Sněmovní tisk 876
Vl.n.z. o ověřování listin

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 1. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 3. 11. 2005 návrh zákona Senátu jako tisk 167, dokument 167/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 11. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Mgr. Pavel Eybert) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Josef Zoser).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 23. 11. 2005 a přijal usnesení č. 66, které bylo rozdáno jako tisk 167/1 (schvaluje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 30. 11. 2005 a přijal usnesení č. 104, které bylo rozdáno jako tisk 167/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 30. 11. 2005 na 8. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 252).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 2. 12. 2005 poslancům jako tisk 876/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 2. 12. 2005 poslancům jako tisk 876/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 20. 12. 2005 na 51. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 1181, usnesení č. 2087).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 1. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 1. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 1. 2006.

Zákon vyhlášen 26. 1. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 11 pod číslem 21/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Správa obcí a měst, Správa státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Obrana a bezpečnost, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: evidence obyvatelstva, místní orgány státní správy, správa dokumentů, ukládání dokumentů, úřední dokument

Navržené změny předpisů (9):

CitaceZměnaPředpisOd
186/1992novelizujeZákon České národní rady o služebním poměru příslušníků Policie České republiky876/4
154/1994novelizujeZákon o Bezpečnostní informační službě876/4
328/1999novelizujeZákon o občanských průkazech876/4
301/2000novelizujeZákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů876/0
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů876/0
18/2004novelizujeZákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)876/0
41/1993rušíZákon České národní rady o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady876/0
138/1993rušíVyhláška ministerstva vnitra o stanovení podmínek pro pověření obecních úřadů ověřováním shody opisu nebo kopie s listinou a ověřováním pravosti podpisu876/0
15/1997rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady876/0


ISP (login)