Stefan Suroviak

Date of birth: in year 1892

Seznam činností

National Assembly

Záznam jmenného rejstříku

SUROVIAK Štefan

XVII. voleb. kraj

Ľud.

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 4.

Volba. verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. rozp. a techn.-doprav.

Zvolen provisorně pořadatelem poslanecké sněmovny.

2, 18. VI. 1935; 10-11.

Zvolen definitivně pořadatelem poslanecké sněmovny.

10, 6. XI. 1935; 6. (byl omluven.)

volbu přijal 14, 15. X. 1935; 14.

Návrhy iniciativní:

na zvýšení mezd smluvním a pomocným zaměstnancům státních podniků, t. 873.

93, 16. IV. 1937; 26.

na vydání vlád. nařízení, kterým se uvádějí v platnost §§ 25 a 43 vlád. nař. č. 15/1927 Sb. z. a n., o gážistických, podúřednických a zřízeneckých čekatelích, t. 1143.

117, 30. XI. 1937; 3.

na platové zrovnoprávnění řidičů motorových vozů kolejových se strojvůdci čsl. stát. drah, t. 1144.

117, 30. XI. 1937; 3.

Návrh pozměňovací:

k t. 698. 75, 17. XII. 1936; 46.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

20, 10. XII. 1935; 61.

o zákonu o drahách (železniční zákon), (t. 698).

73, 11. XII. 1936; 2.

o zákonu o dopravních značkách pro silniční dopravu, (t. 1255).

140, 16. III. 1938; 13.

o vlád. návrhu, aby byl dán Národním shromážděním souhlas podle čl. XIV finančního zákona republiky Československé ze dne 21. XII. 1935, č. 245 Sb. z. a n., jímž se stanoví státní rozpočet na r. 1936 (t. 1224) a o stát. ním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225).

141, 17. III. 1938; 51.

Interpelace:

o zkonfiskování odborového časopisu "Hlas slovenských železničářů" číslo 11, ze dne 1. června 1935,

t. 8/VII. 6, 26. VI. 1935; 66.

odpov. t. 74/IV. 8, 5. XI. 1935; 16.

o provedení vládního nařízení č. 262/34 Sb. z. a n.,

t. 210/XI. 24, 20. XII. 1935; 6.

odpov. t. 259/IX. 26, 23. I. 1936; 4.

pro stranické přijetí 29 zaměstnanců na místa traťmistrů-čekatelů a 5 kresličů pro obvod bratislavského ředitelství stát. drah,

t. 341/VII. 32, 17. III. 1936; 5.

odpov. t. 775/V. 80, 18. II. 1937; 4.

o nesprávném postupu ministerstva železnic při provádění vlád. nař. ze dne 15. VI. 1934, č. 133 Sb. z. a n., o služebním stejnokroji,

t. 341/VIII. 32, 17. III. 1936; 5.

odpov. t. 547/X. 58, 26. VI. 1936; 5.

ohledně dalšího přílivu českých sil do služeb železničních na Slovensko a Podk. Rus,

t. 386/XI. 36, 21. IV. 1936; 5.

odpov. t. 602/V. 60, 7. X. 1936; 8.

ve věci odstrkování Slováků při stavbě státních železnic,

t. 424/IX. 42, 7. V. 1936; 4.

odpov. t. 608/XII. 60, 7. X. 1936; 8.

ve věci urychleného vydání vládního nařízená k § 240, zák. č. 184/1928 o převodu doby ztrávené v starobním a invalidním fondu pomocných zaměstnanců čsl. železnic, býv. smluvních, do pensijního fondu ČSD,

t. 446/XII. 47, 26. V. 1936; 5.

odpov. t. 608/XVII. 60, 7. X. 936; 8.

ve věci dalšího odstrčení a neomluvitelného poškozování Slováků při přijetí rušnovodičského dorostu do služeb železničních v obvodu bratislavského ředitelství stát. drah,

t. 446/XIII. 47, 26. V. 1936; 5.

odpov. t. 663/III. 65, 27. XI. 1936; 6.

ve. věci přijetí dalších 6 českých zaměstnanců do ČSD vozovky v Trnavě,

t. 469/XV. 50, 5. VI. 1936; 3.

odpov. t. 608/XVIII. 60, 7. X. 1936; 8.

o stranickém obsazení skupinového místa V/7 košického ředitelství stát. drah a opomenutí nejstaršího uchazeče Slováka,

t. 469/XVI. 50, 5. VI. 1936; 3.

odpov. t. 663/V. 65, 27. XI. 1936; 6.

ve věci uchazečů Slováků o aspirantská místa u železnic,

t. 497/I. 53, 16. VI. 1936; 4.

odpov. t. 768/XI. 78, 11. II. 1937; 6.

ve věci předepsaných náhrad přeplatků vyrovnávacích přídavků železničních zaměstnanců,

t. 613/XIII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 750/IX. 78, 11. II. 1937; 6.

pro nespravedlivé překládání vlakvedoucích z Čech k ředitelství stát. drah v Košicích,

t. 683/XII. 72, 10. XII. 1936; 4.

odpov. t. 768/XIV. 78, 11. II. 1937; 6.

pro zamýšlené zrušení likvidatury pensijních a zaopatřovacích požitků pro železniční pensisty býv. košicko-bohumínské dráhy v Košicích a likvidatury pro MÁV. pensistů v Bratislavě,

t. 683/XIII. 72, 10. XII. 1936; 4.

odpov. t. 828/IX. 88, 31. III. 1937; 4.

pro přidělení nově vystavěné dráhy Púchov n. Váhom-Horní Lideč do obvodu ředitelství stát. drah v Olomouci,

t. 683/XIV. 72, 10. XII. 1936; 4.

ve věci stranické agitace mezi zaměstnanci ve službách,

t. 735/IV. 76, 21. I. 1937; 7.

odpov. t. 889/VI. 98, 20. V. 1937; 4.

ve věci nespravedlivého rozdělení vánoční remunerace zaměstnancům stát. drah,

t. 769/XXV. 79, 12. II. 1937; 3.

odpov. t. 925/V. 104, 11. VI. 1937; 4.

ve věci nespravedlivého zkracování slovenských uchazečů při přijímání do železničních služeb na Slovensku,

t. 785/III. 80, 18. II. 1937; 4.

odpov. t. 925/VIII. 104, 11. VI. 1937; 4.

ve věci stranického propuštění smluvních zaměstnanců u odboru pro udržování železnice v Trnavě na traťovém úseku u Hlohovce,

t. 790/IV. 82, 25. II. 1937; 3.

odpov. t. 925/XI. 104, 11. VI. 1937; 4.

ve věci vyplácení diet inspektorovi Ant. Plašilovi,

t. 790/XI. 82, 25. II. 1937; 3.

odpov. t. 925/XIV. 104, 11. VI. 1937; 4.

o poměrech v sanatoriu pro plicně choré železničních zaměstnanců v Květnici,

t. 827/I. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1047/II. 112, 29. X. 1937; 11.

ve věci nepořádků při provádění záznamů na odpočivných platech, inspektorem Holzbauerem v Praze,

t. 858/VI. 92, 15. IV. 1937; 3.

odpov. t. 1047/X. 112, 29. X. 1937; 11.

ve věci nepořádků u lesní reformy v Terchovské dolině,

t. 858/VII. 92, 15. IV. 1937; 3.

odpov. t. 1047/XXV. 112, 29. X. 1937; 11.

ve věci ustanovení smluvních zaměstnanců pomocnými zaměstnanci,

t. 874/I. 96, 27. IV. 1937; 25.

odpov. t. 1047/XIV. 112, 29. X. 1937; 11.

ve věci rozkazu košického ředitelství č. 15/V, ze dne 22. III. 1937 o úpravě bydlení mimo služební místo,

t. 874/III. 96, 27. IV. 1937; 25.

odpov. t. 1047/XVI. 112, 29. X. 1937; 11.

ve věci zastupování přednosty dopravního úřadu Spišská Nová Ves na Slovensku neosvědčivším se inspektorem Ant. Plašilem,

t. 876/VIII. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1060/VIII. 112, 29. X. 1937; 11.

ve. věci stranického postupu košického ředitelství při jmenování a ustanovování zaměstnanců na systemisovaná místa,

t. 960/III. 105, 15. VI. 1937; 3.

odpov. t. 1075/XXIX. 112, 29. X. 1937; 11.

o nesprávném postupu I. odboru pro udržování trati Vrútky při zaměstnávání dělníků docházejících do práce v Turč. Sv. Martině, od Hronské Breznice, Kremnice atd.,

t. 1165/I. 128, 17. XII. 1937; 5.

odpov. t. 1267/XIII. 142, 18. III. 1938; 33.

o rozmnožení systemisovaných služebních míst při stát. železnicích,

t. 1250/VI. 136, 8. III. 1938; 3.

odpov. t. 1370/X. 150, 2. VIII. 1938; 7.

ve věci obcházení nařízení o dovolenkách pro zaměstnance železniční stavební správou v Žilině,

t. 1258/I. 139, 15. III. 1938; 5.

odpov. t. 1382/X. 150, VIII. 1938; 7.

o přeložení vlakvedoucího Jos. Hotového, Čecha z pražského ředitelství stát. drah, k dopravnímu úřadu Žilina,

t. 1342/II. 148, 10. V. 1938; 6.

ve věci používání služebních předpisů v české řeči v službách železničních na Slovensku,

t. 1342/III. 148, 10. V. 1938; 6.

o novém přeložení 25 elévů z Čech na Slovensko (k bratislavskému ředitelství) a o přijetí 6 elévů české a německé příslušnosti do obvodu košického ředitelství stát. drah,

t. 1342/IV. 148, 10. V. 1938; 6.

o používání českých tiskopisů ve vlakové službě železniční na Slovensku,

t. 1342/V. 148, 10. V. 1938; 6.

ve věci stranické konfiskace časopisu "Hlas slovenských železničářů" č. 8 ze dne 15. IV. 1938,

t. 1342/VI. 148, 10. V. 1938; 6.

odpov. t. 1382/XVIII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o nepřípustném vynucování podpisů od železničních zaměstnanců socialistickými organisacemi pro stranické cíle,

t. 1377/IX. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o neoprávněném odprodeji Potravního skladiště železn. zaměstnanců v Košicích ministerstvem železnic socialistickým Velkodružstevním podnikům v Praze,

t. 1377/X. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o přeložení Frant. Koníčka, dílenského z Prahy do výtopny v Žilině,

t. 1377/XI. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o stranické konfiskaci. odborného časopisu "Hlas slovenských železničářů" č. 9, ze dne 1. V. 1938,

t. 1386/II. rozesl. 31. VIII. 1938.

o stranickém postupu ředitelství stát. drah v Košicích a jeho někt. úřadů při přijímání do služeb železničních a přebírání zaměstnanců od odborů do dílen a topíren v Košicích a ve Vrútkách,

t. 1386/V. rozesl. 31. VIII. 1938.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. soud v Trenčíně (přečin pomluvy spáchaný tiskem podle § 2 zák. č. 108/33 Sb. z. a n., se zřetelem na § 1 zák. č. 124/24 Sb. z. a n., ve znění vyhlášky min. spravedlnosti ze dne 7. VII. 1933, č. 145 Sb. z. a n., vydané na podkladě § 43, odst. 1 zák. č. 108/33 Sb. z. a n.).

8, 5. XI. 1935; 17.

zpr. t. 306; zprav. J. Bečko; vydán.

34, 20. III. 1936; 45.ISP (příhlásit)