Sněmovní tisk 439
Vl.n.z. o Policii ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 2. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 439/0 dne 29. 2. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 2. 2008 (usnesení č. 224). Určil zpravodaje: Václav Šlajs a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 3. 2008 na 28. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 721).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 70 dní.

 • V
  • Petiční výbor projednal navíc návrh zákona a vydal 22. 5. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 439/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 28. 5. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 439/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 2. 6. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 439/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 6. 2008 na 32. schůzi.
  Projednávání návrhu zákona 10. 6. 2008 na 32. schůzi v podrobné rozpravě přerušeno.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 6. 2008 na 34. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 439/4, který byl rozeslán 18. 6. 2008 v 17:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 6. 2008 na 34. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 175, usnesení č. 848).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 8. 7. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 301, dokument 301/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 7. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Tomáš Jirsa) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Ing. Petr Pakosta), Stálá komise Senátu pro ochranu soukromí (PhDr. Jiří Pospíšil).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 9. 7. 2008 a přijal usnesení č. 72, které bylo rozdáno jako tisk 301/2 (schvaluje).
  • Stálá komise Senátu pro ochranu soukromí projednal návrh dne 15. 7. 2008 a přijal usnesení č. 19, které bylo rozdáno jako tisk 301/3 (zaujímá stanovisko).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 16. 7. 2008 a přijal usnesení č. 160, které bylo rozdáno jako tisk 301/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 7. 2008 na 15. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 449).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 7. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 7. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 31. 7. 2008.

Zákon vyhlášen 11. 8. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 91 pod číslem 273/2008 Sb.Související tisk: 440 (Vl.n.z. o Policii ČR - související).


Hesla věcného rejstříku: Policie, Správa obcí a měst, Vyšší územní samosprávné celky (VÚSC)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Obrana a bezpečnost, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: činnost základních institucí, policie, pravomoc instituce, reforma základních institucí

Navržené změny předpisů (20):

CitaceZměnaPředpisOd
283/1991rušíZákon České národní rady o Policii České republiky439/0
290/1992rušíVyhláška ministerstva vnitra České republiky, kterou se provádí zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky439/0
397/1992rušíNařízení vlády České republiky, kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie České republiky k orgánům obcí a obecní policii439/0
174/1993rušíNařízení vlády o jednorázovém mimořádném odškodnění za poškození zdraví nebo smrt v souvislosti s pomocí poskytnutou Policii České republiky nebo obecní policii439/0
25/1998rušíVyhláška o vnějším označení policie a prokazování příslušnosti k policii439/0
138/1998rušíNařízení vlády o ochraně ústavních činitelů České republiky439/0
276/2000rušíNařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky v období od 15. do 30. září 2000439/0
455/2001rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 138/1998 Sb., o ochraně ústavních činitelů České republiky439/0
25/2002rušíVyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 290/1992 Sb., kterou se provádí zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění vyhlášky č. 25/1998 Sb.439/0
58/2002rušíVyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 25/1998 Sb., o vnějším označení policie a prokazování příslušnosti k policii439/0
156/2002rušíNařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky v období od 16. dubna 2002 do 30. června 2002439/0
299/2002rušíNařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 16. listopadu 2002 do 24. listopadu 2002439/0
381/2002rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 377/2002 Sb., o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky v období do 15. září 2002439/0
414/2002rušíNařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky v období od 16. září 2002 do 30. září 2002439/0
10/2003rušíNařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. března 2003439/0
13/2004rušíNařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky při radiačních haváriích na jaderných elektrárnách439/0
87/2004rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 138/1998 Sb., o ochraně ústavních činitelů České republiky, ve znění nařízení vlády č. 455/2001 Sb.439/0
30/2005rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 138/1998 Sb., o ochraně ústavních činitelů České republiky439/0
288/2005rušíZákon, kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů439/0
380/2007rušíZákon, kterým se měí zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů439/0


ISP (login)