Sněmovní tisk 1048
Vl.n.z. ke snížení administrativní zátěže podnikatelů - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 2. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1048/0 dne 22. 2. 2010.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 2. 2010 (usnesení č. 480). Určil zpravodaje: Ing. František Sivera a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1617).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 4 dny.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 3. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 1048/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1048/2, který byl rozeslán 16. 3. 2010 v 16:25.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 3. 2010 na 75. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 327, usnesení č. 1648).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 29. 3. 2010 návrh zákona Senátu jako tisk 263, dokument 263/0.

 • O

  Organizační výbor dne 31. 3. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Vítězslav Jonáš).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 13. 4. 2010 a přijal usnesení č. 300, které bylo rozdáno jako tisk 263/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 21. 4. 2010 na 18. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 446).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 4. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 5. 2010.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 5. 2010.

Zákon vyhlášen 21. 5. 2010 ve Sbírce zákonů v částce 55 pod číslem 155/2010 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Podnikání

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Občan, Obrana a bezpečnost, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: obchodní název, obchodní rejstřík, ochrana spotřebitele, podnikatel, správní formality, založení společnosti

Navržené změny předpisů (15):

CitaceZměnaPředpisOd
40/1964novelizujeObčanský zákoník1048/0
64/1986novelizujeZákon České národní rady o České obchodní inspekci1048/0
61/1988novelizujeZákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě1048/0
505/1990novelizujeZákon o metrologii1048/0
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)1048/0
634/1992novelizujeZákon o ochraně spotřebitele1048/0
22/1997novelizujeZákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů1048/0
156/2000novelizujeZákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů1048/0
458/2000novelizujeZákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)1048/2
69/2004rušíVyhláška, kterou se stanoví požadavky na napínací soupravy na předpjatý beton1048/0
380/2006rušíVyhláška, kterou se stanoví požadavky na bubnové vodoměry1048/0
381/2006rušíVyhláška, kterou se stanoví požadavky na snímače používané jako součást stanoveného měřidla1048/0
382/2006rušíVyhláška, kterou se stanoví požadavky na stacionární nádrže1048/0
383/2006rušíVyhláška, kterou se stanoví požadavky na teploměry pro kontrolu teploty prostředí a teplé vody s dělením 0,1 °C a lepším, používané státními kontrolními orgány1048/0
16/2009rušíVyhláška o obsahu a rozsahu kvalifikace pro výkon fyzické ostrahy a služby soukromého detektiva1048/0


ISP (příhlásit)