Zemědělský výbor
Zápis z jednání č. 8 (z klimatických d_vod_ v hlasování _ís. 6 se jako výbor nezú_astnit v tomto termínu vyjád_ilo 12 poslanc_, 1 byl proti. Dále posl. ing. Gr_za navrhl uskute_nit výjezdní exkursi spolu s jednáním v pozd_jším termínu a to i z d_vodu prodlou_ené lh_ty na)

Související sněmovní tisky

31 Návrh novely zákona ČNR 569/91 Sb., a zákona ČNR 357/92 Sb

39 Novela zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon
ISP (příhlásit)