Sněmovní tisk 286
N.z. o změně zákonů v souvisl.s přij.zák.o tr.odpovědnosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 3. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 286/0 dne 31. 3. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 4. 2011 (usnesení č. 109). Určil zpravodaje: Mgr. Jana Suchá a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 10. 5. 2011 na 16. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 508).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 9. 2011 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 9. 2011 na 23. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 286/2, který byl rozeslán 22. 9. 2011 v 11:10.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 9. 2011 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 175, usnesení č. 772).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 5. 10. 2011 návrh zákona Senátu jako tisk 206, dokument 206/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 10. 2011 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Miroslav Antl).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 19. 10. 2011 a přijal usnesení č. 131, které bylo rozdáno jako tisk 206/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 27. 10. 2011 na 13. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 403).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 11. 2011.
  Prezident zákon nepodepsal a 18. 11. 2011 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 286/3.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 286/4.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 6. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 36, usnesení č. 858).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 15. 12. 2011.

Zákon vyhlášen 22. 12. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 146 pod číslem 420/2011 Sb.Související tisk: 285 (N.z.o trestní odpovědnosti práv. osob a řízení proti nim).


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Řád trestní, Zákon trestní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: podnikatel, právnická osoba, seznam, trestní odpovědnost, trestní řízení

Navržené změny předpisů (50):

CitaceZměnaPředpisOd
99/1963novelizujeObčanský soudní řád286/0
40/1964novelizujeObčanský zákoník286/0
83/1990novelizujeZákon o sdružování občanů286/0
202/1990novelizujeZákon České národní rady o loteriích a jiných podobných hrách286/0
424/1991novelizujeZákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích286/0
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)286/0
513/1991novelizujeObchodní zákoník286/0
21/1992novelizujeZákon o bankách286/0
229/1992novelizujeZákon o komoditních burzách286/0
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů286/0
42/1994novelizujeZákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením286/0
269/1994novelizujeZákon o Rejstříku trestů286/0
87/1995novelizujeZákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů286/0
219/1995novelizujeDevizový zákon286/0
111/1998novelizujeZákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)286/0
359/1999novelizujeZákon o sociálně-právní ochraně dětí286/0
121/2000novelizujeZákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)286/0
248/2000novelizujeZákon o podpoře regionálního rozvoje286/0
458/2000novelizujeZákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)286/0
117/2001novelizujeZákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)286/0
231/2001novelizujeZákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů286/0
3/2002novelizujeZákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)286/0
119/2002novelizujeZákon o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních)286/0
130/2002novelizujeZákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)286/0
198/2002novelizujeZákon o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě)286/0
312/2002novelizujeZákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů286/0
162/2003novelizujeZákon ze dne 18. 4. 2003 o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách)286/0
279/2003novelizujeZákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů286/0
353/2003novelizujeZákon o spotřebních daních286/0
38/2004novelizujeZákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí)286/0
100/2004novelizujeZákon o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)286/0
189/2004novelizujeZákon o kolektivním investování286/0
256/2004novelizujeZákon o podnikání na kapitálovém trhu286/0
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti286/0
561/2004novelizujeZákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)286/0
563/2004novelizujeZákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů286/0
127/2005novelizujeZákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)286/0
412/2005novelizujeZákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti286/0
108/2006novelizujeZákon o sociálních službách286/0
137/2006novelizujeZákon o veřejných zakázkách286/0
183/2006novelizujeZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)286/0
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění286/0
310/2006novelizujeZákon o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)286/0
312/2006novelizujeZákon o insolvenčních správcích286/0
261/2007novelizujeZákon o stabilizaci veřejných rozpočtů286/0
253/2008novelizujeZákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu286/0
40/2009novelizujeZákon trestní zákoník286/0
93/2009novelizujeZákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)286/0
277/2009novelizujeZákon o pojišťovnictví286/0
284/2009novelizujeZákon o platebním styku286/0


ISP (login)