Sněmovní tisk 29
Vl.n.z.o změně zákonů v souvislosti s přij. kontrolního řádu - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 11. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 29/0 dne 29. 11. 2013.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 12. 2013 (usnesení č. 4). Určil zpravodaje: RNDr. Vladimír Koníček a navrhl přikázat k projednání výborům: Kontrolní výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 10. 12. 2013 na 4. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 10. 12. 2013 na 4. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 46).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Kontrolní výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 1. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 29/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 2. 2014 na 6. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 2. 2014 na 6. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 29/2, který byl rozeslán 7. 2. 2014 v 11:56.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 2. 2014 na 6. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 144, usnesení č. 143).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 2. 2014 návrh zákona Senátu jako tisk 236, dokument 236/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 2. 2014 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Miroslav Škaloud).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 12. 3. 2014 a přijal usnesení č. 145, které bylo rozdáno jako tisk 236/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 3. 2014 na 19. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 439).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 3. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 3. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 3. 2014.

Zákon vyhlášen 7. 4. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 24 pod číslem 64/2014 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
288Jeroným Tejc05749-06459.doc (44 KB) / PDF (209 KB, 6 stran)4. 2. 2014 v 13:58:26


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Kontrola, Politika sociální

Deskriptory EUROVOCu: kontrolní moc, kontrolní úřad, orgány veřejné správy, policejní kontrola, policie, průhlednost rozhodování, správní kontrola

Navržené změny předpisů (70):

CitaceZměnaPředpisOd
2/1969novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky29/0
133/1985novelizujeZákon České národní rady o požární ochraně29/0
64/1986novelizujeZákon České národní rady o České obchodní inspekci29/0
61/1988novelizujeZákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě29/0
62/1988novelizujeZákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu29/0
282/1991novelizujeZákon České národní rady o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa29/0
553/1991novelizujeZákon České národní rady o obecní policii29/0
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení29/0
114/1992novelizujeZákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny29/0
334/1992novelizujeZákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu29/0
96/1993novelizujeZákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb.29/0
111/1994novelizujeZákon o silniční dopravě29/0
153/1994novelizujeZákon o zpravodajských službách České republiky29/0
154/1994novelizujeZákon o Bezpečnostní informační službě29/0
266/1994novelizujeZákon o dráhách29/0
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře29/0
289/1995novelizujeZákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)29/0
85/1996novelizujeZákon o advokacii29/2
13/1997novelizujeZákon o pozemních komunikacích29/0
18/1997novelizujeZákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů29/0
19/1997novelizujeZákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů29/0
22/1997novelizujeZákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů29/0
252/1997novelizujeZákon o zemědělství29/0
111/1998novelizujeZákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)29/0
166/1999novelizujeZákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)29/0
328/1999novelizujeZákon o občanských průkazech29/0
329/1999novelizujeZákon o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech)29/0
359/1999novelizujeZákon o sociálně-právní ochraně dětí29/0
61/2000novelizujeZákon o námořní plavbě29/0
101/2000novelizujeZákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů29/0
121/2000novelizujeZákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)29/0
128/2000novelizujeZákon o obcích (obecní zřízení)29/0
129/2000novelizujeZákon o krajích (krajské zřízení)29/0
131/2000novelizujeZákon o hlavním městě Praze29/0
133/2000novelizujeZákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)29/0
154/2000novelizujeZákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)29/0
156/2000novelizujeZákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů29/0
227/2000novelizujeZákon o elektronickém podpisu a změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)29/0
238/2000novelizujeZákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů29/0
239/2000novelizujeZákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů29/0
240/2000novelizujeZákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)29/0
247/2000novelizujeZákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů29/0
256/2000novelizujeZákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)29/0
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů29/0
307/2000novelizujeZákon o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů29/0
361/2000novelizujeZákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů29/0
365/2000novelizujeZákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů29/0
102/2001novelizujeZákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)29/0
185/2001novelizujeZákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů29/0
254/2001novelizujeZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)29/0
320/2001novelizujeZákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)29/0
477/2001novelizujeZákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)29/0
76/2002novelizujeZákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)29/0
198/2002novelizujeZákon o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě)29/0
281/2002novelizujeZákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona29/0
162/2003novelizujeZákon ze dne 18. 4. 2003 o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách)29/0
420/2004novelizujeZákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí29/0
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti29/0
561/2004novelizujeZákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)29/0
251/2005novelizujeZákon o inspekci práce29/0
289/2005novelizujeZákon o Vojenském zpravodajství29/0
111/2006novelizujeZákon o pomoci v hmotné nouzi29/0
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění29/0
167/2008novelizujeZákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů29/0
273/2008novelizujeZákon o Policii České republiky29/0
296/2008novelizujeZákon o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách)29/0
341/2011novelizujeZákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů29/0
85/2012novelizujeZákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů29/0
201/2012novelizujeZákon o ochraně ovzduší29/0
229/2013novelizujeZákon o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)29/0


ISP (login)