Hlasování poslance
Mgr. Ing. Michal Kraus, Ph.D., MBA
31. schůze

Procedurální hlasování
1 - 9 (23. 5. 1995), 46, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 85 (24. 5. 1995), 88 (25. 5. 1995), 156 - 159, 203, 209 (26. 5. 1995)

1. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů /sněmovní tisky 1719 - 1726 a 1743/
10 - 18 (23. 5. 1995)

2. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv /sněmovní tisky 1727, 1744 a 1745/
19 - 21 (23. 5. 1995)

3. Vládní návrh zákona, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Egyptskou arabskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku, podepsaná v Káhiře dne 19. ledna 1995 /sněmovní tisk 1525/
22 (23. 5. 1995)

4. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Estonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná dne 24. října 1994 v Tallinu, Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná dne 25. října 1994 v Rize a Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná dne 27. října 1994 ve Vilniusu /sněmovní tisk 1587/
23 (23. 5. 1995)

5. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených arabských emirátů o podpoře a ochraně investic podepsaná dne 23. listopadu 1994 v Abu Dhabi /sněmovní tisk 1601/
24 (23. 5. 1995)

6. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o společných státních hranicích, podepsaná v Bonnu dne 3. listopadu 1994 /sněmovní tisk 1405/
25 - 26 (23. 5. 1995)

7. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě některých otázek na úseku matrik a státního občanství, podepsaná dne 24. června 1994 v Červené nad Vltavou doplněná nótami Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva zahraničních věcí Slovenské republiky /sněmovní tisk 1588/
27 (23. 5. 1995)

8. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu mezinárodní Úmluva o jaderné bezpečnosti podepsaná dne 20. září 1994 ve Vídni /sněmovní tisk 1586/
28 (23. 5. 1995)

9. Návrh na schválení jednacího řádu Parlamentního výboru přidružení Evropské unie a České republiky /sněmovní tisk 1765/
29 - 30 (23. 5. 1995), 31 (24. 5. 1995)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, /sněmovní tisk 1548, 1738/
32 - 33 (24. 5. 1995)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol /školský zákon/, ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., o nálezu Ústavního soudu České republiky č. 49/1994 Sb., a zákon ČNR č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona ČNR č. 31/1984 Sb., zákona ČNR č. 390/1991 Sb., a zákona č. 190/1993 Sb. /sněmovní tisky 1430 a 1632/
47 - 63 (24. 5. 1995)

12. Zákon o ocenění některých účastníků národního boje za osvobození v souvislostí s 50. výročím ukončení 2. světové války, přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 20. dubna 1995 a vrácený prezidentem republiky
34 (24. 5. 1995)

13. Návrh poslance Libora Nováka (1958) na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č. 45/1994 Sb., /sněmovní tisk 1367, 1465/
35 - 38 (24. 5. 1995)

14. Návrh poslance Libora Nováka /1958/ na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č. 45/1994 Sb. /sněmovní tisky 1367 a 1465/
39 - 45 (24. 5. 1995)

15. Návrh poslanců Pavla Hirše a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě /sněmovní tisky 1565 a 1740/
64 (24. 5. 1995)

16. Návrh poslanců Jana Deckera a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 1678, 1736/
65 (24. 5. 1995)

17. Návrh poslanců Františka Kozla a Jiřiny Pavlíkové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích /sněmovní tisk 1589/
198 - 199 (26. 5. 1995)

18. Návrh poslanců Petra Koháčka a Jiřího Payna na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1603/
200 - 202 (26. 5. 1995)

19. Návrh poslanců Jana Deckera a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 1678 a 1736/
89 - 125 (25. 5. 1995)

21. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
137 - 149 (25. 5. 1995)

22. Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1994 /sněmovní tisky 1692 a 1693/
150 - 151 (25. 5. 1995)

23. Návrh na změny ve složení mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny
83 - 84 (24. 5. 1995)

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1990 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1562/
152 - 153, 173 - 192 (26. 5. 1995)

25. Vládní návrh zákona o státní sociální podpoře /sněmovní tisky 1444 a 1629/
154, 193 - 197 (26. 5. 1995)

26. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře /sněmovní tisky 1471 a 1630/
126 - 127 (25. 5. 1995)

27. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
160 - 172 (26. 5. 1995)

28. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců
128 - 136 (25. 5. 1995)

29. Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1994, /sněmovní tisk 1692, 1693/
155 (26. 5. 1995)

31. Vládní návrh zákona o vnitrozemské plavbě, /sněmovní tisk 1540, 1741/
67 - 69 (24. 5. 1995)

32. Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon č. 111/1990 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 1549, 1707/
71 (24. 5. 1995)

33. Vládní návrh zákona o státní sociální podpoře, /sněmovní tisk 1444, 1629/
77 (24. 5. 1995)

34. Návrh na odvolání předsedkyně mandátového a imunitního výboru z funkce na její žádost
73 (24. 5. 1995)

35. Návrh na schválení jednacího řádu Parlamentního výboru přidružení mezi Českou republikou a Evropskou unií
75 (24. 5. 1995)

36. Volba člena Nejvyššího kontrolního úřadu
79 - 82 (24. 5. 1995)

37. Volba poslance do výboru Poslanecké sněmovny
204 - 208 (26. 5. 1995)

38. Vládní návrh zákona o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, /sněmovní tisk 1602, 1739/
86 (24. 5. 1995)

39. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře, /sněmovní tisk 1471, 1630/
87 (24. 5. 1995)


ISP (příhlásit)