Sněmovní tisk 714
Vl.n.z. o základních registrech - související

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 1. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 714/0 dne 23. 1. 2009.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 1. 2009 (usnesení č. 337). Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Krupka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  Čtení proběhlo 19. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1090).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 4. 2009 na 56. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 4. 2009 na 56. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 714/2, který byl rozeslán 29. 4. 2009 v 17:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 5. 2009 na 56. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 173, usnesení č. 1194).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 5. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 100, dokument 100/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 5. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Petr Vícha).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 10. 6. 2009 a přijal usnesení č. 53, které bylo rozdáno jako tisk 100/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 6. 2009 na 8. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 215).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 6. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 7. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 7. 2009.

Zákon vyhlášen 24. 7. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 68 pod číslem 227/2009 Sb.Související tisk: 713 (Vl.n.z. o základním registru práv a povinností).


Hesla věcného rejstříku: Informovannost, Správa státní, Subjekty podnikatelské

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Občan, Politika, Těžba a výroba, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: elektronická správa dokumentů, evidence obyvatelstva, informační legislativa, informační systém, seznam, ústřední orgány státní správy, veřejná správa

Navržené změny předpisů (196):

CitaceZměnaPředpisOd
42/1958novelizujeZákon o úpravě některých nároků a závazků souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou714/0
99/1963novelizujeObčanský soudní řád714/0
40/1964novelizujeObčanský zákoník714/0
20/1966novelizujeZákon o péči o zdraví lidu714/0
36/1967novelizujeZákon o znalcích a tlumočnících714/0
42/1980novelizujeZákon o hospodářských stycích se zahraničím714/0
116/1985novelizujeZákon o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice714/1
20/1987novelizujeZákon České národní rady o státní památkové péči714/0
44/1988novelizujeZákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)714/1
61/1988novelizujeZákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě714/0
62/1988novelizujeZákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu714/1
83/1990novelizujeZákon o sdružování občanů714/0
403/1990novelizujeZákon o zmírnění následků některých majetkových křivd714/0
531/1990novelizujeZákon České národní rady o územních finančních orgánech714/0
92/1991novelizujeZákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby714/0
231/1991novelizujeZákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích714/0
282/1991novelizujeZákon České národní rady o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa714/1
381/1991novelizujeZákon České národní rady o Komoře veterinárních lékařů České republiky714/0
388/1991novelizujeZákon České národní rady o Státním fondu životního prostředí714/1
424/1991novelizujeZákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích714/0
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)714/0
513/1991novelizujeObchodní zákoník714/0
553/1991novelizujeZákon České národní rady o obecní policii714/0
563/1991novelizujeZákon o účetnictví714/0
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení714/0
21/1992novelizujeZákon o bankách714/0
106/1992novelizujeVyhláška o spôsobe kontroly posudzovania spôsobilosti na prácu714/0
114/1992novelizujeZákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny714/1
160/1992novelizujeZákon České národní rady o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních714/0
229/1992novelizujeZákon o komoditních burzách714/0
241/1992novelizujeZákon České národní rady o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj České kinematografie714/0
334/1992novelizujeZákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu714/1
344/1992novelizujeZákon České národní rady o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)714/0
358/1992novelizujeZákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád)714/0
359/1992novelizujeZákon České národní rady o zeměměřičských a katastrálních orgánech714/0
523/1992novelizujeZákon České národní rady o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky714/0
539/1992novelizujeZákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon)714/0
555/1992novelizujeZákon České národní rady o Vězeňské a justiční stráži České republiky714/0
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů714/0
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti714/0
591/1992novelizujeZákon České národní rady o cenných papírech714/0
592/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění714/0
634/1992novelizujeZákon o ochraně spotřebitele714/0
13/1993novelizujeCelní zákon714/0
19/1993novelizujeZákon České národní rady o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů714/0
96/1993novelizujeZákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb.714/0
166/1993novelizujeZákon o Nejvyšším kontrolním úřadu714/0
182/1993novelizujeZákon o Ústavním soudu714/0
283/1993novelizujeZákon o státním zastupitelství714/0
38/1994novelizujeZákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů714/0
42/1994novelizujeZákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením714/0
72/1994novelizujeZákon, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů)714/0
111/1994novelizujeZákon o silniční dopravě714/0
153/1994novelizujeZákon o zpravodajských službách České republiky714/0
266/1994novelizujeZákon o dráhách714/0
269/1994novelizujeZákon o Rejstříku trestů714/0
89/1995novelizujeZákon o státní statistické službě714/0
114/1995novelizujeZákon o vnitrozemské plavbě714/0
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře714/0
219/1995novelizujeDevizový zákon714/0
248/1995novelizujeZákon o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů714/0
289/1995novelizujeZákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)714/0
85/1996novelizujeZákon o advokacii714/0
91/1996novelizujeZákon o krmivech714/0
140/1996novelizujeZákon o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti714/0
13/1997novelizujeZákon o pozemních komunikacích714/0
18/1997novelizujeZákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů714/0
19/1997novelizujeZákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů714/0
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů714/0
49/1997novelizujeZákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů714/0
110/1997novelizujeZákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů714/0
227/1997novelizujeZákon o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech)714/0
252/1997novelizujeZákon o zemědělství714/0
15/1998novelizujeZákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů714/0
156/1998novelizujeZákon o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech)714/0
106/1999novelizujeZákon o svobodném přístupu k informacím714/0
166/1999novelizujeZákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)714/0
306/1999novelizujeZákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením714/0
325/1999novelizujeZákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu)714/0
326/1999novelizujeZákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů714/0
328/1999novelizujeZákon o občanských průkazech714/0
329/1999novelizujeZákon o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech)714/0
349/1999novelizujeZákon o Veřejném ochránci práv714/0
359/1999novelizujeZákon o sociálně-právní ochraně dětí714/0
363/1999novelizujeZákon o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)714/0
46/2000novelizujeZákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)714/0
61/2000novelizujeZákon o námořní plavbě714/0
63/2000novelizujeZákon o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů714/0
101/2000novelizujeZákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů714/0
115/2000novelizujeZákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy714/0
121/2000novelizujeZákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)714/0
122/2000novelizujeZákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů714/0
123/2000novelizujeZákon o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů714/0
128/2000novelizujeZákon o obcích (obecní zřízení)714/0
131/2000novelizujeZákon o hlavním městě Praze714/0
133/2000novelizujeZákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)714/0
154/2000novelizujeZákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)714/0
158/2000novelizujeZákon o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů714/0
218/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)714/0
219/2000novelizujeZákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích714/0
227/2000novelizujeZákon o elektronickém podpisu a změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)714/0
242/2000novelizujeZákon o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů714/0
247/2000novelizujeZákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů714/0
250/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu714/0
254/2000novelizujeZákon o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.714/0
256/2000novelizujeZákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)714/0
257/2000novelizujeZákon o Probační a mediální službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě)714/0
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů714/0
301/2000novelizujeZákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů714/0
307/2000novelizujeZákon o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů714/0
361/2000novelizujeZákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů714/0
365/2000novelizujeZákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů714/0
408/2000novelizujeZákon o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám)714/0
458/2000novelizujeZákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)714/0
56/2001novelizujeZákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.714/0
100/2001novelizujeZákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)714/1
117/2001novelizujeZákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)714/0
120/2001novelizujeZákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů714/0
164/2001novelizujeZákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)714/0
185/2001novelizujeZákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů714/0
231/2001novelizujeZákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů714/0
254/2001novelizujeZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)714/0
256/2001novelizujeZákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů714/0
257/2001novelizujeZákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)714/0
320/2001novelizujeZákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)714/0
449/2001novelizujeZákon o myslivosti714/0
477/2001novelizujeZákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)714/0
3/2002novelizujeZákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)714/0
6/2002novelizujeZákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)714/0
76/2002novelizujeZákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)714/0
86/2002novelizujeZákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)714/0
119/2002novelizujeZákon o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních)714/0
139/2002novelizujeZákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů714/0
281/2002novelizujeZákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona714/0
312/2002novelizujeZákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů714/0
148/2003novelizujeZákon ze dne 2. 4. 2003 o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů)714/0
149/2003novelizujeZákon ze dne 18. 4. 2003 o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)714/0
162/2003novelizujeZákon ze dne 18. 4. 2003 o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách)714/0
219/2003novelizujeZákon ze dne 25. 6. 2003 o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)714/0
221/2003novelizujeZákon ze dne 26.6. 2003 o dočasné ochraně cizinců714/0
276/2003novelizujeZákon o Antarktidě a o změně některých zákonů714/0
356/2003novelizujeZákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů714/1
440/2003novelizujeZákon o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů714/0
37/2004novelizujeZákon o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě)714/0
38/2004novelizujeZákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí)714/0
78/2004novelizujeZákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty714/0
95/2004novelizujeZákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta714/0
96/2004novelizujeZákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)714/0
99/2004novelizujeZákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)714/0
100/2004novelizujeZákon o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)714/0
185/2004novelizujeZákon o Celní správě České republiky714/0
189/2004novelizujeZákon o kolektivním investování714/0
190/2004novelizujeZákon o dluhopisech714/0
256/2004novelizujeZákon o podnikání na kapitálovém trhu714/0
321/2004novelizujeZákon o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství)714/0
326/2004novelizujeZákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů714/0
417/2004novelizujeZákon o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví714/0
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti714/0
499/2004novelizujeZákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů714/0
500/2004novelizujeZákon správní řád714/0
561/2004novelizujeZákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)714/0
563/2004novelizujeZákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů714/0
585/2004novelizujeZákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)714/0
627/2004novelizujeZákon o evropské společnosti714/0
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích714/0
695/2004novelizujeZákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů714/0
127/2005novelizujeZákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)714/0
228/2005novelizujeZákon o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů714/0
341/2005novelizujeZákon o veřejných výzkumných institucích714/0
348/2005novelizujeZákon o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů714/0
378/2005novelizujeZákon o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů)714/0
412/2005novelizujeZákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti714/0
59/2006novelizujeZákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)714/1
69/2006novelizujeZákon o provádění mezinárodních sankcí714/0
108/2006novelizujeZákon o sociálních službách714/0
111/2006novelizujeZákon o pomoci v hmotné nouzi714/0
115/2006novelizujeZákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů714/0
137/2006novelizujeZákon o veřejných zakázkách714/0
139/2006novelizujeZákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon)714/0
179/2006novelizujeZákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)714/0
182/2006novelizujeZákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)714/0
183/2006novelizujeZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)714/0
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění714/0
203/2006novelizujeZákon o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů714/0
227/2006novelizujeZákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů714/0
245/2006novelizujeZákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů714/0
307/2006novelizujeZákon o evropské družstevní společnosti714/0
310/2006novelizujeZákon o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)714/0
311/2006novelizujeZákon o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách)714/0
312/2006novelizujeZákon o insolvenčních správcích714/0
25/2008novelizujeZákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů714/1
125/2008novelizujeZákon o přeměnách obchodních společností a družstev714/0
167/2008novelizujeZákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů714/1
253/2008novelizujeZákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu714/0
300/2008novelizujeZákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů714/0
93/2009novelizujeZákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)714/2


ISP (příhlásit)