Sněmovní tisk 587
Novela zákona o zemědělství - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 9. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 587/0 dne 5. 9. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 9. 2008 (usnesení č. 287). Určil zpravodaje: Ing. František Dědič a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 9. 2008 na 38. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 886).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 6. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 587/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 587/2, který byl rozeslán 10. 6. 2009 v 13:55.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 6. 2009 na 59. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 475, usnesení č. 1312).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 7. 7. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 137, dokument 137/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 7. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jan Hajda).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 16. 7. 2009 a přijal usnesení č. 184, které bylo rozdáno jako tisk 137/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 7. 2009 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 258).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 8. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 8. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 8. 2009.

Zákon vyhlášen 4. 9. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 90 pod číslem 291/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Politika agrární

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Obrana a bezpečnost, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: agrární sektor, ochrana životního prostředí, podpora zemědělství, rozvoj venkova, zemědělská politika, znevýhodněná oblast

Navržené změny předpisů (15):

CitaceZměnaPředpisOd
42/1992novelizujeZákon o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech587/2
114/1992novelizujeZákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny587/0
246/1992novelizujeZákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání587/0
252/1997novelizujeZákon o zemědělství587/0
167/1998novelizujeZákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů587/0
166/1999novelizujeZákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)587/0
154/2000novelizujeZákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)587/0
256/2000novelizujeZákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)587/0
185/2001novelizujeZákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů587/0
146/2002novelizujeZákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů587/0
147/2002novelizujeZákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském)587/0
326/2004novelizujeZákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů587/0
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích587/0
378/2007novelizujeZákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)587/0
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech587/1


ISP (login)