Sněmovní tisk 446
Vl.n.z. o elektronických úkonech - související

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 2. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 446/0 dne 29. 2. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 2. 2008 (usnesení č. 224). Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Krupka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 3. 2008 na 28. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 724).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 6. 2008 na 32. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 6. 2008 na 32. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 446/3, který byl rozeslán 4. 6. 2008 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 6. 2008 na 34. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 38, usnesení č. 836).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 8. 7. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 300, dokument 300/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 7. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Ludmila Müllerová) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Jiří Oberfalzer), Stálá komise Senátu pro ochranu soukromí (Josef Kalbáč).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 9. 7. 2008 a přijal usnesení č. 75, které bylo rozdáno jako tisk 300/2 (schvaluje).
  • Stálá komise Senátu pro ochranu soukromí projednal návrh dne 15. 7. 2008 a přijal usnesení č. 300, které bylo rozdáno jako tisk 300/3 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 16. 7. 2008 a přijal usnesení č. 100, které bylo rozdáno jako tisk 300/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 7. 2008 na 15. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 448).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 7. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 8. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 8. 2008.

Zákon vyhlášen 19. 8. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 98 pod číslem 301/2008 Sb.Související tisk: 445 (Vl.n.z. o elektronických úkonech).


Hesla věcného rejstříku: Informovannost, Správa státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: elektronická správa dokumentů, elektronické peníze, informační politika, informační systém, veřejná správa, zpřístupňování informací, zprostředkování dat

Navržené změny předpisů (9):

CitaceZměnaPředpisOd
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád)446/0
337/1992novelizujeZákon České národní rady o správě daní a poplatků446/0
358/1992novelizujeZákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád)446/0
227/2000novelizujeZákon o elektronickém podpisu a změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)446/0
120/2001novelizujeZákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů446/0
150/2002novelizujeZákon soudní řád správní446/0
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích446/0
21/2006novelizujeZákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)446/2
182/2006novelizujeZákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)446/0


ISP (login)