Sněmovní tisk 440
Vl.n.z. o Policii ČR - související

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 2. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 440/0 dne 29. 2. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 2. 2008 (usnesení č. 224). Určil zpravodaje: Václav Šlajs a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 3. 2008 na 28. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 722).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 70 dní.

 • V
  • Petiční výbor projednal navíc návrh zákona a vydal 23. 5. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 440/Z.
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 2. 6. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 440/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 6. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 440/2 (přerušuje projednávání).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 6. 2008 na 34. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 6. 2008 na 34. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 440/3, který byl rozeslán 18. 6. 2008 v 17:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 6. 2008 na 34. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 228, usnesení č. 849).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 8. 7. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 302, dokument 302/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 7. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Tomáš Jirsa) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Ing. Petr Pakosta), Stálá komise Senátu pro ochranu soukromí (PhDr. Jiří Pospíšil).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 9. 7. 2008 a přijal usnesení č. 73, které bylo rozdáno jako tisk 302/2 (schvaluje).
  • Stálá komise Senátu pro ochranu soukromí projednal návrh dne 15. 7. 2008 a přijal usnesení č. 20, které bylo rozdáno jako tisk 302/3 (zaujímá stanovisko).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 16. 7. 2008 a přijal usnesení č. 161, které bylo rozdáno jako tisk 302/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 7. 2008 na 15. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 450).
  Návrh projednán dne 17. 7. 2008 na 15. schůzi Senátu.
  Senát schválil doprovodné usnesení (usnesení č. 451).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 7. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 7. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 31. 7. 2008.

Zákon vyhlášen 11. 8. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 91 pod číslem 274/2008 Sb.Související tisk: 439 (Vl.n.z. o Policii ČR).


Hesla věcného rejstříku: Policie, Správa obcí a měst, Vyšší územní samosprávné celky (VÚSC)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Obrana a bezpečnost, Politika, Státní správa a justice, Školství

Deskriptory EUROVOCu: činnost základních institucí, policie, pravomoc instituce, reforma základních institucí

Navržené změny předpisů (59):

CitaceZměnaPředpisOd
140/1961novelizujeTrestní zákon440/1
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád)440/0
99/1963novelizujeObčanský soudní řád440/0
20/1966novelizujeZákon o péči o zdraví lidu440/0
2/1969novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky440/0
61/1988novelizujeZákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě440/0
84/1990novelizujeZákon o právu shromažďovacím440/0
200/1990novelizujeZákon České národní rady o přestupcích440/0
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)440/0
553/1991novelizujeZákon České národní rady o obecní policii440/0
555/1992novelizujeZákon České národní rady o Vězeňské a justiční stráži České republiky440/0
26/1993novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňují některé zákony v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti, a o opatřeních s tím souvisejících440/0
67/1993novelizujeZákon, kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, a zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii440/0
163/1993novelizujeZákon, kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 26/1993 Sb. a zákona č. 67/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb.440/0
326/1993novelizujeZákon, kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se stanoví podmínky skončení služebního poměru policistů Federální železniční policie440/0
111/1994novelizujeZákon o silniční dopravě440/0
153/1994novelizujeZákon o zpravodajských službách České republiky440/0
154/1994novelizujeZákon o Bezpečnostní informační službě440/0
82/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 528/1990 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů440/0
152/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, a zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů440/0
12/1997novelizujeZákon o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích440/0
18/1997novelizujeZákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů440/0
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů440/0
49/1997novelizujeZákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů440/0
106/1999novelizujeZákon o svobodném přístupu k informacím440/0
168/1999novelizujeZákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)440/0
219/1999novelizujeZákon o ozbrojených silách České republiky440/0
325/1999novelizujeZákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu)440/0
326/1999novelizujeZákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů440/0
329/1999novelizujeZákon o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech)440/0
105/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony440/0
133/2000novelizujeZákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)440/0
219/2000novelizujeZákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích440/0
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů440/0
361/2000novelizujeZákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů440/0
60/2001novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů440/0
115/2001novelizujeZákon o podpoře sportu440/0
120/2001novelizujeZákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů440/0
265/2001novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony440/0
352/2001novelizujeZákon o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů440/0
109/2002novelizujeZákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů440/0
119/2002novelizujeZákon o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních)440/0
216/2002novelizujeZákon o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic)440/0
221/2003novelizujeZákon ze dne 26.6. 2003 o dočasné ochraně cizinců440/0
362/2003novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů440/0
436/2003novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony440/0
119/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů440/0
289/2005novelizujeZákon o Vojenském zpravodajství440/0
379/2005novelizujeZákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů440/0
413/2005novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti440/0
108/2006novelizujeZákon o sociálních službách440/0
135/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím440/0
267/2006novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců440/0
310/2006novelizujeZákon o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)440/0
321/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů440/0
342/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony440/0
170/2007novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupem České republiky do schengenského prostoru440/0
296/2007novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím440/0
379/2007novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony440/0


ISP (login)