Sněmovní tisk 1121
Novela insolvenčního zákona - související - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 9. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1121/0 dne 21. 9. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 9. 2005 (usnesení č. 488). Určil zpravodaje: Ing. Radim Chytka a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1975).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1121/1, který byl rozeslán 22. 3. 2006.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 4. 2006 na 55. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 81, usnesení č. 2376).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 2. 5. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 344, dokument 344/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 5. 2006 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Jaromír Volný) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Milan Balabán).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 18. 5. 2006 a přijal usnesení č. 349, které bylo rozdáno jako tisk 344/2 (zamítá).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 23. 5. 2006 a přijal usnesení č. 108, které bylo rozdáno jako tisk 344/1 (zamítá).
 • S

  Návrh projednán dne 24. 5. 2006 na 12. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 483).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 1. 6. 2006 poslancům jako tisk 1121/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 1. 6. 2006 poslancům jako tisk 1121/3.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Související tisk: 1120 (Vl.n. insolvenčního zákona).


Hesla věcného rejstříku: Konkurs, Podnikání

Deskriptory EUROVOCu: analýza příčin, dluh, konkurz, solventnost, vyrovnání s věřiteli, zrušení společnosti

Navržené změny předpisů (100):

CitaceZměnaPředpisOd
140/1961novelizujeTrestní zákon1121/0
97/1963novelizujeZákon o mezinárodním právu soukromém a procesním1121/0
99/1963novelizujeObčanský soudní řád1121/0
40/1964novelizujeObčanský zákoník1121/0
61/1988novelizujeZákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě1121/0
531/1990novelizujeZákon České národní rady o územních finančních orgánech1121/0
283/1991novelizujeZákon České národní rady o Policii České republiky1121/0
424/1991novelizujeZákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích1121/0
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)1121/0
513/1991novelizujeObchodní zákoník1121/0
549/1991novelizujeZákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů1121/0
551/1991novelizujeZákon České národní rady o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky1121/0
563/1991novelizujeZákon o účetnictví1121/0
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení1121/0
21/1992novelizujeZákon o bankách1121/0
229/1992novelizujeZákon o komoditních burzách1121/0
265/1992novelizujeZákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem1121/0
280/1992novelizujeZákon České národní rady o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách1121/0
337/1992novelizujeZákon České národní rady o správě daní a poplatků1121/0
338/1992novelizujeZákon České národní rady o dani z nemovitostí1121/0
357/1992novelizujeZákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí1121/0
358/1992novelizujeZákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád)1121/0
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů1121/0
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1121/0
591/1992novelizujeZákon České národní rady o cenných papírech1121/0
592/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění1121/0
593/1992novelizujeZákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů1121/0
13/1993novelizujeCelní zákon1121/0
16/1993novelizujeZákon České národní rady o dani silniční1121/0
38/1994novelizujeZákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů1121/0
42/1994novelizujeZákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením1121/0
72/1994novelizujeZákon, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů)1121/0
74/1994novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony1121/0
117/1994novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., a zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., a mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví1121/0
156/1994novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů1121/0
189/1994novelizujeZákon o vyšších soudních úřednících1121/0
216/1994novelizujeZákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů1121/0
224/1994novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., ústavního zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 306/1993 Sb., zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 285/1991 Sb., zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 569/1991 Sb., zákona České národní rady č. 282/1992 Sb. a zákona č. 210/1993 Sb., doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 117/1994 a zákona č. 156/1994 Sb., a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb. a zákona č. 117/1994 Sb.1121/0
266/1994novelizujeZákon o dráhách1121/0
84/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů1121/0
87/1995novelizujeZákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů1121/0
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění1121/1
248/1995novelizujeZákon o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů1121/0
85/1996novelizujeZákon o advokacii1121/0
94/1996novelizujeZákon, kterým se mění a doplňují zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů1121/0
18/1997novelizujeZákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů1121/0
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů1121/0
77/1997novelizujeZákon o státním podniku1121/0
151/1997novelizujeZákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)1121/0
201/1997novelizujeZákon o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů1121/1
227/1997novelizujeZákon o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech)1121/0
15/1998novelizujeZákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů1121/0
111/1998novelizujeZákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)1121/1
148/1998novelizujeZákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů1121/0
166/1999novelizujeZákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)1121/1
168/1999novelizujeZákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)1121/0
363/1999novelizujeZákon o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)1121/0
26/2000novelizujeZákon o veřejných dražbách1121/0
27/2000novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách1121/0
30/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony1121/0
105/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony1121/0
118/2000novelizujeZákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů1121/0
158/2000novelizujeZákon o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů1121/0
219/2000novelizujeZákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích1121/0
254/2000novelizujeZákon o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.1121/0
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů1121/0
307/2000novelizujeZákon o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů1121/0
365/2000novelizujeZákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů1121/0
370/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů1121/0
458/2000novelizujeZákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)1121/0
117/2001novelizujeZákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)1121/0
120/2001novelizujeZákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů1121/0
143/2001novelizujeZákon o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže)1121/0
185/2001novelizujeZákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů1121/0
231/2001novelizujeZákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů1121/0
449/2001novelizujeZákon o myslivosti1121/0
3/2002novelizujeZákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)1121/0
6/2002novelizujeZákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)1121/0
125/2002novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku1121/0
130/2002novelizujeZákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)1121/0
147/2002novelizujeZákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském)1121/0
281/2002novelizujeZákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona1121/0
353/2003novelizujeZákon o spotřebních daních1121/0
440/2003novelizujeZákon o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů1121/0
441/2003novelizujeZákon o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách)1121/0
38/2004novelizujeZákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí)1121/0
40/2004novelizujeZákon o veřejných zakázkách1121/0
189/2004novelizujeZákon o kolektivním investování1121/0
190/2004novelizujeZákon o dluhopisech1121/0
235/2004novelizujeZákon o dani z přidané hodnoty1121/0
256/2004novelizujeZákon o podnikání na kapitálovém trhu1121/0
257/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech1121/0
360/2004novelizujeZákon o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) a o změně zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o evropském hospodářském zájmovém sdružení)1121/0
417/2004novelizujeZákon o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví1121/0
499/2004novelizujeZákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů1121/0
561/2004novelizujeZákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)1121/0
676/2004novelizujeZákon o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů1121/0
179/2005novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky1121/0
379/2005novelizujeZákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů1121/1
412/2005novelizujeZákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti1121/1


ISP (login)