Zemědělský výbor
Zápisy z jednání

č. 1 
č. 2 
č. 3 
č. 4 
č. 5 
č. 6 
č. 7 
č. 8, 2/ (z klimatických d_vod_ v hlasování _ís. 6 se jako výbor nezú_astnit v tomto termínu vyjád_ilo 12 poslanc_, 1 byl proti. Dále posl. ing. Gr_za navrhl uskute_nit výjezdní exkursi spolu s jednáním v pozd_jším termínu a to i z d_vodu prodlou_ené lh_ty na) 
č. 9, 8/ (z p_íštích jednání výboru ministra zem_d_lství _R Ing. Fencla ohledn_ vyu_ití 200 mil. K_, je_ mu byly dány k pou_ití usnesením PS.) 
č. 10 
č. 11 
č. 12 
č. 13 
č. 14 
č. 15 
č. 16 
č. 17 
č. 18 
č. 19 
č. 20 

1234
ISP (příhlásit)