Sněmovní tisk 800
Vl. n. z. o České národní bance - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P PS PS

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 4. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 800/0 dne 17. 4. 2009.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 4. 2009 (usnesení č. 379). Určil zpravodaje: Michal Doktor a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 9. 2009 na 62. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1398).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 10. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 800/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 12. 2009 na 66. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 12. 2009 na 66. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 3. 2010 na 75. schůzi. Návrh zákona vrácen k opakování 2. čtení (hlasování č. 74, usnesení č. 1610).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 800/2, který byl rozeslán 12. 3. 2010 v 11:25.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 3. 2010 na 75. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 295, usnesení č. 1641).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 29. 3. 2010 návrh zákona Senátu jako tisk 264, dokument 264/0.

 • O

  Organizační výbor dne 31. 3. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Stříteský) a přikázal tisk k projednání: Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury (JUDr. Jiřina Rippelová).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 14. 4. 2010 a přijal usnesení č. 308, které bylo rozdáno jako tisk 264/1 (pozměňovací návrhy).
  • Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury projednal návrh dne 15. 4. 2010 a přijal usnesení č. 12, které bylo rozdáno jako tisk 264/2 (zaujímá stanovisko).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 4. 2010 na 18. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 470).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 28. 4. 2010 poslancům jako tisk 800/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 28. 4. 2010 poslancům jako tisk 800/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 18. 5. 2010 na 79. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 20, usnesení č. 1686).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 5. 2010.
  Prezident zákon nepodepsal a 3. 6. 2010 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 800/5.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 800/6.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Evropská unie /EU/

Deskriptory EUROVOCu: centrální banka, činnost orgánů, Evropská centrální banka, měnová politika

Navržené změny předpisů (14):

CitaceZměnaPředpisOd
6/1993rušíZákon České národní rady o České národní bance800/0
15/1998rušíZákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů800/0
442/2000rušíZákon kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů800/0
482/2001rušíZákon, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů800/0
127/2002rušíZákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 442/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů800/0
257/2004rušíZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech800/0
377/2005rušíZákon o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)800/0
57/2006rušíZákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem800/0
62/2006rušíZákon, kterým se mění zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., a další zákony800/0
230/2006rušíZákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony800/0
160/2007rušíZákon, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany spotřebitele800/0
36/2008rušíZákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů800/0
124/2008rušíZákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony800/0
254/2008rušíZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu800/0


ISP (login)