Předpisy ../1948 Sb.

1/1948 Sb.Vládní nařízení, kterým se provádí některá ustanovení zákona o revizi první pozemkové reformy
2/1948 Sb.Vyhláška, kterou se opravuje a doplňuje vyhlašovací doložka k Dohodě o zachování nebo obnově práv živnostenského vlastnictví dotčených druhou světovou válkou (vyhlášené ve Sbírce zákonů a nařízení pod č. 167 z roku 1947)
3/1948 Sb.Vyhláška, jíž se nově upravují nástupní termíny příslušníků náhradní zálohy ročníku narození 1922 a starších do vojenského výcviku a nástupní termíny lékařů,zvěrolékařů a magistrů farmacie do presenční služby a do vojenského výcviku v roce 1948
4/1948 Sb.Redakční sdělení
5/1948 Sb.Mírová smlouva s Itálií
6/1948 Sb.Vládní nařízení, jímž se provádějí některá ustanovení zákona o živnostech radiotechnické, radiomechanické a obchodu s radioelektrickými zařízeními
7/1948 Sb.Vyhláška o změnách úředních názvů měst, osad, obcí a částí osad, povolených v roce 1947
8/1948 Sb.Vyhláška, jíž se upravuje příslušnost úřadů ve věcech mimořádné jednorázové dávky a mimořádné dávky z nadměrných přírůstků na majetku
9/1948 Sb.Vyhláška, kterou se činí další opatření podle § 2 vládního nařízení ze dne 21.března 1942, č.109 Sb., o změně stavebních řádů
10/1948 Sb.Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Úmluva mezi republikou Československou a republikou Polskou o zajištění hospodářské spolupráce, podepsaná v Praze dne 4. července 1947
11/1948 Sb.Vyhláška, jíž se mění vyhláška o částečném uvolnění vývozu věcných darů a stěhovaných svršků
12/1948 Sb.Zákon o zevním označení přísežné stráže, určené k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti a rybářství
13/1948 Sb.Zákon, kterým se mění zákony o podpoře zahraničního obchodu
14/1948 Sb.Vládní nařízení o vzdělání učitelů náboženství škol obecných a měšťanských
15/1948 Sb.Vyhláška, ktorou sa vyhlasujú ustanovenia nariadenia zo dňa 25. júna 1914, č. 139 r.z., o ošetrovaní chorých prevádzanom z povolania, platné na území Slovenska
16/1948 Sb.Redakční sdělení
17/1948 Sb.Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o změně některých devisových ustanovení
18/1948 Sb.Vyhláška o stažení některých drobných mincí československé měny
19/1948 Sb.Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje železniční přepravní řád
20/1948 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňují některé předpisy o poplatcích soudních a za ověření podpisů
21/1948 Sb.Zákon o právním postavení snoubenek a nemanželských dětí, pozůstalých po účastnících národního boje za osvobození
22/1948 Sb.Zákon o některých opatřeních v oboru rejstříkového práva
23/1948 Sb.Zákon o výkonu trestů postihujících majetek, uložených trestními soudy
24/1948 Sb.Vyhláška, kterou se vyhlašuje závazné znění sazby soudních poplatků
25/1948 Sb.Vládní nařízení, kterým se slučují podniky - Státní lesy a statky - , - Státní statky - a - Státní lesy -
26/1948 Sb.Vyhláška ministra zemědělství o zrušení státní obvodové úřadovny pro pozemkovou reformu v Praze a zřízení státních obvodových úřadoven pro pozemkovou reformu Praha-západ a Praha-východ v Praze
27/1948 Sb.Vyhláška o dohodě o vyclívání jihoslovanských vín
28/1948 Sb.Vládní nařízení, kterým se vymezuje pojem drobného zemědělce pro paušalování daně z obratu
29/1948 Sb.Vládní nařízení, kterým se mění a doplňují prováděcí předpisy o puncovních poplatcích
30/1948 Sb.Vládní nařízení o majetku, který zanechaly v Československé republice osoby, přestěhované do Maďarska podle československo - maďarské dohody o výměně obyvatelstva
31/1948 Sb.Vládní nařízení o poskytování dovolené a placení požitků po dobu dovolené ve stavebních a vedlejších stavebních živnostech podle t. zv.známkového systému v roce 1948
32/1948 Sb.Zákon, kterým se vydávají základní ustanovení o zřizování divadel a o divadelní činnosti (divadelní zákon)
33/1948 Sb.Zákon, jímž se obnovuje účinnost retribučního dekretu a nařízení o lidovém soudnictví a mění některá jejich ustanovení
34/1948 Sb.Zákon o revisi trestního řízení v některých případech provinění proti národní cti
35/1948 Sb.Vládní nařízení o letním čase v roce 1948
36/1948 Sb.Vládní nařízení, kterým se zrušuje použivatelnost nařízení ministra vnitra ze dne 16. září 1944, č.208 Sb., o přenesení úkolů plánovací komise pro hlavní město Prahu a okolí na zemský úřad Čechy
37/1948 Sb.Vyhláška o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť šestistého výročí založení univerzity Karlovy
38/1948 Sb.Zákon o Národní bance Československé
39/1948 Sb.Zákon o platidlech československé měny
40/1948 Sb.Zákon o trestní ochraně proti požárům
41/1948 Sb.Zákon o mezinárodním a mezioblastním právu soukromém a o právním postavení cizinců v oboru práva soukromého
42/1948 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č.104 Sb., o závodních a podnikových radách
43/1948 Sb.Zákon o zemědělském úvěru
44/1948 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o revizi první pozemkové reformy
45/1948 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 3. července 1947, č.138 Sb., o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy
46/1948 Sb.Zákon o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě)
47/1948 Sb.Zákon o některých technicko-hospodářských úpravách pozemků (scelovací zákon)
48/1948 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o přímých daních
49/1948 Sb.Zákon o zemědělské dani
50/1948 Sb.Zákon o živnostenské dani
51/1948 Sb.Zákon o úpravě některých finančních poměrů národních podniků průmyslových a potravinářských
52/1948 Sb.Zákon o mimořádných opatřeních v oboru ochrany vynálezů
53/1948 Sb.Zákon, kterým se vyvlastňují nemovitosti zapsané ve vložce č. 2423 pozemkové knihy pro katastrální území Královské Vinohrady
54/1948 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o národní mobilisaci pracovních sil
55/1948 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 21. října 1936, č. 268 Sb., o řádech a titulech
56/1948 Sb.Zákon o státní podpoře novomanželům
57/1948 Sb.Zákon o zálohování výživného dětem
58/1948 Sb.Vládní nařízení, kterým se mění předpisy o úředním cejchování plynoměrů
59/1948 Sb.Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Všeobecná dohoda o clech a obchodu ze dne 30. října 1947
60/1948 Sb.Zákon o potírání nemocí přenosných na lidi
61/1948 Sb.Zákon o některých ochranných opatřeních proti tuberkulose
62/1948 Sb.Zákon, kterým sa rozšiřuje platnosť zákona zo 30. januára 1947, č.16 Sb., o umiestení a inom zaopatrení zamestnancov na skonfiškovanom podohospodárskom majetku a ich rodinných príslušníkov,na Slovensko
63/1948 Sb.Zákon o zhodnocování činnosti národních správců živnostenských podniků a o právech jejich vdov a sirotků
64/1948 Sb.Zákon o převedení smluvních zaměstnanců (dělníků) ve veřejné službě do regulovaného služebního poměru a o některých změnách tohoto poměru
65/1948 Sb.Zákon o odškodnění a jiných opatřeních pro některé veřejné zaměstnance, kteří byli přeloženi do výslužby, nebo jejichž služební poměr byl rozvázán v době nesvobody
66/1948 Sb.Zákon, kterým se rozšiřuje platnost zákona ze dne 16. května 1946, č.132 Sb., o výměře výslužného některých státních a jiných veřejných zaměstnanců, na poživatele odpočivných (zaopatřovacích) platů
67/1948 Sb.Zákon o činovném státních a některých jiných veřejných zaměstnanců
68/1948 Sb.Zákon o zvláštním přídavku duchovenstvu v činné službě církví a náboženských společností kongruálních a dotačních
69/1948 Sb.Zákon o hudební a artistické ústředně
70/1948 Sb.Zákon o sjednotení niektorých predpisov vo verejnoprávnom sociálnom poistení
71/1948 Sb.Dohoda mezi republikou Československou a Novým Zélandem o vzájemném uvolnění sekvestrovaných peněžních pohledávek
72/1948 Sb.Vládní nařízení o zřízení a organisaci státního podniku - Československý státní film -
73/1948 Sb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví o stanicích prohlídky cizozemského masa
74/1948 Sb.Ústavní zákon, jímž se na přechodnou dobu do účinnosti nové ústavy upravuje volba a pravomoc Národního shromáždění a činnost Ústavodárného Národního shromáždění
75/1948 Sb.Zákon o volbách do Národního shromáždění
76/1948 Sb.Vládní nařízení o vrácení československého státního občanství osobám národnosti německé a maďarské
77/1948 Sb.Vyhláška, jíž se stanoví další lhůta k podání žádosti o vrácení československého státního občanství
78/1948 Sb.Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon o úpravě svátkového práva
79/1948 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 16. května 1946 č. 128 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku vzcházejících
80/1948 Sb.Zákon, kterým se ministr zemědělství zmocňuje k opatřením v zemědělské výrobě
81/1948 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 28.června 1929, č. 114 Sb., o výkonu lékařské prakse
82/1948 Sb.Zákon o úpravě působnosti ve věcech veřejného vyměřování a mapování (zeměměřičský zákon)
83/1948 Sb.Zákon o zřízení fondu pro zmírnění škod způsobených mimořádným suchem v roce 1947 v oboru zemědělství a výživy
84/1948 Sb.Zákon o závaznosti hospodářských a technických norem
85/1948 Sb.Zákon, jímž se na přechodnou dobu vylučuje přeložení do zálohy (propuštění ze svazku československé branné moci) některých kategorií důstojníků z povolání
86/1948 Sb.Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní smlouva mezi republikou Československou a Spojenými státy venezuelskými, sjednaná v Caracasu výměnou nót ze dne 27.11.1947
87/1948 Sb.Zákon o potírání alkoholismu
88/1948 Sb.Zákon, jímž se mění trestní zákony a trestní řády
89/1948 Sb.Vládní nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 2. září 1947, č. 163 Sb., o přídělu konfiskovaných rodinných domků (přídělové nařízení pro rodinné domky)
90/1948 Sb.Vládní nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 7. ledna 1948, č. 1 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení zákona o revizi první pozemkové reformy
91/1948 Sb.Vládní nařízení o dodatečném soupisu pozemkového majetku pro revisi první pozemkové reformy
92/1948 Sb.Vládní nařízení, jímž se mění § 1 vládního nařízení ze dne 10. prosince 1937, č.238 Sb., o příslušnosti krajských soudů ve věcech vojenské zrady
93/1948 Sb.Vyhláška o ražbě a vydání stříbrných padesátikorun na paměť třetího výročí květnové revoluce
94/1948 Sb.Vyhláška o změně přehledů sídel doplňovacích úřadů I. a II. stolice a jejich vzájemným vztahem, obsaženým v příloze 1 k branným předpisům
95/1948 Sb.Zákon o základní úpravě jednotného školství (školský zákon)
96/1948 Sb.Zákon o překládání soudců do výslužby podle věku
97/1948 Sb.Vládní nařízení, kterým se mění a doplňují předpisy o ochraně zdraví a života dělníků při živnostenském provádění staveb
98/1948 Sb.Zákon o soustředění pensijního pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách a o některých dalších opatřeních v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění
99/1948 Sb.Zákon o národním pojištění
100/1948 Sb.Vládní nařízení, kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu na rok 1948
101/1948 Sb.Vládní nařízení o opatřeních proti škodlivým činitelům na ovocných stromech a keřích
102/1948 Sb.Vyhláška o přenesení působnosti poplatkového úřadu Praha-obvod
103/1948 Sb.Vyhláška o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Hradci Králové
104/1948 Sb.Vyhláška o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Karlových Varech
105/1948 Sb.Vyhláška o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Opavě
106/1948 Sb.Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje znenie zákona zo dňa 30. januára 1947, č.16 Sb., o umiestnení a inom zaopatrení zamestnancov na skonfiškovanom pôdohospodárskom majetku a ich rodinných príslušníkov, vyplývajúce zo zákona zo dňa 25. marca 1948, č. 62 Sb.
107/1948 Sb.Ústavní zákon, kterým se prodlužuje lhůta k podání žádosti o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti
108/1948 Sb.Vyhláška, kterou se další obce vyjímají z účinnosti ustanovení § 1 vládního nařízení ze dne 21. března 1942, č.109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela)
109/1948 Sb.Vyhláška o ražbě a vydání dvacetníků
110/1948 Sb.Vyhláška o stažení některých mincí československé měny
111/1948 Sb.Vyhláška o úlevách z visové povinnosti ve styku s Polskem
112/1948 Sb.Zákon, jímž se upravují některé otázky trestního řízení správního v oboru vyživovacím, zásobovacím a cenovém
113/1948 Sb.Vyhláška vnitra, jíž se vydávají nové stanovy Hasičské výzbrojní ústředny
114/1948 Sb.Zákon o znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a závodů a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků
115/1948 Sb.Zákon o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků tohoto oboru
116/1948 Sb.Vyhláška o úplném znění dekretu presidenta republiky o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků
117/1948 Sb.Vyhláška o úplném znění dekretu presidenta republiky o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského
118/1948 Sb.Zákon o organisaci velkoobchodní činnosti a o znárodnění velkoobchodních podniků
119/1948 Sb.Zákon o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství
120/1948 Sb.Zákon o znárodnění obchodních podniků s 50 nebo více činnými osobami
121/1948 Sb.Zákon o znárodnění ve stavebnictví
122/1948 Sb.Zákon o organizaci a znárodnění cestovních kanceláří
123/1948 Sb.Zákon o znárodnění polygrafických podniků
124/1948 Sb.Zákon o znárodnění některých hostinských a výčepních podniků a ubytovacích zařízení
125/1948 Sb.Zákon o znárodnění přírodních léčivých zdrojů a lázní a o začlenění a správě konfiskovaného lázeňského majetku
126/1948 Sb.Zákon o znárodnění některých šlechtitelských podniků
127/1948 Sb.Zákon, kterým československý stát nabývá pro Svaz sovětských socialistických republik a Spojené státy americké vlastnického práva k některým nemovitostem a movitostem
128/1948 Sb.Zákon o berních úlevách při uspořádání poměrů v peněžnictví a při některých převodech majetku na národní podniky
129/1948 Sb.Zákon o ničotnosti niektorých rozsudkov vojenských súdov tzv. Slovenského štátu
130/1948 Sb.Zákon o národních umělcích
131/1948 Sb.Zákon o likvidaci právních poměrů německé evangelické církve v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
132/1948 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 1. dubna 1947, č.55 Sb., o pomoci rolníkům při uskutečňování zemědělského výrobního plánu
133/1948 Sb.Zákon o splacení zápůjček zaručených státem podle některých zákonů o stavebním ruchu a o změně zákona o náhradě podle zákonů o stavebním ruchu
134/1948 Sb.Zákon, jímž se prodlužuje platnost předpisů o úpravě některých právních poměrů důstojníků a rotmistrů z povolání a o převzetí některých osob do československé branné moci
135/1948 Sb.Vládní nařízení o odměně obhájců v řízení před mimořádnými lidovými soudy
136/1948 Sb.Vládní nařízení, kterým se mění a doplňují sazebníky dávek za úřední úkony ve věcech správních
137/1948 Sb.Zákon o postátnění Československého rozhlasu
138/1948 Sb.Zákon o hospodaření s byty
139/1948 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy a směnečném poplatku
140/1948 Sb.Vládní nařízení, jímž se upravuje seznam přepychových předmětů
141/1948 Sb.Vládní nařízení o úpravě okresů a sídel revírních báňských úřadů v zemích České a Moravskoslezské
142/1948 Sb.Nařízení o zřizování odborných živnostenských společenstev pro živnost výroby cementového zboží na Slovensku
143/1948 Sb.Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Likvidačního fondu měnového o vyrovnávání některých závazků převodem na vázaný vklad (účet)
144/1948 Sb.Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření likvidačního soudu měnového o omezení uvolňování vázaných vkladů
145/1948 Sb.Vyhláška o úplném znění zákona o revisi první pozemkové reformy
146/1948 Sb.Vyhláška, kterou se vyhlašuje znění zákona o umístění a jiném zaopatření zaměstnanců na zkonfiskovaném zemědělském majetku a jejich rodinných příslušníků, upravené pro účely zákona o nové pozemkové reformě
147/1948 Sb.Vyhláška o paušálu daně z obratu u drobných zemědělců v zemích České a Moravskoslezské za kalendářní rok 1946
148/1948 Sb.Dohoda o kulturních a osvětových stycích mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou
149/1948 Sb.Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Královstvím rumunským
150/1948 Sb.Ústava Československé republiky
151/1948 Sb.Vyhláška o novém znění vojenského trestního řádu
152/1948 Sb.Zákon o volbě presidenta republiky
153/1948 Sb.Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda o valorisaci některých smluvních celních sazeb mezi Československou republikou a Australským soustátím, sjednaná v Canberra výměnou nót ze dne 7. dubna 1948
154/1948 Sb.Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda mezi Československou republikou a královstvím Dánským, sjednaná výměnou not v Kodani dne 5. února 1948 a 4. března 1948
155/1948 Sb.Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dodatková dohoda k obchodní a plavební smlouvě československo-jihoslovanské ze dne 14. listopadu 1928, podepsaná v Praze dne 10. dubna 1948
156/1948 Sb.Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda mezi republikou Československou a královstvím Norským, sjednaná výměnou nót v Oslo dne 4. března 1948
157/1948 Sb.Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o valorisaci československých smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a republikou Polskou, sjednaná ve Varšavě výměnou not ze dne 23. a 27. března 1948
158/1948 Sb.Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o valorisaci československých smluvních celních sazeb mezi vládou československou a vládou řeckou, sjednaná v Praze výměnou not ze dne 7. dubna 1948
159/1948 Sb.Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda o valorisaci smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a Španělskem, sjednaná v Praze výměnou not ze dne 4. března a 6. dubna 1948
160/1948 Sb.Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost pátý dodatkový protokol k obchodní smlouvě, sjednané dne 16. února 1927 mezi Švýcarskem a republikou Československou, který byl podepsán v Bernu dne 23. března 1948
161/1948 Sb.Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
162/1948 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví číselná výše monopolní daně z lihu
163/1948 Sb.Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dohoda o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou, podepsaná v Praze dne 25. dubna 1948
164/1948 Sb.Vládní nařízení, kterým se prodlužují některé lhůty podle zákona o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek
165/1948 Sb.Vládní nařízení, kterým se stanoví jednotné kalkulační zásady
166/1948 Sb.Vládní nařízení, kterým se zrušuje použivatelnost předpisů o úpravě prodeje tabákových výrobků
167/1948 Sb.Vládní nařízení, jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu
168/1948 Sb.Zákon o doplnení Slovenskej národnej rady podža výsledku volieb do Národného shromáždenia
169/1948 Sb.Vládní nařízení o opatřeních proti mandelince bramborové
170/1948 Sb.Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, podepsaná v Praze dne 18. května 1948
171/1948 Sb.Redakční sdělení
172/1948 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o předválečných dvoustranných smlouvách, sjednaných s Bulharskem, Itálií, Maďarskem nebo Rumunskem, které podle mírových smluv ze dne 10. února 1947 byly ponechány v účinnosti nebo obnoveny.
173/1948 Sb.Zákon o čestném prohlášení ve správním řízení
174/1948 Sb.Zákon o zrušení domovského práva
175/1948 Sb.Zákon, kterým se mění dekret presidenta republiky o všeobecné pracovní povinnosti
176/1948 Sb.Nařízení, kterým se prohlašuje městská veřejná nemocnice v Komárně za ústav státní
177/1948 Sb.Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon o některých opatřeních ve stavebnictví souvisících s dvouletým hospodářským plánem
178/1948 Sb.Vládní nařízení o výhodách při poskytování státní podpory na stavební obnovu některých zemědělských usedlostí a rodinných domků
179/1948 Sb.Redakční sdělení
180/1948 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 31. října 1947, č. 185 Sb., o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku
181/1948 Sb.Zákon o organisaci peněžnictví
182/1948 Sb.Zákon, kterým se rozšiřuje působnost a mění právní povaha Poštovní spořitelny
183/1948 Sb.Zákon o Investiční bance
184/1948 Sb.Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon o vázaném devisovém hospodářství
185/1948 Sb.Zákon o zestátnění léčebných a ošetřovacích ústavů a o organisaci státní ústavní léčebné péče
186/1948 Sb.Zákon o revisní službě finanční správy
187/1948 Sb.Zákon o Ústřední radě družstev
188/1948 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňují některá další ustanovení dekretu presidenta republiky o závodních a podnikových radách
189/1948 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o zřízení a Ústavě světové zdravotnické organizace a o Protokolu o Mezinárodním úřadu zdravotnictví, přijatých dne 22. července 1946 na mezinárodní zdravotnické konferenci New Yorku
190/1948 Sb.Zákon o lékárnickém studiu
191/1948 Sb.Zákon o zriadení pobočky lekárskej fakulty bratislavskej univerzity v Košiciach
192/1948 Sb.Zákon o státním divadle v Brně
193/1948 Sb.Zákon o státním divadle v Ostravě
194/1948 Sb.Zákon, jímž se mění předpisy o státní péči osvětové a o veřejných knihovnách obecních
195/1948 Sb.Vládní nařízení, kterým se provádí ustanovení školského zákona o školách mateřských
196/1948 Sb.Vládní nařízení, kterým se provádějí ustanovení školského zákona o školách národních a středních
197/1948 Sb.Vládní nařízení o výchovných a vzdělávacích oborech a naukách na gymnasiích
198/1948 Sb.Zákon o občanských průkazech
199/1948 Sb.Zákon o komunálních podnicích
200/1948 Sb.Vládní nařízení o úpravě některých služebních a platových poměrů členů Sboru národní bezpečnosti
201/1948 Sb.Vládní nařízení o služebních kategoriích důstojníků Sboru národní bezpečnosti
202/1948 Sb.Vládní nařízení, kterým se stanoví jednotné rozpočetní zásady
203/1948 Sb.Zákon o státní záruce za zápůjčky obcí na investice pro obytné stavby
204/1948 Sb.Zákon, kterým se mění zákon o volbách do Národního shromáždění
205/1948 Sb.Zákon, jímž se mění a doplňují předpisy o zatímní úpravě finančního hospodářství svazků lidové správy a některých jiných osob veřejného práva
206/1948 Sb.Zákon o zalesňování, zřizování ochranných lesních pásů a zakládání (obnově) rybníků
207/1948 Sb.Zákon o ochraně pachtýřů zemědělských podniků a pachtýřů zemědělských pozemků
208/1948 Sb.Zákon o některých opatřeních k obnově Lidic
209/1948 Sb.Zákon o přechodné úpravě v oboru obecních dávek a poplatků
210/1948 Sb.Zákon o některých opatřeních v oboru záloh na náhradu za některé válečné škody a škody způsobené mimořádnými poměry
211/1948 Sb.Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Protokol ze dne 24. března 1948, jímž se pozměňují některá ustanovení Všeobecné dohody o clech a obchodu, vyhlášené ve Sbírce zákonů a nařízení pod č. 59/1948, a Zvláštní protokol ze dne 24. března 1948, jímž se pozměňuje čl. XIV téže dohody
212/1948 Sb.Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Zvláštní protokol ze dne 24. března 1948, jímž se mění čl. XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu, vyhlášené ve Sbírce zákonů a nařízení pod č. 59/1948
213/1948 Sb.Zákon o úpravě některých poměrů na ochranu veřejných zájmů
214/1948 Sb.Zákon o sbírkách zákonů
215/1948 Sb.Nařízení o omezení stavební činnosti mimo dvouletý hospodářský plán
216/1948 Sb.Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Protokol ze dne 24. března 1948 o opravách k Všeobecné dohodě o clech a obchodu, uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 8. dubna 1948 č. 59 Sb.
217/1948 Sb.Vyhláška o nástupních termínech do presenční služby a do vojenského výcviku
218/1948 Sb.Vyhláška o úplném znění zákona o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrného přírůstku na majetku
219/1948 Sb.Vládní nařízení o ústavech národního zdraví
220/1948 Sb.Vládní nařízení, jímž se stanoví části, které z pojistného v národním pojištění hradí zaměstnavatel a zaměstnanec
221/1948 Sb.Vládní nařízení, kterým se stanoví sídla a obvody působnosti oblastních komisí pro technicko-hospodářské úpravy pozemků
222/1948 Sb.Vyhláška ministerstva národní obrany, jíž se vyhlašují nově stanovené termíny pro nastoupení presenční služby a vojenského výcviku
223/1948 Sb.Nařízení ministra financí o zahájení činnosti Investiční banky
224/1948 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí, kterou se opravuje překlad dohody ze dne 21. prosince 1945, č. 150 Sb. z roku 1947, o reparacích od Německa, o založení mezispojeneckého reparačního úřadu a o vrácení měnového zlata
225/1948 Sb.Vládní nařízení o zřízení poboček pedagogické fakulty university Karlovy v Plzni a v Českých Budějovicích
226/1948 Sb.Vyhláška o obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Spojenými státy venezuelskými, sjednané v Caracasu výměnou not dne 27. listopadu 1947
227/1948 Sb.Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dodatková dohoda k obchodní dohodě mezi republikou Československou a Nizozemím ze dne 20. ledna 1923, podepsaná v Haagu dne 24. června 1948
228/1948 Sb.Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dodatková dohoda k obchodní smlouvě mezi Československou republikou a Hospodářskou unií belgicko-lucemburskou ze dne 28. prosince 1925, podepsaná v Bruselu dne 3. července 1948
229/1948 Sb.Nařízení, kterým se prohlašuje závaznost některých norem
230/1948 Sb.Vyhláška o obchodní dohodě o valorisaci smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a Španělskem, sjednané v Praze výměnou not ze dne 4. března a 6. dubna 1948
231/1948 Sb.Zákon na ochranu lidově demokratické republiky
232/1948 Sb.Zákon o státním soudu
233/1948 Sb.Zákon o názvu ministerstva informací a ministerstva školství a osvěty, jakož i příslušných pověřenectev
234/1948 Sb.Vyhláška o přenesení působnosti ministerstva zemědělství v některých věcech pozemkové reformy
235/1948 Sb.Zákon o úpravě některých poměrů členů národních výborů a členů jejich složek
236/1948 Sb.Zákon o vojenské nemocenské péči
237/1948 Sb.Zákon, jímž se stanoví podmínky, za kterých lze udělit některým osobám oprávnění k vykonávání zubní techniky
238/1948 Sb.Vládní nařízení, jímž se provádějí některá ustanovení zákona o státním soudu
239/1948 Sb.Vládní nařízení o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť třicetiletého trvání Československé republiky
240/1948 Sb.Vládní nařízení, jímž se mění stanovy Československého vojenského řádu Bílého lva - Za vítězství -
241/1948 Sb.Zákon o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu)
242/1948 Sb.Vládní nařízení, jímž se stanoví počátek účinnosti některých ustanovení zákona o národním pojištění
243/1948 Sb.Vyhláška o Úmluvě a ujednáních sjednaných v Paříži dne 5. července 1947 na XII. světovém poštovním kongresu
244/1948 Sb.Zákon o státní mzdové politice
245/1948 Sb.Zákon o štátnom občanstve osôb maďarskej národnosti
246/1948 Sb.Zákon o náhradě poslanců Národního shromáždění
247/1948 Sb.Zákon o táborech nucené práce
248/1948 Sb.Zákon o okrskových porodních asistentkách a o úpravě oprávnění k výkonu pomocné praxe porodnické
249/1948 Sb.Zákon o zestátnění ústavů zemědělského a lesnického výzkumnictví a o jejich organisaci a správě
250/1948 Sb.Redakční sdělení
251/1948 Sb.Vyhláška, kterou se ruší vyhláška ze dne 19. dubna 1944, č.99 Sb., o rozšíření správního obvodu policejního presidenta v Praze na obec Modřany
252/1948 Sb.Zákon o berních úlevách při přeměně, slučování a dělení pensijních a podpůrných fondů nebo podobných zařízení
253/1948 Sb.Vládní nařízení o Fondu znárodněného hospodářství
254/1948 Sb.Vládní nařízení o zajištění plnění dodávek některých plánovaných investic
255/1948 Sb.Vyhláška o obchodní dohodě mezi republikou Československou a královstvím Norským, sjednané výměnou not v Oslo dne 4. března 1948
256/1948 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o dodatkové dohodě k obchodní a plavební smlouvě československo-jihoslovanské ze dne 14. listopadu 1928, podepsané v Praze dne 10. dubna 1948
257/1948 Sb.Redakční sdělení
258/1948 Sb.Vyhláška o Dodatkovém protokolu k londýnské Dohodě o německých patentech ze dne 27. července 1946, sjednaném v Londýně dne 17. července 1947
259/1948 Sb.Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi republikou Československou a republikou Polskou
260/1948 Sb.Vyhláška o Úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou o spolupráci na poli sociální politiky a správy
261/1948 Sb.Vyhláška o Umluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou o sociálním pojištění
262/1948 Sb.Vyhláška o dohodě o valorisaci československých smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a republikou Polskou, sjednané ve Varšavě výměnou not ze dne 23. a 27. března 1948
263/1948 Sb.Nařízení, ktorým sa prenáša časť pôsobnosti Jednotného sväzu slovenských rožníkov na okresné národné výbory a krajské národné výbory
264/1948 Sb.Vyhláška o Dohodě mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o karanténě a ochraně zemědělských rostlin před škůdci a chorobami, podepsané v Praze dne 28. listopadu 1947
265/1948 Sb.Vládní nařízení o vyznamenáních za zásluhy o výstavbu státu a za vynikající pracovní výkony
266/1948 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o úpravě stálých seznamů voličských
267/1948 Sb.Vyhláška o vydání drobných peněz papírových po 50 Kčs s datem 3. července 1948
268/1948 Sb.Redakční sdělení
269/1948 Sb.Redakční sdělení
270/1948 Sb.Zákon o přísaze soudců
271/1948 Sb.Zákon o úlevách v plnění některých závazků, které zněly na říšské marky
272/1948 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o rozhodčích soudech pro úpravu některých závazků národních podniků
273/1948 Sb.Zákon o úpravě uspokojení a o určení splatnosti některých závazků dotčených znárodňovacími a jinými předpisy
274/1948 Sb.Zákon, jímž se mění dekret presidenta republiky o opatřeních v řízení vyživovacího hospodářství a rozšiřuje platnost některých jeho ustanovení na území Slovenska
275/1948 Sb.Zákon, kterým se přenáší působnost finanční stráže v celním pohraničním pásmu na Sbor národní bezpečnosti
276/1948 Sb.Zákon o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům z národního pojištění pro rok 1948
277/1948 Sb.Zákon o vánočním příspěvku důchodcům, kteří mají nárok na zaopatření podle zákona o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce
278/1948 Sb.Zákon o Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky
279/1948 Sb.Zákon o Velkodistribučním podniku v oboru potravinářském
280/1948 Sb.Zákon o krajském zřízení
281/1948 Sb.Zákon o výkonu finanční správy národními výbory
282/1948 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra o zrušení okresní expositury v Železném Brodě
283/1948 Sb.Zákon o všeobecné dani
284/1948 Sb.Nařízení, jímž se stanoví počátek účinnosti zákona o všeobecné dani
285/1948 Sb.Nařízení, kterým se vydává sazebník všeobecné daně
286/1948 Sb.Zákon o národní bezpečnosti
287/1948 Sb.Vládní nařízení, kterým se znovu mění a doplňuje železniční přepravní řád
288/1948 Sb.Vyhláška o prohlášení vedlejších (místních) drah Slezských zemských drah za dráhy drobné
289/1948 Sb.Vyhláška o prohlášení vedlejší (místní) dráhy Ostrava-Karviná za dráhu drobnou
290/1948 Sb.Nařízení o zdanění zásob zboží všeobecnou daní
291/1948 Sb.Zákon o zatímním vedení státního hospodářství v počátečním období roku 1949
292/1948 Sb.Zákon o úpravě celního sazebníku v době přechodné
293/1948 Sb.Zákon o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů
294/1948 Sb.Zákon o zvláštní dani z úroků z úsporných vkladů
295/1948 Sb.Zákon o některých opatřeních v puncovnictví
296/1948 Sb.Vládní nařízení o opatřeních ve stavebnictví v pětiletém plánu
297/1948 Sb.Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
298/1948 Sb.Nařízení o přezkoušení projektů vodovodních a kanalisačních staveb pro sídliště
299/1948 Sb.Vládní nařízení, kterým se opětně prodlužují některé lhůty podle zákona o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek
300/1948 Sb.Vládní nařízení o referátech krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci
301/1948 Sb.Vládní nařízení o bezpečnostních referátech krajských národních výborů
302/1948 Sb.Vládní nařízení o finančních referátech krajských národních výborů a o přenesení působnosti některých finančních úřadů na berní správy
303/1948 Sb.Vládní nařízení o plánovacích referátech krajských národních výborů
304/1948 Sb.Vládní nařízení o odměnách členů národních výborů
305/1948 Sb.Vládní nařízení o některých přesunech působnosti ve veřejné správě
306/1948 Sb.Vládní nařízení o přechodu a zániku působnosti obchodních a živnostenských (průmyslových) komor
307/1948 Sb.Zákon o některých opatřeních v oboru přímých daní
308/1948 Sb.Vyhláška o zahájení činnosti odboru lidového peněžnictví Ústřední rady družstev
309/1948 Sb.Vyhláška o zahájení revisní činnosti u peněžních ústavů
310/1948 Sb.Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o soupisu pohledávek a jiných nároků vůči bývalému říšskoněmeckému majetku a bývalým říšskoněmeckým vlastníkům tohoto majetku
311/1948 Sb.Zákon o národních dopravních podnicích
312/1948 Sb.Zákon o organisaci státních lesů a statků
313/1948 Sb.Zákon o vázaných stavebninách a jejich přídělu
314/1948 Sb.Vládní nařízení o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání
315/1948 Sb.Vládní nařízení, jímž se zřizují státní lesní a zemědělské podniky ve formě národních podniků
316/1948 Sb.Vládní nařízení, kterým se upravují právní poměry Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky
317/1948 Sb.Nařízení, kterým se stanoví den zahájení a rozsah činnosti Velkodistribučního podniku, zapsaného společenstva s r.o. v Praze
318/1948 Sb.Nařízení, kterým se stanoví den, jímž vplývají některé útvary do Velkodistribučního podniku, zapsaného společenstva s ručením omezeným a zanikají
319/1948 Sb.Zákon o zlidovění soudnictví
320/1948 Sb.Zákon o územní organisaci krajských a okresních soudů
321/1948 Sb.Zákon o Sboru uniformované vězeňské stráže
322/1948 Sb.Zákon o advokacii (advokátní řád)
323/1948 Sb.Zákon, jímž se zavádí odborná justiční zkouška a doplňují předpisy o přípravné službě soudcovské
324/1948 Sb.Nařízení, jímž se vydávají podrobné předpisy o odborné justiční zkoušce
325/1948 Sb.Zákon o predĺžení niektorých zmenkových lehôt
326/1948 Sb.Nařízení o výkonu poukazovacího práva a organisaci pokladní a účetní služby pro krajské a okresní národní výbory
327/1948 Sb.Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dohoda o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a Lidovou republikou Rumunskou, podepsaná v Bukurešti dne 21. července 1948


ISP (příhlásit)