Sněmovní tisk 693
Novela z. o cenách - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 12. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 693/0 dne 8. 1. 2009.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 1. 2009 (usnesení č. 333). Určil zpravodaje: Mgr. Daniel Rovan a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

  • 1

    Čtení proběhlo 25. 3. 2009 na 52. schůzi.
    Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1128).

  • V
    • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 5. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 693/1 (doporučuje schválit).
    • Kontrolní výbor projednal navíc návrh zákona a vydal 8. 6. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 693/2 (pozměňovací návrhy).
  • 2

    2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 6. 2009 na 59. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 6. 2009 na 59. schůzi.
    Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 693/3, který byl rozeslán 16. 6. 2009 v 14:50.

  • 3

    3. Čtení proběhlo 10. 9. 2009 na 60. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 123, usnesení č. 1361).

Senát

  • PS

    Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 9. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 165, dokument 165/0.

  • O

    Organizační výbor dne 16. 9. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Adolf Jílek).

  • V
    • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 24. 9. 2009 a přijal usnesení č. 208, které bylo rozdáno jako tisk 165/1 (schvaluje).
  • S

    Návrh projednán dne 8. 10. 2009 na 11. schůzi Senátu.
    Senát návrh schválil (usnesení č. 309).

Prezident republiky

  • P

    Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 10. 2009.
    Prezident zákon podepsal.
    Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 26. 10. 2009.

Sbírka zákonů

  • VL

    Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 11. 2009.

Zákon vyhlášen 18. 11. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 130 pod číslem 403/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ceny, Evropská unie /EU/, Kontrola

Deskriptory EUROVOCu: cenová politika, cenová regulace, ceny, ochrana spotřebitele, správní delikt, tržní cena

Navržené změny předpisů (4):

CitaceZměnaPředpisOd
526/1990novelizujeZákon o cenách693/0
265/1991novelizujeZákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen693/0
458/2000novelizujeZákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)693/2
127/2005novelizujeZákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)693/3


ISP (login)