Sněmovní tisk 224
Novela insolvenčního zákona - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 5. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 224/0 dne 25. 5. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 5. 2007 (usnesení č. 129). Určil zpravodaje: Ing. Radim Chytka a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 6. 2007 na 15. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 334).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 9. 2007 na 21. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 9. 2007 na 21. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 224/2, který byl rozeslán 25. 9. 2007 v 18:25.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 9. 2007 na 21. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 93, usnesení č. 415).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 9. 10. 2007 návrh zákona Senátu jako tisk 115, dokument 115/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 10. 2007 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Jaromír Volný) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ivan Adamec).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 17. 10. 2007 a přijal usnesení č. 34, které bylo rozdáno jako tisk 115/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 24. 10. 2007 a přijal usnesení č. 153, které bylo rozdáno jako tisk 115/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 31. 10. 2007 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 233).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 11. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 11. 2007.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 11. 2007.

Zákon vyhlášen 29. 11. 2007 ve Sbírce zákonů v částce 97 pod číslem 296/2007 Sb.Hesla věcného rejstříku: Konkurs, Podnikání

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla, Státní správa a justice, Školství

Deskriptory EUROVOCu: dluh, konkurz, odpovědnost, solventnost, vyrovnání s věřiteli, zadluženost

Navržené změny předpisů (108):

CitaceZměnaPředpisOd
191/1950novelizujeZákon směnečný a šekový224/0
140/1961novelizujeTrestní zákon224/0
97/1963novelizujeZákon o mezinárodním právu soukromém a procesním224/0
99/1963novelizujeObčanský soudní řád224/0
40/1964novelizujeObčanský zákoník224/0
44/1988novelizujeZákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)224/0
61/1988novelizujeZákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě224/0
530/1990novelizujeZákon o dluhopisech224/0
283/1991novelizujeZákon České národní rady o Policii České republiky224/0
328/1991novelizujeZákon o konkursu a vyrovnání224/0
424/1991novelizujeZákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích224/0
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)224/0
513/1991novelizujeObchodní zákoník224/0
549/1991novelizujeZákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů224/0
551/1991novelizujeZákon České národní rady o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky224/0
563/1991novelizujeZákon o účetnictví224/0
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení224/0
21/1992novelizujeZákon o bankách224/0
229/1992novelizujeZákon o komoditních burzách224/0
265/1992novelizujeZákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem224/0
280/1992novelizujeZákon České národní rady o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách224/0
337/1992novelizujeZákon České národní rady o správě daní a poplatků224/0
338/1992novelizujeZákon České národní rady o dani z nemovitostí224/0
357/1992novelizujeZákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí224/0
358/1992novelizujeZákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád)224/0
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů224/0
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti224/0
591/1992novelizujeZákon České národní rady o cenných papírech224/0
592/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění224/0
593/1992novelizujeZákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů224/0
13/1993novelizujeCelní zákon224/0
16/1993novelizujeZákon České národní rady o dani silniční224/0
38/1994novelizujeZákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů224/0
42/1994novelizujeZákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením224/0
72/1994novelizujeZákon, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů)224/0
117/1994novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., a zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., a mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví224/0
156/1994novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů224/0
189/1994novelizujeZákon o vyšších soudních úřednících224/0
216/1994novelizujeZákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů224/0
224/1994novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., ústavního zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 306/1993 Sb., zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 285/1991 Sb., zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 569/1991 Sb., zákona České národní rady č. 282/1992 Sb. a zákona č. 210/1993 Sb., doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 117/1994 a zákona č. 156/1994 Sb., a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb. a zákona č. 117/1994 Sb.224/0
266/1994novelizujeZákon o dráhách224/0
84/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů224/0
87/1995novelizujeZákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů224/0
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění224/1
248/1995novelizujeZákon o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů224/0
85/1996novelizujeZákon o advokacii224/0
94/1996novelizujeZákon, kterým se mění a doplňují zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů224/0
18/1997novelizujeZákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů224/0
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů224/0
77/1997novelizujeZákon o státním podniku224/0
110/1997novelizujeZákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů224/1
151/1997novelizujeZákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)224/0
227/1997novelizujeZákon o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech)224/0
15/1998novelizujeZákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů224/0
111/1998novelizujeZákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)224/1
168/1999novelizujeZákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)224/0
363/1999novelizujeZákon o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)224/0
26/2000novelizujeZákon o veřejných dražbách224/0
27/2000novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách224/0
30/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony224/0
105/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony224/0
118/2000novelizujeZákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů224/0
158/2000novelizujeZákon o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů224/0
219/2000novelizujeZákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích224/0
241/2000novelizujeZákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů224/0
254/2000novelizujeZákon o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.224/0
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů224/0
307/2000novelizujeZákon o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů224/0
370/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů224/0
458/2000novelizujeZákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)224/0
117/2001novelizujeZákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)224/0
120/2001novelizujeZákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů224/0
143/2001novelizujeZákon o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže)224/0
185/2001novelizujeZákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů224/0
231/2001novelizujeZákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů224/0
449/2001novelizujeZákon o myslivosti224/0
477/2001novelizujeZákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)224/1
3/2002novelizujeZákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)224/0
86/2002novelizujeZákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)224/1
125/2002novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku224/0
130/2002novelizujeZákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)224/0
147/2002novelizujeZákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském)224/0
281/2002novelizujeZákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona224/0
353/2003novelizujeZákon o spotřebních daních224/0
440/2003novelizujeZákon o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů224/0
441/2003novelizujeZákon o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách)224/0
38/2004novelizujeZákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí)224/0
189/2004novelizujeZákon o kolektivním investování224/0
190/2004novelizujeZákon o dluhopisech224/0
235/2004novelizujeZákon o dani z přidané hodnoty224/0
256/2004novelizujeZákon o podnikání na kapitálovém trhu224/0
257/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech224/0
360/2004novelizujeZákon o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) a o změně zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o evropském hospodářském zájmovém sdružení)224/0
417/2004novelizujeZákon o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví224/0
499/2004novelizujeZákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů224/0
561/2004novelizujeZákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)224/0
627/2004novelizujeZákon o evropské společnosti224/1
676/2004novelizujeZákon o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů224/0
179/2005novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky224/0
341/2005novelizujeZákon o veřejných výzkumných institucích224/2
412/2005novelizujeZákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti224/0
137/2006novelizujeZákon o veřejných zakázkách224/0
182/2006novelizujeZákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)224/0
245/2006novelizujeZákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů224/0
262/2006novelizujeZákon zákoník práce224/0
310/2006novelizujeZákon o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)224/1
312/2006novelizujeZákon o insolvenčních správcích224/0


ISP (login)