Sněmovní tisk 617
N.z. o obětech trestných činů - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 2. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 617/0 dne 27. 2. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 3. 2012 (usnesení č. 233). Určil zpravodaje: JUDr. Ivana Weberová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 13. 3. 2012 na 36. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1053).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4., 11., 14. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 617/3, který byl rozeslán 14. 12. 2012 v 14:55.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 12. 2012 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1436).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 2. 1. 2013 návrh zákona Senátu jako tisk 19, dokument 19/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 1. 2013 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Miroslav Antl).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 16. 1. 2013 a přijal usnesení č. 16, které bylo rozdáno jako tisk 19/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 30. 1. 2013 na 4. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 63).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 2. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 2. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 2. 2013.

Zákon vyhlášen 25. 2. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 20 pod číslem 45/2013 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4841Jiří Pospíšil04309-03516.doc (60 KB) / PDF (96 KB, 8 stran) 7. 12. 2012 v 09:28:13
4941Michal Babák04359-03597.doc (25 KB) / PDF (78 KB, 2 strany) 14. 12. 2012 v 08:54:58
4942Marek Benda04360-03598.doc (76 KB) / PDF (118 KB, 12 stran) 14. 12. 2012 v 08:57:17


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Řád trestní, Zákon trestní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: oběť, pomoc obětem trestné činnosti, právní spolupráce, přibližování legislativy, trestný čin, trestný čin proti osobám, uplatňování právních předpisů EU

Navržené změny předpisů (13):

CitaceZměnaPředpisOd
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád)617/0
99/1963novelizujeObčanský soudní řád617/2
549/1991novelizujeZákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů617/2
209/1997novelizujeZákon o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů617/0
120/2001novelizujeZákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů617/2
265/2001novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony617/0
218/2003novelizujeZákon ze dne 25. 6. 2003 o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)617/0
108/2006novelizujeZákon o sociálních službách617/0
182/2006novelizujeZákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)617/2
41/2009novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku617/0
204/2006rušíZákon, kterým se mění zákon č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 265/2001 Sb.617/0
241/2006rušíVyhláška, kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti617/0
237/2007rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 241/2006 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti617/0


ISP (login)