Sněmovní tisk 455
Novela z. - branný zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 4. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr obrany.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 455/0 dne 13. 4. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 4. 2015 (usnesení č. 159). Určil zpravodaje: Ing. Václav Klučka a navrhl Výbor pro obranu jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 9. 7. 2015 na 29. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 816).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
  • Garanční Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 19. 10. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 455/1 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 11. 2015 na 36. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 11. 2015 na 36. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 455/2, který byl rozeslán 25. 11. 2015 v 13:27.

 • G
  • Výbor pro obranu vydal usnesení garančního výboru, které bylo 3. 12. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 455/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 12. 2015 na 36. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1020).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 12. 2015 návrh zákona Senátu jako tisk 176, dokument 176/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 12. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 12. 1. 2016 a přijal usnesení č. 102, které bylo rozdáno jako tisk 176/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 13. 1. 2016 na 18. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 319).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 1. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 1. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 2. 2016.

Zákon vyhlášen 5. 2. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 17 pod číslem 47/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
3034Antonín Seďa08495-11467.odt (51 KB) / PDF (70 KB, 1 strana)20. 10. 2015 v 15:06:05
3208Jana Černochová08669-11744.doc (42 KB) / PDF (213 KB, 2 strany)13. 11. 2015 v 15:36:00
3209Jana Černochová08670-11745.doc (28 KB) / PDF (171 KB, 1 strana)13. 11. 2015 v 15:36:39


Hesla věcného rejstříku: Armáda

Deskriptory EUROVOCu: armáda, dobrovolná vojenská služba, odepření povinné vojenské služby, vojenská služba žen, základní vojenská služba

Navržené změny předpisů (16):

CitaceZměnaPředpisOd
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení455/0
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů455/0
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti455/0
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění455/0
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů455/0
221/1999novelizujeZákon o vojácích z povolání455/0
222/1999novelizujeZákon o zajišťování obrany České republiky455/0
585/2004novelizujeZákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)455/0
251/2005novelizujeZákon o inspekci práce455/0
289/2005novelizujeZákon o Vojenském zpravodajství455/1
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění455/0
262/2006novelizujeZákon zákoník práce455/0
40/2009novelizujeZákon trestní zákoník455/0
372/2011novelizujeZákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)455/2
300/2013novelizujeZákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii)455/1
234/2014novelizujeZákon o státní službě455/1


ISP (login)