Sněmovní tisk 689
Vl.n.z. o zrušení zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 5. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr práce.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona se připravuje k rozeslání poslancům jako sněmovní tisk 689/0.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 5. 2012 (usnesení č. 261). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Jeník a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1222).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 9. 2012 na . schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 9. 2012 na . schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 689/2, který byl rozeslán 5. 9. 2012 v 16:29.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 9. 2012 na 46. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 113, usnesení č. 1302).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 10. 2012 návrh zákona Senátu jako tisk 417, dokument 417/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 10. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 17. 10. 2012 a přijal usnesení č. 91, které bylo rozdáno jako tisk 417/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 24. 10. 2012 na 26. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 737).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 29. 10. 2012 poslancům jako tisk 689/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 29. 10. 2012 poslancům jako tisk 689/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 4. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 40, usnesení č. 1380).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 12. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 12. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 12. 2012.

Zákon vyhlášen 21. 12. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 173 pod číslem 463/2012 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
3588Vladimíra Lesenská03874-02723.doc (42 KB) / PDF (96 KB, 4 strany)4. 9. 2012 v 16:38:30


Hesla věcného rejstříku: Pojištění, Zabezpečení sociální, Zaměstnanci
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: derogace, pojištění proti pracovnímu úrazu, pracovní úraz, sociální zabezpečení, úrazové pojištění, zaměstnanci, zaměstnavatel

Navržené změny předpisů (24):

CitaceZměnaPředpisOd
99/1963novelizujeObčanský soudní řád689/0
133/1985novelizujeZákon České národní rady o požární ochraně689/0
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění689/2
218/2002novelizujeZákon o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)689/0
111/2006novelizujeZákon o pomoci v hmotné nouzi689/0
262/2006novelizujeZákon zákoník práce689/0
264/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce689/0
266/2006novelizujeZákon o úrazovém pojištění zaměstnanců689/0
267/2006novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců689/0
340/2006novelizujeZákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů689/0
218/2007novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů689/0
261/2007novelizujeZákon o stabilizaci veřejných rozpočtů689/0
306/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony689/0
479/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony689/0
40/2009novelizujeZákon trestní zákoník689/0
41/2009novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku689/0
158/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů689/0
282/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony689/0
303/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím statutu poslanců Evropského parlamentu689/0
73/2011novelizujeZákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů689/0
372/2011novelizujeZákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)689/0
373/2011novelizujeZákon o specifických zdravotních službách689/0
375/2011novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě689/0
458/2011novelizujeZákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů689/0


ISP (login)