Sněmovní tisk 49
Novela z. o vojácích z povolání - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 12. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr obrany.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 49/0 dne 5. 12. 2013.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 12. 2013 (usnesení č. 14). Určil zpravodaje: David Kádner a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě .
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 14. 5. 2014 na 8. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 259).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 23. 5. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 49/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 3. 9. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 49/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 49/3, který byl rozeslán 16. 9. 2014 v 16:16.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 9. 2014 na 17. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 58, usnesení č. 403).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 7. 10. 2014 návrh zákona Senátu jako tisk 353, dokument 353/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 10. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 15. 10. 2014 a přijal usnesení č. 204, které bylo rozdáno jako tisk 353/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 10. 2014 na 26. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 634).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 24. 10. 2014 poslancům jako tisk 49/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 24. 10. 2014 poslancům jako tisk 49/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 9. 12. 2014 na 23. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 84, usnesení č. 547).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 12. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 12. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 12. 2014.

Zákon vyhlášen 29. 12. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 131 pod číslem 332/2014 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1338Bohuslav Chalupa06799-08492.doc (36 KB) / PDF (181 KB, 2 strany) 16. 9. 2014 v 09:33:23


Hesla věcného rejstříku: Armáda, Evropská unie

Deskriptory EUROVOCu: armáda, mzda, odměňování, pracovní právo, prémie, profesionální armáda, statut zaměstnance, vojenský personál, vojenský výcvik

Navržené změny předpisů (41):

CitaceZměnaPředpisOd
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení49/0
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů49/0
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti49/0
590/1992novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony49/0
10/1993novelizujeZákon České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů49/0
40/1994novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony49/0
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře49/0
118/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře49/0
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění49/0
201/1997novelizujeZákon o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů49/0
221/1999novelizujeZákon o vojácích z povolání49/0
225/1999novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vojácích z povolání49/0
217/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze49/0
308/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony49/0
362/2003novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů49/0
562/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona49/0
563/2004novelizujeZákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů49/0
626/2004novelizujeZákon o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování49/0
110/2006novelizujeZákon o životním a existenčním minimu49/0
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění49/0
264/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce49/0
198/2009novelizujeZákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)49/0
272/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů49/0
458/2011novelizujeZákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů49/0
399/2012novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření49/0
143/1992rušíZákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech49/0
222/1997rušíNařízení vlády, kterým se stanoví zvláštní jednorázová peněžní náležitost pro příslušníky Policie České republiky49/0
47/1998rušíNařízení vlády o zvláštní jednorázové peněžní náležitosti pro příslušníky Vězeňské služby České republiky49/0
492/2001rušíZákon, kterým se mění zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů49/0
289/2002rušíNařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o platech49/0
328/2002rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 47/1998 Sb., o zvláštní jednorázové peněžní náležitosti pro příslušníky Vězeňské služby České republiky49/0
421/2002rušíZákon, kterým se mění zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů49/0
514/2004rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 289/2002 Sb., kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o platech49/0
565/2006rušíNařízení vlády o platových poměrech vojáků z povolání49/0
336/2007rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání49/0
131/2008rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění nařízení vlády č. 336/2007 Sb.49/0
131/2009rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů49/0
200/2009rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů49/0
223/2010rušíNařízení vlády o katalogu prací vojáků z povolání49/0
376/2010rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů  49/0
45/2011rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů49/0


ISP (login)