Předpis 219/1995 Sb.

Citace219/1995 Sb.
NázevDevizový zákon
Částka60 (29. 9. 1995)
Účinnostod 1. 10. 1995, zrušeno dnem 18. 10. 2016
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
1870 Zákon - devizový zákon - vládní
Navržené změny14 tisků

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 60 pod číslem 219/1995 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
528/1990rušíDevizový zákon 
303/1992rušíVyhláška federálního ministerstva financí a Státní banky československé, kterou se provádí devizový zákon 
457/1992rušíDevizový zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
282/1993rušíOpatření České národní banky, kterým se stanoví podmínky pro některé obchody s devizovými hodnotami, prováděné bankami 
169/1994rušíVyhláška Ministerstva financí a České národní banky, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva financí a Státní banky československé č. 303/1992 Sb., kterou se provádí devizový zákon 
Derogace pasivní
159/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/1998 Sb., a některé další zákony1
362/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony2
482/2001novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů3
126/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře), ve znění zákona č. 15/2002 Sb., zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů4
257/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech5
354/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony6
444/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony7
254/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu8
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech9
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu11
285/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku 10
206/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů12
420/2011novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim13
278/2013novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnosti14
323/2016rušíZákon, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů15
Vztahováno k
185/1997vztah kNález Ústavního soudu ze dne 4. června 1997 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 3 odst. 1 a části ustanovení § 3 odst. 4 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů 
33/2006na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 34/2003 Sb., kterou se stanoví rozsah, období, lhůty a způsob plnění oznamovací povinnosti podle devizového zákona, ve znění vyhlášky č. 351/2003 Sb. 
205/2007na základěVyhláška, kterou se zrušují některé vyhlášky České národní banky 
280/2008na základěVyhláška o směnárenské činnosti, bezhotovostních obchodech s cizí měnou a o peněžních službách 
376/2009na základěVyhláška o směnárenské činnosti 


ISP (příhlásit)