Sněmovní tisk 211
Vládní návrh zákona o opatřeních k Jugoslávii

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 4. 1999.
Zástupce navrhovatele: Kavan Jan.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 211/0 dne 30. 4. 1999.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 4. 1999 (usnesení č. 118). Určil zpravodaje: Ing. Jan Zahradil a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

  • 1

    Čtení proběhlo 21. 5. 1999 na 13. schůzi.
    Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 286).
    Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

  • V
  • 2

    2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 10. 1999 na 17. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 10. 1999 na 17. schůzi.

  • 3

    3. Čtení proběhlo 21. 10. 1999 na 17. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 507).

Senát

  • PS

    Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 102, dokument 102/0.

  • O

    Organizační výbor dne 19. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

  • V
    • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 10. 11. 1999 a přijal usnesení č. 92, které bylo rozdáno jako tisk 102/1 (schvaluje).
    Senát se návrhem zákona nezabýval.

Prezident republiky

  • P

    Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 11. 1999.
    Prezident zákon podepsal.
    Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 12. 1999.

Sbírka zákonů

  • VL

    Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 12. 1999.

Zákon vyhlášen 3. 12. 1999 ve Sbírce zákonů v částce 100 pod číslem 304/1999 Sb.Hesla věcného rejstříku: Jugoslávie, Obchod zahraniční, Politika zahraniční

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Kultura, Občan, Obchod, Obrana a bezpečnost, Politika, Státní správa a justice, Školství

Deskriptory EUROVOCu: Jugoslávie, mezinárodní sankce, nařízení, Rada bezpečnosti OSN, sankce (EU), vládaISP (login)