Usnesení č. 146 (10. ledna 2019)

Související sněmovní tisky

38 Novela z. o majetkovém vyrovnání s církvemi

50 Novela z. o svobodném přístupu k informacím

52 Sml. mezi ČR a Rep. Kosovo o zamezení dvojímu zdanění

69 Novela z. o majetku České republiky

70 Novela z. - trestní řád

71 Novela z. - insolvenční zákon

72 Vl.n.z. o znalcích, znaleckých kanc. a znaleckých ústavech

73 Vl.n.z. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

74 Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum.

75 Rámcová dohoda mezi EU a Austrálií

78 Zpráva o činnosti RRTV za rok 2016

81 Dodat. prot. k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně

85 Novela z. o nemocenském pojištění

95 Sml. mezi ČR a Ghanou o zamezení dvojímu zdanění

96 Změny příloh A a C Stockholmské úmluvy

99 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi

107 Doh. mezi ČR a vládou Mongolska o leteckých službách

108 Doh.o partnerství mezi EU a ES pro atom.energ. a Arménií

109 Novela z. - zákoník práce

112 N.z.o zrušení zákona o zákazu dodávek pro jader. el. Búšehr

113 Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2016

114 Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2016

116 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2016

118 N.z. o náhradním výživném

121 Meziamerická úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech

122 Změna Přílohy I Mezinárodní úml. proti dopingu ve sportu

124 Doh.mezi ČR a Íránem o vzájemné podpoře a ochraně investic

125 Inf. o přeletech a průjezdech ozbroj. sil v 2. pololetí 2017

126 N.z. o zálohovaném výživném

127 Inf. o účasti ozbr. sil ČR na voj. cvič. za 2. pol. 2017

132 Novela z. o státní službě

137 Vl.n.z, kterým se mění volební zákony a soudní řád správní

141 Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2017

142 Výroční zpráva o činnosti Českého rozhlasu za rok 2017

143 Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2017

148 Zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 2018

149 Zpráva o činnosti a hospodaření ÚPDI za rok 2017

151 Odvolání výhrady k Úmluvě o počítačové kriminalitě

152 N.z. o zajištění právní pomoci

155 Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2017

157 Novela z. o vnitrozemské plavbě

159 Novela z. - zákoník práce

162 Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

163 Zpráva o činnosti RRTV za rok 2017

164 Návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2017

165 Sml. mezi ČR a Běloruskem o důchodovém zabezpečení

166 1. doplněk k účasti ozbroj. sil ČR na voj. cvič. v roce 2018

170 Vl.n.z. o přístupnosti internetových stránek a mob. aplikací

171 Prot.prodlužující Dohodu mezi ČR a USA o vědec. spolup.

173 Novela z. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě

175 Novela z. - autorský zákon

176 Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2017

177 Změny z roku 2016 k Úmluvě MOP o práci na moři

178 Zpráva o plnění programů prevence před povodněmi 2017

179 N.z., kterým se mění zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb.

180 Novela z. o regulaci reklamy

182 Novela z. o nemocenském pojištění

187 Inf. o nasazení sil MO v zahraničních operacích v roce 2017

189 N.z., kterým se zrušují obsoletní zákony z roku 1919

190 Novela z. o zvláštních řízeních soudních

191 Novela z. o dráhách

193 Novela z. o regulaci reklamy

194 Novela z. o státních svátcích

195 Novela z. o vnitrozemské plavbě

196 Prot.o změně Úml.o mezinárodním civilním letectví

197 Doh.mezi ČR a Král.Saúdské Arábie o let. dopravních službách

198 Změna a ukonč.Doh.mezi ČR a Polskem o podp.inv.

200 Novela z. o prodejní době

201 Novela z. - občanský zákoník

202 Novela z. o poštovních službách

203 Novela z. o pobytu cizinců na území ČR

204 Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení

205 Novela z. o evidenci tržeb

207 Novela z. o obchodních korporacích

210 Novela z. o registru smluv

211 N. ústav. z. - Listina základních práv a svobod

212 Novela z. - zákoník práce

213 N.z., kterým se zrušují obsoletní zákony z roku 1919

214 Novela z. - trestní zákoník

215 Prot. o odstranění nezákon. obch. s tabák. výrobky

216 Prot. o udržitelném zemědělství a rozvoji venkova

218 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2017

220 Vl.n.z. - nominační zákon

221 Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku v roce 2017

222 Novela z. o evidenci tržeb

223 Inf. o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2017

224 Novela z. o státní sociální podpoře

225 Informace o podpořeném financování za rok 2017

228 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka SFDI za rok 2017

229 Novela ústav. z. - Ústava ČR

230 Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu

231 Novela z. o daních z příjmů

232 Novela z. o hazardních hrách

233 Změna Doh.mezi ČR a Lotyšskem o podp.a vzáj.ochr.inv.

234 Změna čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu

235 Změna čl. 124 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu

236 Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu

237 Novela z. - soudní řád správní

240 Novela z. o zpravodajských službách ČR

241 Novela z. o podpoře sportu

242 Novela z. - trestní zákoník

243 N.z., kterým se zrušuje zákon o evidenci tržeb

244 N.z. v souvislosti se zrušením zákona o evidenci tržeb

245 Novela z. - soudní řád správní

246 Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení

247 Novela z. - živnostenský zákon

248 Změny příloh Úml.o ochr.stěh.druhů volně žij.živočichů

249 Zpráva o situaci v oblasti migrace na území ČR v roce 2017

250 Novela z. - energetický zákon

251 Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2017

252 Dohoda mezi ČR a Kambodž. královstvím o leteckých službách

253 Dodat. prot. k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně

254 Novela z. o daních z příjmů

255 Sml. mezi ČR a Koreou o zamezení dvojímu zdanění

256 Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij.zák.o Sbírce zák.a mez.sml.

257 Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2017

259 Novela z. o volbách do Evropského parlamentu

260 Novela z. o státním občanství ČR

261 Novela z. o finanční kontrole

264 Úml.o implemen. opatření k boji proti snižování daň. základu

266 Zpráva o peticích za období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018

271 Inf. o přeletech a průjezdech ozbroj. sil v 1. pololetí 2018

272 Rozh. vl. o přeletech a průj.ozbroj.sil přes území ČR - 2019

273 Novela z. o obcích

275 N.z., kterým se zrušuje zákon o prodejní době

276 Novela z. o ochraně ovzduší

277 Doporučení MOP č. 205 o zam.a důst.práci pro mír a odolnost

278 Novela z. o provozu vozidel na poz. komunikacích

279 Novela z. - stavební zákon

281 Úml. o ochraně rostlin a živočichů

282 Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2017

283 2. doplněk k účasti ozbroj. sil ČR na voj. cvič. v roce 2018

286 Novela z. o místních poplatcích

290 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi

291 Novela z. o obcích

292 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích

293 N.z., kterým se mění zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb.

294 Úml. Rady Evropy o filmové koprodukci v rev. znění

295 Novela z. - exekuční řád

296 Novela z. o pozemních komunikacích

297 N. z. o činnosti inst. zaměstnaneckého penzijního pojištění

298 Novela z. o investičních pobídkách

299 Novela z. o soudnictví ve věcech mládeže

300 Vl.n.z. v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů

301 Vl.n.z, kterým se mění některé zák.na úseku vnitřní správy

302 Novela z. o léčivech

304 Inf. o účasti ozbroj. sil ČR na voj. cvič. za 1. pol. 2018

305 Zpráva o plnění státního rozpočtu ČR za 1. pololetí 2018

306 Zpr.o využití doporučení veřejné ochránkyně práv za rok 2017

307 Zpr. o činnosti kontrolní rady GA ČR říjen 2017 - září 2018

308 Novela z. - transplantační zákon

309 Novela z. - školský zákon

312 Zpráva o vývoji malého a středního podnikání v roce 2017

313 N.z. o změně sídel některých státních úřadů

314 Výroční zprávy a účetní závěrky zdr. pojišťoven za rok 2017

317 Novela z. - zákoník práce

318 Novela z.o veřejných rejstřících právnických a fyzických os.

319 Novela z. o rozpočtových pravidlech

320 Novela z. - občanský soudní řád

321 Novela z. - stavební zákon

322 Zpr. o dlouhodobé udržitelnosti veřejných fin. (říjen 2018)

325 Novela z. - trestní zákoník

326 Vl.n.z. o dráhách

327 Výroční zpráva a účetní závěrka SFK za rok 2017

328 Novela z. o některých přestupcích

329 Akta Světové poštovní unie

330 Novela z. o pozemních komunikacích

331 Novela z. o návykových látkách

332 Novela z. o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

333 Novela z. o nemocenském pojištění

336 Novela z. o volbách do Evropského parlamentu

337 Novela z. o státním zastupitelství

338 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích

339 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka SFDI za rok 2015

340 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka SFDI za rok 2016

341 Dohoda o založení mezinárodní nadace EU–LAC

346 Novela z. o prevenci závažných havárií

347 Novela z. o jednacím řádu PS

348 Dohoda o strategickém partnerství mezi EU a Japonskem

349 Novela z. - trestní zákoník

350 Novela z. - školský zákon

352 Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

353 Novela z. o zemědělství

354 Novela z. o poskyt. náhrad škod způsob.chráněnými živočichy

355 Zpráva o životním prostředí ČR 2017

356 Opční prot.k Úml.OSN o právech osob se zdravotním postižením

358 Účast ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních v roce 2019

360 Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu

362 Zpráva o plnění pravidel rozpočtové odpovědnosti za rok 2017

364 Novela z. o pohonných hmotách

366 Návrh doporučení Rady o přístupu prac.a OSVČ k soc.ochraně

367 Novela z. o podpoře regionálního rozvoje

368 Vl.n.z. o úpravě vztahů v souvislosti s vystoupením VB z EU

369 Novela z. o ochraně spotřebitele
ISP (příhlásit)