (login)