Sněmovní tisk 222
Vl.n.z. o stabilizaci veřejných rozpočtů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 5. 2007.
Zástupce navrhovatele: min. financí a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 222/0 dne 25. 5. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 5. 2007 (usnesení č. 129). Určil zpravodaje: Mgr. Bohuslav Sobotka a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 6., 7. 6. 2007 na 15. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 335).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14., 15. 8. 2007 na 18. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 8. 2007 na 18. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 222/3, který byl rozeslán 16. 8. 2007 v 16:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 8. 2007 na 18. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 23, usnesení č. 389).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 31. 8. 2007 návrh zákona Senátu jako tisk 106, dokument 106/0.

 • O

  Organizační výbor dne 6. 9. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ivan Adamec) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (MUDr. Pavel Sušický), Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Ivo Bárek).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 12. 9. 2007 a přijal usnesení č. 40, které bylo rozdáno jako tisk 106/2 (schvaluje).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 12. 9. 2007 a přijal usnesení č. 43, které bylo rozdáno jako tisk 106/3 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 13. 9. 2007 a přijal usnesení č. 140, které bylo rozdáno jako tisk 106/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 9. 2007 na 8. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 192).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 9. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 5. 10. 2007.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 10. 2007.

Zákon vyhlášen 16. 10. 2007 ve Sbírce zákonů v částce 85 pod číslem 261/2007 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Ekologie, Evropská unie /EU/, Pojištění, Politika sociální, Potřebnost sociální, Rozpočet, Správa státní, Zdravotnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Obrana a bezpečnost, Peněžnictví a pojišťovnictví, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice, Školství

Deskriptory EUROVOCu: daň, daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, daňová reforma, daňový systém, ekologická daň, sociální zabezpečení, státní pojištění, zdanitelný příjem

Navržené změny předpisů (49):

CitaceZměnaPředpisOd
54/1956novelizujeZákon o nemocenském pojištění zaměstnanců222/0
32/1957novelizujeZákon o nemocenské péči v ozbrojených silách222/0
88/1968novelizujeZákon o prodloužení mateřské dovolené o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění222/0
114/1988novelizujeZákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení222/0
526/1990novelizujeZákon o cenách222/3
182/1991novelizujeVyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení222/0
265/1991novelizujeZákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen222/3
551/1991novelizujeZákon České národní rady o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky222/0
563/1991novelizujeZákon o účetnictví222/3
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení222/0
280/1992novelizujeZákon České národní rady o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách222/0
337/1992novelizujeZákon České národní rady o správě daní a poplatků222/0
338/1992novelizujeZákon České národní rady o dani z nemovitostí222/0
357/1992novelizujeZákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí222/0
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů222/0
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti222/0
592/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění222/0
593/1992novelizujeZákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů222/0
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře222/0
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění222/0
236/1995novelizujeZákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců222/0
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů222/0
201/1997novelizujeZákon o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů222/0
111/1998novelizujeZákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)222/0
221/1999novelizujeZákon o vojácích z povolání222/0
128/2000novelizujeZákon o obcích (obecní zřízení)222/0
129/2000novelizujeZákon o krajích (krajské zřízení)222/0
131/2000novelizujeZákon o hlavním městě Praze222/0
218/2002novelizujeZákon o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)222/0
353/2003novelizujeZákon o spotřebních daních222/0
361/2003novelizujeZákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů222/0
235/2004novelizujeZákon o dani z přidané hodnoty222/0
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti222/0
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích222/0
127/2005novelizujeZákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)222/0
215/2005novelizujeZákon o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách)222/0
357/2005novelizujeZákon o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů222/0
545/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony222/0
108/2006novelizujeZákon o sociálních službách222/0
110/2006novelizujeZákon o životním a existenčním minimu222/0
111/2006novelizujeZákon o pomoci v hmotné nouzi222/0
115/2006novelizujeZákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů222/0
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění222/0
189/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění222/0
262/2006novelizujeZákon zákoník práce222/0
267/2006novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců222/0
585/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů222/0
494/2006rušíZákon, kterým se mění zákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách)222/0
588/2006rušíNařízení vlády, kterým se pro účely nemocenského pojištění upravují částky pro stanovení výpočtových základů222/0


ISP (login)