Sněmovní tisk 686
Novela z. o inspekci práce - související

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 6. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 686/0 dne 3. 6. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 6. 2004 (usnesení č. 307). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Krajíček a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 18. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1185).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 100 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 11. 2004 na 38. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 11. 2004 na 38. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 686/2, který byl rozeslán 2. 12. 2004.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 2. 2005 na 41. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 180, usnesení č. 1482).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 7. 3. 2005 návrh zákona Senátu jako tisk 36, dokument 36/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 3. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Milan Štěch) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Mgr. Soňa Paukrtová).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 23. 3. 2005 a přijal usnesení č. 1, které bylo rozdáno jako tisk 36/1 (záznam z jednání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 3. 2005 a přijal usnesení č. 54, které bylo rozdáno jako tisk 36/2 (zamítá).
 • S

  Návrh projednán dne 24. 3. 2005 na 4. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 81).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 31. 3. 2005 poslancům jako tisk 686/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 31. 3. 2005 poslancům jako tisk 686/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 40, usnesení č. 1635).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5. 5. 2005.
  Prezident zákon nepodepsal a 19. 5. 2005 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 686/5.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 686/6.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 14. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 49, usnesení č. 1719).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 6. 2005.

Zákon vyhlášen 29. 6. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 94 pod číslem 253/2005 Sb.Související tisk: 685 (V.n.z. o inspekci práce).


Hesla věcného rejstříku: Bezpečnost práce, Správa státní, Zaměstnanci

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Národní hospodářství, Občan, Obrana a bezpečnost, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost při práci, pracovní inspekce, sociální klauzule, zákonné pracovní podmínky

Navržené změny předpisů (17):

CitaceZměnaPředpisOd
65/1965novelizujeZákoník práce686/0
174/1968novelizujeZákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce686/0
29/1984novelizujeZákon o soustavě základních a středních škol (školský zákon)686/0
1/1991novelizujeZákon o zaměstnanosti686/0
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)686/0
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti686/0
111/1994novelizujeZákon o silniční dopravě686/0
18/1997novelizujeZákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů686/0
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů686/0
219/1999novelizujeZákon o ozbrojených silách České republiky686/0
353/1999novelizujeZákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)686/0
124/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů686/2
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů686/0
361/2003novelizujeZákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů686/0
362/2003novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů686/0
40/2004novelizujeZákon o veřejných zakázkách686/2
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti686/1


ISP (příhlásit)