Sněmovní tisk 92
Vl.n.z. o opatřeních souvis. se zrušením Min.informatiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 11. 2006.
Zástupce navrhovatele: min.vnitra a informatiky.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 92/0 dne 15. 11. 2006.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 11. 2006 (usnesení č. 42). Určil zpravodaje: Ing. Petr Sunkovský a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 29. 11. 2006 na 7. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 29. 11. 2006 na 7. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 113).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 2. 2007 na 11. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 2. 2007 na 11. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 92/2, který byl rozeslán 7. 2. 2007 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 3. 2007 na 13. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 119, usnesení č. 260).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 30. 3. 2007 návrh zákona Senátu jako tisk 41, dokument 41/0.

 • O

  Organizační výbor dne 5. 4. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Mgr. Pavel Eybert) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (František Kopecký).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 4. 2007 a přijal usnesení č. 75, které bylo rozdáno jako tisk 41/2 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 12. 4. 2007 a přijal usnesení č. 22, které bylo rozdáno jako tisk 41/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 4. 2007 na 5. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 105).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 4. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 5. 2007.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 5. 2007.

Zákon vyhlášen 15. 5. 2007 ve Sbírce zákonů v částce 41 pod číslem 110/2007 Sb.Hesla věcného rejstříku: Informovannost, Správa státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Občan, Obchod, Politika, Státní správa a justice, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: ministerstvo, ústřední orgány státní správy, zrušení společnosti

Navržené změny předpisů (17):

CitaceZměnaPředpisOd
2/1969novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky92/0
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře92/2
77/1997novelizujeZákon o státním podniku92/2
106/1999novelizujeZákon o svobodném přístupu k informacím92/0
26/2000novelizujeZákon o veřejných dražbách92/0
29/2000novelizujeZákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách92/0
227/2000novelizujeZákon o elektronickém podpisu a změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)92/0
240/2000novelizujeZákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)92/0
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů92/0
365/2000novelizujeZákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů92/0
517/2002novelizujeZákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony92/0
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti92/2
127/2005novelizujeZákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)92/0
251/2005novelizujeZákon o inspekci práce92/2
108/2006novelizujeZákon o sociálních službách92/2
137/2006novelizujeZákon o veřejných zakázkách92/0
179/2006novelizujeZákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)92/0


ISP (login)