Sněmovní tisk 497
Novela z. o dani z přidané hodnoty - související - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 11. 2003.
Zástupce navrhovatele: Sobotka Bohuslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 497/0 dne 6. 11. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 11. 2003 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Kalousek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 28. 11. 2003 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 779).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 2. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 497/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 497/2, který byl rozeslán 24. 2. 2004 v 18:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 2. 2004 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 496, usnesení č. 943).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 12. 3. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 305, dokument 305/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 3. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Milan Balabán) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Ing. Jiří Skalický).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 31. 3. 2004 a přijal usnesení č. 255, které bylo rozdáno jako tisk 305/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 31. 3. 2004 a přijal usnesení č. 205, které bylo rozdáno jako tisk 305/2 (nezabývat se).
 • S

  Návrh projednán dne 1. 4. 2004 na 14. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 382).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 4. 2004.
  Prezident zákon nepodepsal a 9. 4. 2004 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 497/3.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 497/4.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 22. 4. 2004 na 30. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 501, usnesení č. 1094).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 4. 2004.

Zákon vyhlášen 23. 4. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 78 pod číslem 237/2004 Sb.Související tisk: 496 (V. n. z. o dani z přidané hodnoty).


Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství

Deskriptory EUROVOCu: daň z přidané hodnoty, fiskální politika, harmonizace daní, sazba DPH

Navržené změny předpisů (33):

CitaceZměnaPředpisOd
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád)497/2
99/1963novelizujeObčanský soudní řád497/1
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení497/1
337/1992novelizujeZákon České národní rady o správě daní a poplatků497/0
338/1992novelizujeZákon České národní rady o dani z nemovitostí497/1
358/1992novelizujeZákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád)497/1
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů497/2
593/1992novelizujeZákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů497/2
196/1993novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb.497/0
42/1994novelizujeZákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením497/0
136/1994novelizujeZákon o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů497/0
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře497/1
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění497/1
85/1996novelizujeZákon o advokacii497/2
151/1997novelizujeZákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)497/0
129/1999novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu497/0
17/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů497/0
22/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony497/0
100/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony497/0
241/2000novelizujeZákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů497/0
256/2000novelizujeZákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)497/0
56/2001novelizujeZákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.497/0
141/2001novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony497/0
262/2001novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2000 Sb. a zákon č. 22/2000 Sb.497/0
477/2001novelizujeZákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)497/0
150/2002novelizujeZákon soudní řád správní497/2
276/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 58/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů497/0
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů497/0
575/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony497/0
322/2003novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů497/0
353/2003novelizujeZákon o spotřebních daních497/1
437/2003novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony497/1
438/2003novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony497/1


ISP (login)