Sněmovní tisk 997
Vl.n.z. o změně v souvis. se sjednoc. dozoru nad fin. trhem - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 31. 5. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 997/0 dne 1. 6. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 6. 2005 (usnesení č. 450). Určil zpravodaje: Michal Doktor a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 21. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1727).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 9. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 997/1 (přerušuje projednávání).
  • Evropská centrální banka vydala 8. 11. 2005 stanovisko doručené poslancům jako tisk 997/2.
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 11. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 997/3 (komplexní pozměňující návrh).
  • Stálá komise pro bankovnictví projednala návrh zákona a vydala 22. 11. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 997/4.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 11. 2005 na 51. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 11. 2005 na 51. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 997/5, který byl rozeslán 30. 11. 2005 v 8:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 12. 2005 na 51. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 696, usnesení č. 2029).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 10. 1. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 221, dokument 221/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 1. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ivan Adamec) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro záležitosti Evropské unie (Ing. Helena Rögnerová).

 • V
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 1. 2. 206 a přijal usnesení č. 3, které bylo rozdáno jako tisk 221/2 (záznam z jednání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 1. 2. 2006 a přijal usnesení č. 248, které bylo rozdáno jako tisk 221/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 2. 2. 2006 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 333).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 2. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 2. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 2. 2006.

Zákon vyhlášen 8. 3. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 24 pod číslem 57/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Družstva, Finance, Fond národního majetku, Pojišťovnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Mezinárodní styky, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: bankovní dohled, družstevní banka, finanční trh, kapitálový trh, kontrolní úřad, správní dohled, správní kontrola

Navržené změny předpisů (34):

CitaceZměnaPředpisOd
97/1963novelizujeZákon o mezinárodním právu soukromém a procesním997/0
99/1963novelizujeObčanský soudní řád997/0
2/1969novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky997/0
200/1990novelizujeZákon České národní rady o přestupcích997/0
531/1990novelizujeZákon České národní rady o územních finančních orgánech997/3
328/1991novelizujeZákon o konkursu a vyrovnání997/0
513/1991novelizujeObchodní zákoník997/0
563/1991novelizujeZákon o účetnictví997/0
21/1992novelizujeZákon o bankách997/0
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů997/0
591/1992novelizujeZákon České národní rady o cenných papírech997/0
6/1993novelizujeZákon České národní rady o České národní bance997/0
42/1994novelizujeZákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením997/0
87/1995novelizujeZákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů997/0
61/1996novelizujeZákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů997/0
15/1998novelizujeZákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů997/0
159/1999novelizujeZákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů997/0
168/1999novelizujeZákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)997/0
363/1999novelizujeZákon o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)997/0
254/2000novelizujeZákon o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.997/3
120/2001novelizujeZákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů997/3
201/2002novelizujeZákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových997/0
218/2002novelizujeZákon o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)997/0
229/2002novelizujeZákon o finančním arbitrovi997/0
309/2002novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)997/3
37/2004novelizujeZákon o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě)997/0
38/2004novelizujeZákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí)997/0
48/2004novelizujeZákon o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce997/0
187/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů997/5
189/2004novelizujeZákon o kolektivním investování997/0
190/2004novelizujeZákon o dluhopisech997/0
256/2004novelizujeZákon o podnikání na kapitálovém trhu997/0
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích997/3
377/2005novelizujeZákon o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)997/3


ISP (login)