Sněmovní tisk 892
Novela z. o podmínkách uvádění biocidních přípravků na trh - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 8. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 892/0 dne 25. 8. 2009.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 9. 2009 (usnesení č. 417). Určil zpravodaje: Ing. Alfréd Michalík a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 30. 9. 2009 na 62. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 30. 9. 2009 na 62. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1409).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 12. 2009 na 66. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 12. 2009 na 66. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 892/2, který byl rozeslán 4. 12. 2009 v 11:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 3. 2010 na 75. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 267, usnesení č. 1636).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 2. 4. 2010 návrh zákona Senátu jako tisk 265, dokument 265/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 4. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (MUDr. Petr Guziana).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 20. 4. 2010 a přijal usnesení č. 55, které bylo rozdáno jako tisk 265/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 21. 4. 2010 na 18. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 447).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 4. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 5. 2010.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 5. 2010.

Zákon vyhlášen 14. 5. 2010 ve Sbírce zákonů v částce 50 pod číslem 136/2010 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Evropská unie /EU/, Chemie

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Obchod, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: herbicidy, insekticidy, kontrola dovozu, kontrola vývozu, obchodní licence, pesticidy, přípravky ochrany rostlin

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)