Sněmovní tisk 580
Vl.n.z. o změně zák. v souv. s přij. zák. o hazardních hrách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 8. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 580/0 dne 28. 8. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 9. 2015 (usnesení č. 188). Určil zpravodaje: Ing. Jan Volný a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 30. 9. 2015 na 31. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno. Čtení proběhlo 9. 12. 2015 na 36. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1004).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 580/4, který byl rozeslán 2. 3. 2016 v 17:52.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 16. 3. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 580/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 4. 2016 na 44. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1157).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 2. 5. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 258, dokument 258/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 5. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, Ústavně-právní výbor, Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 11. 5. 2016 a přijal usnesení č. 121, které bylo rozdáno jako tisk 258/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 5. 2016 a přijal usnesení č. 202, které bylo rozdáno jako tisk 258/1 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 18. 5. 2016 a přijal usnesení č. 10, které bylo rozdáno jako tisk 258/3 (záznam z jednání).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 24. 5. 2016 a přijal usnesení č. 167, které bylo rozdáno jako tisk 258/4 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 5. 2016 na 24. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 454).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 6. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 6. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 6. 2016.

Zákon vyhlášen 15. 6. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 71 pod číslem 188/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
3807Jan Farský09268-12582.doc (36 KB) / PDF (291 KB, 3 strany)1. 3. 2016 v 09:17:10
3814Jan Hamáček09275-12595.docx (16 KB) / PDF (205 KB, 3 strany)1. 3. 2016 v 13:15:17


Související tisk: 578 (Vl.n.z. o hazardních hrách).


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Loterie

Deskriptory EUROVOCu: daňový trestný čin, hazardní hry, hra, správní kontrola, správní sankce, trestní stíhání, trestný čin, zkrácení daně

Navržené změny předpisů (20):

CitaceZměnaPředpisOd
2/1969novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky580/0
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)580/0
553/1991novelizujeZákon České národní rady o obecní policii580/0
239/1992novelizujeZákon České národní rady o Státním fondu kultury České republiky580/0
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů580/0
634/1992novelizujeZákon o ochraně spotřebitele580/0
40/1995novelizujeZákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů580/0
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře580/0
169/1999novelizujeZákon o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů580/0
353/2003novelizujeZákon o spotřebních daních580/0
235/2004novelizujeZákon o dani z přidané hodnoty580/0
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích580/0
111/2006novelizujeZákon o pomoci v hmotné nouzi580/0
253/2008novelizujeZákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu580/0
273/2008novelizujeZákon o Policii České republiky580/0
40/2009novelizujeZákon trestní zákoník580/0
222/2009novelizujeZákon o volném pohybu služeb580/0
456/2011novelizujeZákon o Finanční správě České republiky580/0
496/2012novelizujeZákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)580/0
164/2013novelizujeZákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů580/0


ISP (login)