Usnesení PS č. 321

k vládnímu návrhu, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh V a VII Protokolu o perzistentních organických polutantech k Úmluvě o dálkovémznečišťování ovzduší přesahujícím hranice států/sněmovní tisk 109/ - druhé čtení (10. února 2011)
ISP (příhlásit)