Pokračuje 30. schůze Sněmovny

19. 6. 2019

Schválený pořad 30. schůze včetně odkazů na jednotlivé body a jejich historii v legislativním procesu najdete zde:

Ve středu 5. června vyjádřila Poslanecká sněmovna znepokojení možným přijetím novely zákona o vojenských veteránech Ruské federace a přijala toto usnesení:

PSP ČR je mimořádně znepokojena možným přijetím novely zákona o vojenských veteránech Ruské federace. Zásadně odmítáme navrhované zdůvodnění novely, které konstatuje oprávněnost vstupu vojsk Varšavské smlouvy na území Československa dne 21. srpna 1968 v souvislosti s plněním úkolů při potlačení tzv. pokusu o státní převrat v Československu,

PSP ČR trvá na tom, že okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy byla porušením mezinárodního práva,

PSP ČR konstatuje, že by šlo o vážné porušení Smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Ruskou federací z roku 1993,

PSP ČR vyjadřuje zájem na politickém dialogu s Ruskou federací, avšak jedině za podmínky, že ruská strana nepřipustí zpochybňování principů mezinárodního práva a Smlouvy o přátelství a spolupráci mezi Ruskou federací a Českou republikou z roku 1993,

PSP ČR vyzývá nejvyšší ústavní činitele ČR ke společnému prohlášení, kterým by vyjádřili svůj nesouhlas s takovými kroky, které by vedly k přijetí navrhované novely zákona o vojenských veteránech. To by znamenalo legitimizovat vstup vojsk SSSR na území Československa v srpnu 1968,

PSP ČR pověřuje předsedu PSP ČR Radka Vondráčka, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Státní dumy Federálního shromáždění Ruské federace Vjačeslava Volodina.

Snaha některých ruských politiků přiznat status válečných veteránů účastníkům vojenské invaze do Československa v roce 1968 je odporný pokus legitimizovat okupaci. Jediným výsledkem může být poškození vzájemných vztahů mezi Českou republikou a Ruskou federací. Rok 1968 byla brutální agrese a znamenala okupaci Československa. 

 


Ve čtvrtek 30. května Sněmovna schválila usnesení, jímž vyzývá a zavazuje vládu ČR ke konkrétním krokům při financování sociálních služeb:

1) Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky prostřednictvím vlády ukládá ministerstvu práce a sociálních věcí a ministerstvu financí, aby v termínu do 7. června 2019 předložila Poslanecké sněmovně návrh k dofinancování sociálních služeb pro rok 2019 ve výši dvě miliardy Kč.

2) Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá ministerstvo práce a sociálních věcí, aby v termínu do 25. června 2019 předložilo výboru pro sociální politiku věcný záměr vládní novely zákona o sociálních službách. Po jeho projednání ve výboru pro sociální politiku ukládá ministerstvu práce a sociálních věcí uspořádat kulatý stůl za účasti zástupců ministerstva financí, ministerstva zdravotnictví, Asociace krajů, Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv, zástupců poskytovatelů sociálních služeb k dlouhodobému a předvídatelnému financování sociálních služeb v České republice v dalších letech.

3) Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá ministerstvo zdravotnictví, aby do 31. srpna 2019 předložilo Poslanecké sněmovně návrh k valorizaci plateb v odbornostech 925 - domácí zdravotní péče a 926 - mobilní specializovaná paliativní péče od roku 2020 (v případě, že bude ministerstvo zdravotnictví v důsledku nedohody v rámci takzvaného dohadovacího řízení stanovovat ve veřejném zájmu parametry úhrad pro tento segment péče pro rok 2020).

4) Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu, aby v termínu do 30. září 2019 předložila Poslanecké sněmovně návrh novelizace vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, valorizace úhradových limitů za stravovací a ubytovací služby v pobytových zařízeních a hodinové sazby za úkony v terénních a ambulantních službách v souvislosti se zvýšením nákladů na poskytování těchto služeb.

5) Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu, aby uložila ministerstvu práce a sociálních věcí neprodleně předložit analýzu dosavadního vícezdrojového financování sociálních služeb.

6) Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu, aby uložila ministerstvu práce a sociálních věcí souběžně předložit principy nového systému víceletého financování sociálních služeb, které budou zohledněny v novele zákona o sociálních službách a budou odrážet zejména růst minimální mzdy a inflace v termínu do 30. června 2019.

7) Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu, aby uložila ministerstvu práce a sociálních věcí s dotčenými partnery, zejména Asociací krajů, Svazem měst a obcí a zástupci poskytovatelů sociálních služeb, projednat nad rámec připomínkových řízení připravované změny novely zákona o sociálních službách a možnosti dofinancování sociálních služeb a sociální práce v roce 2019 z nespotřebovaných rezerv ministerstva práce a sociálních věcí do 15. června 2019.

8) Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu, aby uložila ministerstvu práce a sociálních věcí ve spolupráci s garančním výborem pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uspořádat k předloze návrhu zákona o sociálních službách kulatý stůl a následně projednaný návrh novely zákona o sociálních službách předložit vládě České republiky v termínu do 30. září 2019.

9)Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu, aby uložila ministerstvu práce a sociálních věcí novelizovat vyhlášku č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách (valorizace úhradových limitů za stravovací a ubytovací služby v pobytových zařízeních a hodinové sazby za úkony v terénních ambulantních službách) v souladu s usnesením komise Rady Asociace krajů České republiky ze dne 28. února 2019 v termínu do září 2019.

10) Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu, aby v termínu do 30. června 2019 předložila Poslanecké sněmovně návrh k dofinancování sociální práce na obcích a krajích ve výši 200 milionů Kč.

11) Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky prostřednictvím vlády žádá ministryni práce a sociálních věcí, aby do 16. září 2019 předložila Poslanecké sněmovně analýzu míry spolufinancování krajů a obcí v oblasti a) sociálních služeb, b) sociální práce a c) sociálně-právní ochrany dětí, známou z nejaktuálnějších dostupných dat.

12) Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky prostřednictvím vlády žádá ministryni práce a sociálních věcí, aby v souladu s usnesením výboru pro sociální politiku číslo 110 z 2. května 2019 předložila do 16. září 2019 Poslanecké sněmovně v rámci analýzy možnosti stabilního či víceletého financování sociálních služeb také analýzu možného zavedení pevného podílu obcí, krajů a státu na financování sociálních služeb, sociální práce a sociálně-právní ochrany dětí, včetně zohlednění velikosti obce a rozdílného podílu vícekapacitních pobytových zařízení, jakož i vyloučených lokalit. V návaznosti na tuto analýzu by měla vláda předložit i návrh zavedení takového systému vyrovnávacích plateb, který by stanovoval, kdo a v jakém poměru vyrovnává prokazatelnou ztrátu a komu se jako prvnímu vrací případný přeplatek.

13)Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky prostřednictvím vlády žádá ministryni práce a sociálních věcí, aby na schůzi Poslanecké sněmovny v úterý 4. června informovala Poslaneckou sněmovnu o datu, kdy odešle potřebné finanční prostředky na dokrytí financování sociálních služeb v roce 2019 na kraje.

 

 

Sněmovna v úterý odsoudila vyvolávání nenávisti k lidem na základě jejich politického názoru. Více zde: 
Na zařazení návrhu tohoto usnesení jako prvního bodu nynější schůze se shodlo celé sněmovní vedení, a to především v souvislosti s nedávnými útoky na poslance TOP 09 Dominika Feriho a na někdejšího tajemníka bývalého prezidenta Václava Klause Ladislava Jakla.

Schválený pořad 30. schůze včetně odkazů na jednotlivé body a jejich historii v legislativním procesu najdete zde:

Ve středu 29. 5. odpoledne byla na pořadu kritická situace ve financování sociálních služeb a diskuse o jejím řešení - viz návrh pořadu 31. schůze, svolané na žádost skupiny poslanců. 31. schůze byla pozdě večer přerušena a byla dokončena ve čtvrtek 30. května před polednem přijetím usnesení (viz výše)Pokračuje 30. schůze Sněmovny (19.06.2019) Pokračuje 30. schůze Sněmovny (19.06.2019)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)