Sněmovní tisk 620
Vl.n.z. o audiovizi

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 2. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministryně kultury.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 620/0 dne 29. 2. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 3. 2012 (usnesení č. 233). Určil zpravodaje: Ing. arch. Václav Mencl a navrhl přikázat k projednání výborům: Volební výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 3. 2012 na 36. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1088).

 • V
  • Volební výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 9. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 620/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 620/2, který byl rozeslán 20. 9. 2012 v 10:17.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 9. 2012 na 46. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 211, usnesení č. 1320).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 10. 2012 návrh zákona Senátu jako tisk 430, dokument 430/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 10. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a přikázal tisk k projednání: Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky.

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 17. 10. 2012 a přijal usnesení č. 263, které bylo rozdáno jako tisk 430/1 (pozměňovací návrhy).
  • Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky projednal návrh dne 24. 10. 2012 a přijal usnesení č. 27, které bylo rozdáno jako tisk 430/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 10. 2012 na 26. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 782).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 10. 2012.
  Prezident zákon nepodepsal a 12. 11. 2012 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 620/3.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 620/4.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 18. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 249, usnesení č. 1433).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 12. 2012.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 186 pod číslem 496/2012 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3815Václav Mencl03958-02837.doc (29 KB) / PDF (59 KB, 2 strany) 19. 9. 2012 v 16:05:19
3820Jan Husák03962-02839.doc (27 KB) / PDF (44 KB, 1 strana) 19. 9. 2012 v 17:08:19


Hesla věcného rejstříku: Díla audiovizuální, Kinematografie
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Kultura, Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: audiovizuální dokument, audiovizuální politika, audiovizuální produkce, filmový průmysl

Navržené změny předpisů (15):

CitaceZměnaPředpisOd
273/1993novelizujeZákon o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů620/0
121/2000novelizujeZákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)620/0
132/2000novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze620/0
231/2001novelizujeZákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů620/0
482/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony620/0
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích620/0
342/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony620/0
130/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony620/0
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech620/0
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu620/0
424/2010novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony620/0
465/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony620/0
239/2012novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony620/1
241/1992rušíZákon České národní rady o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj České kinematografie620/0
249/2006rušíZákon, kterým se mění zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů620/0


ISP (login)