Sněmovní tisk 861
Vl.n.z. o platebním styku - související - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 5. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 861/0 dne 29. 5. 2009.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 29. 5. 2009. Určil zpravodaje: Ing. Pavel Hrnčíř a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 50)

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 12. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1280).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 12. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 247, usnesení č. 1280).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 7. 7. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 126, dokument 126/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 7. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Igor Petrov).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 7. 2009 a přijal usnesení č. 163, které bylo rozdáno jako tisk 126/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 7. 2009 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 238).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 8. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 8. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 8. 2009.

Zákon vyhlášen 4. 9. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 89 pod číslem 285/2009 Sb.Související tisk: 860 (Vl.n.z. o platebním styku).


Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Evropská unie /EU/, Informovannost

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: bankovní systém, bankovnictví, elektronické bankovnictví, elektronické peníze, platba

Navržené změny předpisů (22):

CitaceZměnaPředpisOd
99/1963novelizujeObčanský soudní řád861/0
40/1964novelizujeObčanský zákoník861/0
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)861/0
513/1991novelizujeObchodní zákoník861/0
21/1992novelizujeZákon o bankách861/0
337/1992novelizujeZákon České národní rady o správě daní a poplatků861/0
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti861/0
592/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění861/0
634/1992novelizujeZákon o ochraně spotřebitele861/0
6/1993novelizujeZákon České národní rady o České národní bance861/0
87/1995novelizujeZákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů861/0
219/1995novelizujeDevizový zákon861/0
29/2000novelizujeZákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách861/0
120/2001novelizujeZákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů861/0
229/2002novelizujeZákon o finančním arbitrovi861/0
257/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech861/0
62/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., a další zákony861/0
70/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí861/0
182/2006novelizujeZákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)861/0
120/2007novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků na banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníky s cennými papíry a na instituce elektronických peněz861/0
253/2008novelizujeZákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu861/0
254/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu861/0


ISP (login)