Předpisy 99/.. Sb.

99/1945 Sb.Dekret presidenta republiky o úpravě přímých daní za kalendářní roky 1942 až 1944 a o úpravě poplatků a daní obchodových
99/1946 Sb.Zákon o daňových úlevách na opravy domů prováděné z důvodu poškození válečnými událostmi
99/1947 Sb.Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
99/1948 Sb.Zákon o národním pojištění
99/1949 Sb.Vyhláška ministra dopravy o přenesení koncese pouličních drah v zemském hlavním městě Brně
99/1950 Sb.Zákon o hospodářských smlouvách a státní arbitráži
99/1951 Sb.Vládní nařízení, kterým se rozšiřuje platnost zákona o národních podnicích průmyslových na národní podniky v oboru ministerstva národní obrany
99/1952 Sb.Vládní nařízení o organisaci veterinární služby a o některých veterinárních opatřeních (veterinární řád)
99/1953 Sb.Vyhláška o účinnosti účetních zásad pro další okruhy účetních jednotek
99/1960 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o pohraničním styku
99/1961 Sb.Zákon o státní kontrole, statistice a ostatních oborech národohospodářské evidence
99/1962 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Libanonskou o leteckých službách
99/1963 Sb.Občanský soudní řád
99/1964 Sb.Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon o dani z motorových vozidel
99/1965 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě uzavřené mezi Belgií, Německem, Francií a Itálií za účelem stanovení jednotných pravidel pro vzájemné uznávání úředních značek při zkouškách palných zbraní a Stanovy, podepsané v Bruselu dne 15. července 1914
99/1966 Sb.Vládní nařízení, kterým se zrušují některé další právní předpisy v souvislosti se zdokonalováním soustavy plánovitého řízení národního hospodářství
99/1967 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zrušení Státní dřevařské inspekce
99/1968 Sb.Vládní nařízení o udělování čestného titulu - Zasloužilý vojenský letec ČSSR -
99/1969 Sb.Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o některých přechodných opatřeních nutných k upevnění a ochraně veřejného pořádku
99/1970 Sb.Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky o finanční pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v pohraničí
99/1971 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky, jímž se mění vládní nařízení č. 59/1964 Sb., o úkolech národních výborů při péči o děti
99/1972 Sb.Zákon o zvýšení přídavků na děti a výchovného
99/1973 Sb.Redakční sdělení
99/1974 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č.95 (Lesná)
99/1975 Sb.Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky č. 111/1974 Sb., o úpravě pracovní doby v Slovenské socialistické republice v roce 1975
99/1976 Sb.Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o vodní stráži
99/1977 Sb.Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o postupu při ochraně lesního půdního fondu
99/1978 Sb.Nařízení o zřizování a provozu předškolních zařízení socialistickými organizacemi
99/1979 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o soustavě zvláštních učebních oborů
99/1980 Sb.Vyhláška o výchovnom poradenstve
99/1981 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci na úseku veterinárním
99/1982 Sb.Redakční sdělení
99/1983 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávie o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
99/1984 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci na úseku ochrany rostlin
99/1985 Sb.Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o základních podmínkách dodávky lesních výrobků
99/1987 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o pracovněprávních vztazích pracovníků mezinárodních hospodářských organizací
99/1988 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o hospodářské arbitráži
99/1989 Sb.Vyhláška federálního ministerstva vnitra o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu)
99/1990 Sb.Oznámení ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o vydání výnosu pro výuku a zkoušky žáků ze svařování ve středních odborných školách a zvláštních odborných učilištích
99/1991 Sb.Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o stanovení minimální mzdy
99/1992 Sb.Vyhláška Českého báňského úřadu o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech
99/1993 Sb.Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 1993 a 1994
99/1994 Sb.Vyhláška Českého úřadu zeměřičského a katastrálního, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu zeměřičského a katastrálního č. 126/1993 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) ve znění vyhlášky Českého úřadu zeměřičského a katastrálního č. 277/1993 Sb.
99/1995 Sb.Vyhláška Českého báňského úřadu o skladování výbušnin
99/1996 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací o přátelských vztazích a spolupráci
99/1997 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vypuštění článku 9 odst. 2 a článku 11 odst. 4 Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jordánského hášimovského království o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd, vyhlášené pod č. 47/1986 Sb.
99/1998 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Venezuelskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
99/1999 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 27. dubna 1999 ve věci návrhu na zrušení části I - Hrací přístroje obecně závazné vyhlášky města Jablonce nad Nisou K veřejnému pořádku ze dne 26. června 1997
99/2000 Sb.Zákon o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr
99/2001 Sb.Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
99/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 362/1991 Sb., o organizaci školního roku v základních školách, středních školách a speciálních školách
99/2003 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel
99/2004 Sb.Zákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
99/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 181/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek provádění společných organizací trhu, pokud jde o systém poskytování subvencí při vývozu pro zemědělské výrobky a zpracované zemědělské výrobky
99/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích
99/2007 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 494/2000 Sb., o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť
99/2008 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního postředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění pozdějších předpisů
99/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů
99/2010 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
99/2011 Sb.Vyhláška vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí prvního dálkového letu Jana Kašpara
99/2012 Sb.Vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb
99/2013 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti pojišťovnictví a penzijního připojištění v souvislosti se zrušením výjimky ze zásady rovného zacházení v právu Evropské unie
99/2014 Sb.Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2014–2019, FIX %
99/2015 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 27. ledna 2015 sp. zn. Pl. ÚS 16/14 ve věci návrhu na zrušení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 375/2011 Sb., a § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
99/2016 Sb.Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 262/2007 Sb., o vyhlášení závazné části Plánu hlavních povodí České republiky
99/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
99/2018 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 20. února 2018 sp. zn. Pl. ÚS 6/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
99/2019 Sb.Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů


ISP (příhlásit)