Sněmovní tisk 236
V. n. z. o šlechtění, plemenitbě a eviden. hosp. zvířat - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 2. 2003.
Zástupce navrhovatele: Palas Jaroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 236/0 dne 3. 3. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 3. 2003 (usnesení č. 101). Určil zpravodaje: Ing. Ludmila Brynychová a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 4. 2003 na 14. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 387).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 28. 4. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 236/1 (pozměňovací návrhy).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 6. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 236/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 6. 2003 na 18. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 6. 2003 na 18. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 236/3, který byl rozeslán 26. 6. 2003 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 7. 2003 na 18. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 275, usnesení č. 583).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 7. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 130, dokument 130/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 7. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jan Fencl) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (PaedDr. Alena Gajdůšková), Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova (Josef Vaculík).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 30. 7. 2003 a přijal usnesení č. 103, které bylo rozdáno jako tisk 130/1 (schvaluje).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 30. 7. 2003 a přijal usnesení č. 94, které bylo rozdáno jako tisk 130/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 30. 7. 2003 a přijal usnesení č. 104, které bylo rozdáno jako tisk 130/3 (doprovodné usnesení).
  • Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova projednal návrh dne 5. 8. 2003 a přijal usnesení č. 25, které bylo rozdáno jako tisk 130/4 (doporučuje).
 • S

  Návrh projednán dne 7. 8. 2003 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 186).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 8. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 8. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 8. 2003.

Zákon vyhlášen 28. 8. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 93 pod číslem 282/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Exekuce, Chovatelství

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: hospodářské zvíře, skot, šlechtění zvířat

Navržené změny předpisů (3):

CitaceZměnaPředpisOd
500/1990novelizujeZákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby236/3
154/2000novelizujeZákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)236/0
120/2001novelizujeZákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů236/0


ISP (login)