Sněmovní tisk 680
V.n.z. o změně některých zákonů v oblasti odměňování

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 6. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 680/0 dne 2. 6. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 6. 2004 (usnesení č. 307). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Václavek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 18. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1182).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 9. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 680/1 (doporučuje schválit).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 9. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 680/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22., 24. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 680/3, který byl rozeslán 30. 9. 2004.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 10. 2004 na 36. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 45, usnesení č. 1294).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 10. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 426, dokument 426/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 10. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Robert Kolář) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Ing. Ondřej Feber).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 3. 11. 2004 a přijal usnesení č. 367, které bylo rozdáno jako tisk 426/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 10. 11. 2004 a přijal usnesení č. 124, které bylo rozdáno jako tisk 426/2 (pozměňovací návrhy).

  Pozměňovací návrhy byly dne 2004-10-22 rozdány jako tisk 426/3.

 • S

  Návrh projednán dne 11. 11. 2004 na 18. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 545).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 15. 11. 2004 poslancům jako tisk 680/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 15. 11. 2004 poslancům jako tisk 680/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 26. 11. 2004 na 38. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 154, usnesení č. 1395).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 11. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 11. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 7. 12. 2004.

Zákon vyhlášen 10. 12. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 212 pod číslem 626/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Mzdy, odměna za práci

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Obrana a bezpečnost, Peněžnictví a pojišťovnictví, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: finanční příjem členů parlamentu, mzda, odměňování, politika úsporných opatření, poslanec parlamentu, prémie, soudce a státní zástupce, ústřední orgány státní správy

Navržené změny předpisů (22):

CitaceZměnaPředpisOd
143/1992novelizujeZákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech680/0
236/1995novelizujeZákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců680/0
273/1996novelizujeZákon o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže680/2
201/1997novelizujeZákon o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů680/0
15/1998novelizujeZákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů680/0
349/1999novelizujeZákon o Veřejném ochránci práv680/0
101/2000novelizujeZákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů680/0
128/2000novelizujeZákon o obcích (obecní zřízení)680/0
129/2000novelizujeZákon o krajích (krajské zřízení)680/0
131/2000novelizujeZákon o hlavním městě Praze680/0
231/2001novelizujeZákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů680/5
320/2001novelizujeZákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)680/5
6/2002novelizujeZákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)680/5
201/2002novelizujeZákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových680/0
218/2002novelizujeZákon o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)680/0
309/2002novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)680/0
274/2003novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví680/5
361/2003novelizujeZákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů680/0
362/2003novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů680/3
427/2003novelizujeZákon, kterým se pro léta 2004, 2005 a 2006 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, soudců a státních zástupců, výše dalších platů těchto osob za první a druhé pololetí let 2004, 2005 a 2006, a kterým se mění některé související zákony680/0
187/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů680/5
326/2004novelizujeZákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů680/5


ISP (login)