Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí
Usnesení

č. 1k volbě předsedy výboru (3. července 1996) 
č. 2k volbě ověřovatelů výboru (3. července 1996) 
č. 3k volbě místopředsedů výboru (3. července 1996) 
č. 4ke schválení pořadu schůze výboru (25. července 1996) 
č. 5k projednávání státního závěrečného účtu SR ČR za rok 1995 - kapitola 315 Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí (11. září 1996) 
č. 6k projednávání státního závěrečného účtu - kapitola 348 Český báňský úřad (11. září 1996) 
č. 7k projednávání vládního návrhu zákona, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu Protokol o dalším snížení emisí sloučenin síry k Úmluvě o dálkovém zněčišťování ovzduší přecházejícím hranice států podepsaný v Oslo dne 14.6.1996. /sněmovní tisk 7/ (12. září 1996) 
č. 8k projednávání státního závěrečného účtu za rok 1995 - kapitola místních rozpočtů. (12. září 1996) 
č. 9k projednávání státního závěrečného účtu za rok 1995 - kapitola 314 Ministerstvo vnitra - CSÚ (12. září 1996) 
č. 10k projednávání státního závěrečného účtu za rok 1995 - kapitola 315 Ministerstvo životního prostředí ČR (11. září 1996) 
č. 11k projednávání vládního návrhu zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy ČR a kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č.2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČSR, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy hmotných rezerv. /sněmovní tisk 12/ (19. září 1996) 
č. 12ke zřízení podvýboru pro životní prostředí (19. září 1996) 
č. 13ke zřízení podvýboru pro regionální rozvoj (19. září 1996) 
č. 14ke zřízení podvýboru pro veřejnou správu (19. září 1996) 
č. 15k pověření pro jednání s vedením HV PSP ČR (18. září 1996) 
č. 16k výjezdu poslance do zahraničí (19. září 1996) 
č. 17k práci výboru (19. září 1996) 
č. 18k vládnímu návrhu zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a doplnění zákona č. 50/76 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/91., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 22). (16. října 1996) 
č. 19k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona ČNR č, 425/1990 Sb. a zákona č. 114/1995 Sb., o ochraně přírody, (sněmovní tisk 34). (16. října 1996) 
č. 20k vládnímu návrhu zákona o odpadech (sněmovní tisk 31) (17. října 1996) 

12345>>
ISP (příhlásit)