Sněmovní tisk 189
N.z., kterým se zrušují obsoletní zákony z roku 1919

Stav projednávání ke dni: 15. prosince 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 30. 5. 2018.
Zástupce navrhovatele: Benda M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 189/0 dne 31. 5. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0189.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 6. 2018. Vláda zaslala stanovisko 26. 6. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 26. 6. 2018 jako tisk 189/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 6. 7. 2018.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 39. schůze (od 26. listopadu 2019).Deskriptory EUROVOCu: aplikace zákona, derogace, legislativní proces, schválení zákona

Navržené změny předpisů (63):

CitaceZměnaPředpisOd
42/1919rušíZákon, jímž se upravuje pořad stolic ve věcech poplatkových189/0
43/1919rušíZákon, kterým se mění ustanovení § 17. cís. nař. ze dne 16. dubna 1916, z. ř. č. 103 a § 22. zákona ze dne 16. února 1918, z. ř. č. 66, týkající se splatnosti daně z válečných zisků nebo daně válečné189/0
51/1919rušíZákon o upotřebení části správních přebytků hromadných sirotčích pokladen189/0
52/1919rušíZákon, jímž se poskytují drahotní přídavky aktivním a pensionovaným učitelům veřejných, obecných a měšťanských škol, jakož i vdovám a sirotkům po těchto učitelích na dobu od 1.ledna 1919 do konce června 1919189/0
64/1919rušíZákon, jímž mění se § 9 zákona ze dne 21.července 1871, z.ř. č. 77, o zřízení a působnosti úřadů báňských189/0
74/1919rušíZákon o přejímání státních úředníkův a zřízenců, jakož i úředníkův a zřízenců státních podnikův a fondův189/0
78/1919rušíZákon o platech profesorů vysokých škol189/0
84/1919rušíZákon, jímž se ministr financí zmocňuje, aby provedl nařízením okolkování bankovek a soupis jmění za účelem uložení majetkové dávky189/0
85/1919rušíNařízení ministra financí o soupisu dluhopisů rakouských a uherských válečných půjček a pokladničních poukázek Rakousko-uherské banky.189/0
86/1919rušíNařízení ministra financí ve shodě s ministerstvem spravedlnosti o okolkování bankovek vydaných Rakousko-uherskou bankou a nalézajících se na území československého státu.189/0
87/1919rušíNařízení ministra financí o zákazu vydávati uschované cenné papíry.189/0
88/1919rušíZákon o státní půjčce ve zlatě, stříbře a cizích valutách189/0
89/1919rušíZákon, jímž zařaďují se oficianti do úřednických tříd hodnostních a platových189/0
96/1919rušíNařízení vlády republiky československé o zřízení revisního odboru při ministerstvu financí.189/0
110/1919rušíNařízení vlády republiky československé o soupisu peněžních vkladů a členských a závodních podílů.189/0
111/1919rušíZákon, jímž se doplňuje § 303 trestního zákona189/0
113/1919rušíNařízení vlády republiky československé o obmezení výplat a zákazu vývozu.189/0
114/1919rušíNařízení vlády republiky československé, jímž se mění ustanovení o obmezení výplaty vkladů u peněžních ústavů.189/0
118/1919rušíNařízení vlády republiky československé o uvolnění zadržených vkladů při okolkování bankovek.189/0
119/1919rušíNařízení vlády republiky československé o úpravě poměru k Rakousko-uherské bance.189/0
126/1919rušíNařízení vlády republiky československé o soupisu a označení cenných papírů.189/0
129/1919rušíNařízení vlády republiky československé o zákazu lombardovati cenné papíry a vydávati uschované valuty, zlato a stříbro.189/0
130/1919rušíNařízení vlády republiky československé, jímž se doplňuje nařízení ze dne 6. března 1919, čís.113 Sb. z. a n., o povinné nabídce cizích valut a pohledávek.189/0
134/1919rušíZákon, jímž zřizuje se nejvyšší důchodkový soud189/0
141/1919rušíNařízení vlády republiky československé o soupisu mincovaného i nezpracovaného zlata, stříbra, zlatých a stříbrných mincí a cizozemských papírových peněz.189/0
142/1919rušíNařízení vlády republiky československé, jímž se zrušuje čl. 11. nařízení ze dne 4. března 1919, čís. 110 Sb. z. a n., pro výplaty vkladů na běžných účtech mezi peněžními ústavy.189/0
152/1919rušíZákon o nejvyšší emisi dluhopisů "Zemědělské banky markrabství Moravského" v Brně189/0
153/1919rušíZákon jenž se týče oddělení správy finanční od správy politické189/0
155/1919rušíZákon, jímž se prozatímně mění ustanovení notářských řádů ze dne 25. července 1871, z.ř. č. 75 a čl.zák. XXXV: 1874 a VII: 1886189/0
156/1919rušíZákon, kterým povoluje se náklad na nouzové práce silniční189/0
167/1919rušíNařízení vlády republiky československé o zákazu výplat účtů před 26. únorem 1919 vzniklých.189/0
168/1919rušíNařízení vlády republiky československé, jímž se mění ustanovení o obmezení výplaty vkladů u peněžních ústavů.189/0
169/1919rušíZákon, kterým se mění nařízení Národního výboru československého ze dne 5. listopadu 1918, č. 21 Sb.z. a n., o přísaze vojsk československých189/0
170/1919rušíZákon, jímž se upravuje státní daň a přirážková základna u daní reálných189/0
175/1919rušíZákon o zřízení a působnosti nejvyššího účetního kontrolního úřadu189/0
182/1919rušíZákon o změnách a doplnění některých ustanovení o zdanění lihu189/0
184/1919rušíNařízení vlády republiky československé o soupisu pojistek životních na kapitál a důchod a soupisu pojistek na zásoby zboží uloženého neb dopravovaného.189/0
185/1919rušíNařízení vlády republiky československé o soupisu jmění movitého dle § 8 zmocňovacího zákona a pohledávek neknihovních.189/0
200/1919rušíNařízení vlády republiky československé o prodloužení lhůty pro soupis mincovaného i nepracovaného zlata, stříbra, zlatých a stříbrných mincí a cizozemských papírových peněz.189/0
201/1919rušíNařízení vlády republiky československé o prodloužení lhůty pro soupis a označení cenných papírů.189/0
217/1919rušíNařízení vlády republiky Československé o sestavení likvidační bilance.189/0
238/1919rušíNařízení vlády republiky Československé o uspořádání služby pro nejvyšší důchodkový soud.189/0
246/1919rušíNařízení vlády republiky Československé o organisaci Bankovního úřadu ministerstva financí, o statutu Bankovního výboru při ministerstvu financí, o obchodech Bankovního úřadu ministerstva financí, dále o převzetí a vyúčtování lombardu a pokladničních poukázek, vyúčtování žirových účtů Rakousko-uherské banky a o převzetí zaměstnanců této banky.189/0
283/1919rušíNařízení vlády republiky Československé o prodloužení lhůty ku soupisu pojistek.189/0
285/1919rušíNařízení vlády republiky Československé, jímž se mění čl. 11. nařízení ze dne 4.3.1919, č. 110 Sb. z. a n., o výplatě vkladů a podílů.189/0
311/1919rušíNařízení vlády republiky Československé, jímž se mění nařízení ze dne 6.3.1919, č. 113 Sb. z. a n., o obmezení výplat a zákazu vývozu, a jímž se zakazuje dovoz neokolkovaných bankovek Rakousko-uherské banky.189/0
339/1919rušíNařízení vlády republiky Československé k provedení zákona o platech profesorů vysokoškolských.189/0
408/1919rušíNařízení vlády republiky Československé k provedení zákona ze dne 24. ledna 1919, č. 42 Sb. z. a n., o pořadu stolic ve věcech poplatkových.189/0
416/1919rušíNařízení vlády republiky Československé o prodloužení lhůtz pro soupis jmění movitého dle § 8 zmocňovacího zákona a pohledávek neknihovních.189/0
478/1919rušíNařízení vlády republiky Československé o prodloužení lhůty pro soupis jmění movitého dle § 8 zmocňovacího zákona a pohledávek neknihovních.189/0
488/1919rušíNařízení vlády republiky Československé o dalším uvolnění vkladů a podílů, přihlášených dle nařízení ze dne 4. března 1919, č. 110 Sb. z. a n.189/0
548/1919rušíNařízení vlády republiky Československé o uvolnění splatných pojištěných kapitálů k upsání státní půjčky republiky Československé.189/0
24/1920rušíNařízení o vyplácení menších peněžních vkladů a podílů k soupisu nepřihlášených189/0
146/1920rušíNařízení, jímž se mění dosavadní předpisy o uvolnění zadržených výplat ze smluv pojišťovacích189/0
349/1920rušíNařízení k provedení zákonů upravujících platové a postupové poměry profesorů vysokých škol189/0
427/1920rušíNařízení o označení cenných papírů dovezených z ciziny189/0
461/1920rušíNařízení, kterým se mění příloha k § 3 nařízení ze dne 17. října 1912, č. 204 ř. z., o výpočtu srážkové položky při vyměřování daně činžovní189/0
466/1920rušíNařízení o uvolnění splatných pojištěných kapitálů k upisování čtvrté státní půjčky189/0
467/1920rušíNařízení o uvolnění vkladů a podílů k upisování čtvrté státní půjčky189/0
485/1920rušíNařízení o nepřihlášených propadajících vkladech do 50 Kč189/0
279/1921rušíNařízení o výplatě československých cenných papírů v Německu189/0
8/1922rušíNařízení o náhradě za bankovky Rakousko-uherské banky s padělanými kolky československými189/0
163/1922rušíNařízení, kterým se organisuje revisní služba v ministerstvu financí, zařazují se úředníci této služby do skupin časového postupu a stanoví se jejich úřední tituly189/0


ISP (příhlásit)