Hlasování poslance
Mgr. Ing. Michal Kraus, Ph.D., MBA
25. schůze

Procedurální hlasování
1 - 18, 28 (6. 12. 1994), 88 (8. 12. 1994), 168 - 169, 238 (13. 12. 1994), 378 (14. 12. 1994), 404 (15. 12. 1994)

1. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů / /sněmovní tisk 1348/
19 - 25 (6. 12. 1994)

2. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv / /sněmovní tisk 1351, 1352/
26 - 27 (6. 12. 1994)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 1227, 1334/
29 - 32 (7. 12. 1994)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 1172, 1335/
41 - 72 (7. 12. 1994)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 1173, 1336/
33 - 40 (7. 12. 1994)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona c. 315/1993 Sb., /sněmovní tisk 1214, 1337/
73 - 75 (7. 12. 1994)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 1215, 1338/
76 - 78 (7. 12. 1994)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů / /sněmovní tisk 1215, 1338/
79 - 87 (7. 12. 1994)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 72/1994 Sb., a zákona č. 85/1994 Sb. / /sněmovní tisk 1216, 1339/
89, 108 - 152 (8. 12. 1994)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů / /sněmovní tisk 1218, 1332/
90 - 92 (8. 12. 1994)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů / /sněmovní tisk 1213, 1340/
153 - 164 (8. 12. 1994)

12. Vládní návrh zákona o rozhlasových a televizních poplatcích / /sněmovní tisk 1270, 1361/
93 - 95 (8. 12. 1994)

13. Návrh posl. Jana Kasala a dalších na vydání zákona o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona č. 150/1992 Sb., o změně zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění zákona č. 36/1993 Sb., o změně zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, o změně zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, a o změně zákona č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů / /sněmovní tisk 969, 1064/
97 - 98 (8. 12. 1994)

14. Návrh poslanců Jana Kasala a dalších na vydání zákona o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona č. 150/1992 Sb., o změně zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění zákona č. 36/1993 Sb., o změně zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, o změně zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, a o změně zákona č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 969, 1064/
96 (8. 12. 1994)

15. Návrh rozpočtu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání na rok 1995 / /sněmovní tisk 1186/
99 (8. 12. 1994)

16. Návrh posl. Františka Kozla a Stanislava Voláka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 390/1991 Sb., o předškolních a školských zařízeních, a zákon ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb. / /sněmovní tisk 1268, 1345/
100 (8. 12. 1994)

17. Návrh posl. Miloslava Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb. / /sněmovní tisk 1299, 1346/
101 - 102 (8. 12. 1994)

18. Návrh poslanců Miloslava Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb. /sněmovní tisk 1299, 1346/
103 - 104 (8. 12. 1994)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech. úpravě jejich působnosti a o některých opatřeních s tím souvisejících, a zákon ČNR 97/1974 Sb., o archivnictví, /sněmovní tisk 1226, 1362/
105 - 107 (8. 12. 1994)

20. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1995, /sněmovní tisk 1190, 1360/
271 - 324 (14. 12. 1994)

21. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, /sněmovní tisk 1387, 1388/
165 - 166 (13. 12. 1994)

22. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv /sněmovní tisk 1389/
167 (13. 12. 1994)

23. Vládní návrh zákona o dráhách / /sněmovní tisk 1198, 1331/
170 (13. 12. 1994)

24. Návrh na odvolání poslance Jana Vraného z výboru ústavně právního a jeho volba do rozpočtového výboru
171 (13. 12. 1994)

25. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
172 (13. 12. 1994)

26. Návrh posl. Františka Kozla a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého ve znění zákona č. 338/1991 Sb. / /sněmovní tisk 747, 748/
173 - 237, 239 - 248 (13. 12. 1994), 249 - 268 (14. 12. 1994)

27. Návrh posl. Františka Kozla a dalších na vydání zákona, kterým Česká republika nabývá vlastnické právo k některým nemovitostem / /sněmovní tisk 1192, 1343/
383 - 399 (15. 12. 1994)

28. Vládní návrh zákona o Rejstříku trestů, /sněmovní tisk 1174, 1260/
325 - 332 (14. 12. 1994)

29. Vládní návrh zákona o dráhách, /sněmovní tisk 1198, 1331/
269 - 270, 333 - 377, 379 - 382 (14. 12. 1994)

30. Návrh poslanců Jana Bláhy, Jozefa Wagnera a dalších na vydání zákona o kolizi veřejného zájmu se zájmem osobním a o změnách a doplňcích některých souvisejících zákonů, /sněmovní tisk 297, 297/
400 (15. 12. 1994)

31. Návrh poslanců Františka Kozla a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého, ve znění zákona č. 338/1991 Sb., /sněmovní tisk 747, 748/
401 (15. 12. 1994)

32. Návrh poslanců Františka Kozla a dalších na vydání zákona, kterým Česká republika nabývá vlastnické právo k některým nemovitostem, /sněmovní tisk 1191, 1343/
402 (15. 12. 1994)

33. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 300/1992 Sb., o státní podpoře vědecké činnosti a vývoje technologií, /sněmovní tisk 1189, 1347/
403 (15. 12. 1994)

34. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k financování politických stran státními podniky a podnikatelskými subjekty s majoritním majetkovým podílem státu
408 (15. 12. 1994)

35. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o dodatku k Evropské úmluvě o vydávání ze 13. prosince 1957 a o usnadnění jejího uplatnění, která byla podepsána dne 27. června 1994 ve Vídni /sněmovní tisk 1207/
411 (15. 12. 1994)

36. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých opatřeních s tím souvisejících / /sněmovní tisk 1226, 1362/
412 (15. 12. 1994)

37. Program sociální prevence a prevence kriminality - aktuální stav a východiska do roku 1996 / /sněmovní tisk 1043, 1284/
409 (15. 12. 1994)

38. Informace o situaci v oblasti migrace na území České republiky / /sněmovní tisk 1145, 1250/
405, 410 (15. 12. 1994)

39. Návrh na zvýšení prostředků na mzdy a zvýšení počtu pracovníků v rozpočtu Fondu národního majetku České republiky v roce 1994 / /sněmovní tisk 1221/
406 (15. 12. 1994)

40. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Korejské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná v Soulu dne 27. 4. 1992, doplněná nótou ministerstva zahraničních věcí České republiky ze dne 18. 3. 1994 a nótou Velvyslanectví Korejské republiky ze dne 11. 4. 1994 a Dohoda mezi ČSFR a Tureckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic podepsaná dne 30. 4. 1992 v Ankaře, doplněná nótou ministerstva zahraničních věcí ze dne 13. 9. 1993 a nótou Velvyslanectví turecké republiky ze dne 8. 2. 1994 /sněmovní tisk 1183/
407 (15. 12. 1994)

42. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k osudu našich spoluobčanů protizákonně zavlečených po 2. světové válce na území tehdejšího Sovětského svazu
427 (15. 12. 1994)

43. Návrh na zrušení usnesení nebo části usnesení některých obecních a městských zastupitelstev
417 - 418 (15. 12. 1994)

44. Informace o situaci v oblasti migrace na území České republiky, /sněmovní tisk 1145, 1250/
422 (15. 12. 1994)

45. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 1359/
413 - 416 (15. 12. 1994)

46. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny
428 (15. 12. 1994)

48. Návrh na zvýšení prostředků na mzdy a zvýšení počtu pracovníků v rozpočtu Fondu národního majetku České republiky v roce 1994 /sněmovní tisk 1221/
423 - 426 (15. 12. 1994)

49. Návrhy na zrušení usnesení nebo části usnesení některých obecních a městských zastupitelstev
419 (15. 12. 1994)

51. Pojistné plány zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 1995
420 - 421 (15. 12. 1994)


ISP (příhlásit)